بررسی تجربی تأثیر انحرافات هندسی معمول در ساخت اتصالات انطباقی استوانه‌ای بر استحکام آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

اتصالات انطباقی برای برقراری اتصال بوش به شفت در صنعت کاربرد فراوانی دارد و ساخت آن همچون دیگر فرایندهای ساخت، با انحرافات هندسی همراه است. در یک اتصال انطباقی، خطای انحراف ابعادی شفت و بوش از مرتبه صدم میلی‌متر می‌باشد که در فرایند ساخت، بسیار معمول است. این میزان خطا در مقایسه با تداخل موردنیاز برای برقراری اتصالات به نظر حائزاهمیت است و بر میزان استحکام اتصال مؤثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً با توجه به روش ساخت، انحرافات فرم خاصی در تولید قطعات رخ خواهد داد. در این پژوهش تلاش شده است که تأثیر انحرافات هندسی معمول در سطح تداخل اجزای استوانه‌ای، بر استحکام اتصال به‌صورت تجربی بررسی گردد. در این راستا هشت نمونه شفت و بوش با ابعاد، زبری سطح و مقدار تداخل مشابه، ساخته شدند. همچنین شفت‌ها با انحراف فرم مشخص (نمونه‌های بدون عیب، دارای عیب دو پهنی، سه پهنی و مخروطی) ساخته و انطباق داده شد. سپس نیروی استخراج هریک از قطعات به‌صورت تجربی استخراج شد. در ادامه با استفاده از اندازه‌گیری‌های دقیق ابعاد قطعات، تأثیر انحرافات فرم شفت‌ها بر استحکام اتصال، بررسی شد. نتایج نشان داد انحراف هندسه بر میزان استحکام استخراج تأثیر خواهد داشت. اما در فرایند کنترل کیفی این قطعات می‌توان با اندازه‌گیری ابعاد قطعات، تأثیرات این انحرافات فرم معمول بر اتصال را پیش‌بینی کرد و به نحو مؤثرتری فرایند کنترل کیفی را به انجام رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effect of Conventional Manufacturing Geometric Deviation in the Fitted Cylindrical Joint on its Strength

نویسندگان [English]

  • Foad Faraji 1
  • Kaveh Abbasi 2
1 Faculty Member, Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fit joints are widely used in industry to connect bush to shaft and its manufacturing process is always associated with geometric deviations similar to other processes. In a cylindrical fit connection, the geometrical deviation of the shaft and the bush is in order of one hundredth of millimeter, which is a common precision in manufacturing. This range of error seems to be significant compared to the required dimensional interference to make the connections and affects the strength of the interference fit joints. Usually, certain geometrical deviations will occur in the production process considering the selected manufacturing method. This research attempted to investigate the effect of common geometric deviations at the surface of interference of cylindrical interference fit on the experimental extraction strength. In this regard, 8 specimens of interference fit with same characteristic of dimensions, surface roughness and interference were produced. Furthermore, shafts with certain geometrical deviation (standard sample, two-lobes, three-lobes and conical) were made and fitted. Then, the extraction force of each part was extracted experimentally. Taking into consideration precise measurements of the parts dimension, the effect of shaft geometrical deviations on the strength of the joint was investigated. The results showed that the geometrical deviation affects the extraction strength. However, in the quality control process of these parts, by measuring the dimensions of the parts, the effects of these usual geometrical deviations on the joint strength could be predicted and the quality control process can be performed more effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cylindrical Interference fit Geometric deviation 3
  • lobe Oval Conical Extraction strength
[1] Jafari, M., & Abbasi, K. (2018). Restoring Scrapped Turbine Bearing Supports of GM Turbochargers Through Optimized Press-Fit Interference Bushing. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, 42(1), 51-56. https://doi.org/10.1007/s40997-017-0076-2
[2] Timoshenko, S. (1956). Strength of Materials. Part II Advanced Theory and Problems (3 ed.). David Van Nostrand Company. https://www.amazon.com/Strength-Materials-Advanced-Theory-Problems/dp/B00NP3IQ5U
[3] Boutoutaou, H., Bouaziz, M., & Fontaine, J. F. (2011). Modeling of interference fits taking form defects of the surfaces in contact into account. Materials & Design, 32(7), 3692-3701. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.03.059
[4] Sogalad, I., Ashoka, H. N., & Udupa, N. G. S. (2012). Influence of cylindricity and surface modification on load bearing ability of interference fitted assemblies. Precision Engineering, 36(4), 629-640. https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2012 .05.005
[5] Seifi, R., & Abbasi, K. (2018). Experimental and Numerical Investigation on the Effect of form Defects in Contact Surface of Interference Fit Joints on the Strength of Joint. Journal of Mechanical Engineering, 48(1), 215-224. https://journals.tabrizu.ac.ir/ar ticle_7520_31543a02a88acf84619b9f5ef5c5b88d.pdf
[6] Seifi, R., Abbasi, K., & Asayesh, M. (2018). Effects of Contact Surface Roughness of Interference Shaft/Bush Joints on its Characteristics. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, 42(3), 279-292. https://doi.o rg/10.1007/s40997-017-0082-4
[7] Seifi, R., & Abbasi, K. (2015). Friction coefficient estimation in shaft/bush interference using finite element model updating. Engineering Failure Analysis, 57, 310-322. htt ps://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.08.006
[8] Abbasi, K., & Ehsasi, H. (2019). Investigation on the Effect of Pressure and Radius of Contact Surface Curvature on the Friction Coefficient in Contact Surfaces of Interference Fit Joints. Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 52(8), 2123-2134. https://doi.org/10.2206 0/mej.2019.15509.6143
دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 57
فنی و مهندسی
خرداد 1401
صفحه 107-123
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 شهریور 1400