ملاحظات اولیه طراحی معماری در عملکرد آکوستیک استودیوها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

چکیده

امروزه در معماری، تأمین آسایش صوتی مطرح می‌باشد و توجه به مشکلاتی چون آلودگی‌های صوتی در محیط‌زیست و وضوح صدا و توزیع مناسب صدا در فضاهای معماری جایگاه ویژه‌ای دارد. درجه اهمیت و ضرورت پرداختن به آسایش صوتی در فضای استودیوها دوچندان می‌باشد. در این بین عناصر معماری موجود در راستای دستیابی به زمان واخنش بهینه، تأثیرگذار می‌باشد. با در نظر گرفتن شناخت ویژگی‌های آکوستیکی مواد، مصالح و فرم کالبدی، تأسیسات، عایق‌بندی و جانمایی در فضای معماری، کیفیت آکوستیکی، سه نمونه موردی استودیوهای رادیویی جام‌جم بررسی گردید. این پژوهش به‌صورت ترکیبی و روش تحلیل کمی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار ادئون و به روش استدلال منطقی، شاخص‌های مؤثر در زمان واخنش بهینه محاسبه شده است. با استفاده از دستگاه 2260 investigator زمان واخنش موجود اندازه‌گیری شده و از طریق فرمول و رابطه میرایی سابین محاسبه و مقادیر به‌دست‌آمده با جداول خروجی نرم‌افزار اودئون مقایسه شده است. در استودیو شماره 2 زمان واخنش 0.29-0.3 ثانیه در فرکانس میانی 500 هرتز نزدیک به استاندارد می‌باشد که نشان از راستی‌آزمایی استفاده ازفرم هندسی مناسب، مصالح با جذب بالا و نبود ارتعاشات تجهیزات مکانیکی و الکتریکی در دستیابی به زمان واخنش بهینه بدون مداخلات ثانویه آکوستیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architectural Design Principles in the Acoustic Performance of Studios

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Mirzababaloo 1
  • Houtan Iravani 2
1 PhD. Student, Department of Architecture, Isfahan (Ardestan) Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Isfahan (Ardestan) Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran.
چکیده [English]

In contemporary architecture, sound comfort is a key concept and issues such as noise pollution, sound clarity and suitable sound distribution have a special place in architectural spaces. Therefore, sound clarity and suitable sound distribution in studios are the themes considered in the present study. In studio space, appropriate reverberation time is of great importance in creating sound clarity. All architectural elements in a studio play an effective role in achieving optimal reverberation time. With the aim of recognizing acoustic properties of substances, materials and physical form, installations, insulation, and location in architectural space, three studios of Jam-e Jam radio were investigated as case studies. This study is a mixed research conducted by means of qualitative analysis method. By using logical argumentation and performing simulation in AutoCAD and ODEON softwares, indicators affecting optimal reverberation time were calculated. The available reverberation time was measured using the 2260 investigator device, and calculated with Sabine's Damping Equation. Then, the obtained values were compared with Odeon's tables. The results showed the reverberation time of 0.29-0.3 seconds at a medium frequency of 500 Hz for Studio No.2. This value was close to the standard one, showing the validity of using a suitable geometric form, high absorption materials, and the lack of vibration of mechanical and electrical equipment to achieve optimal reverberation time without secondary acoustic interferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Acoustics
  • Studio
  • Reverberation time
[1] Bhuta, T., Patrick, L., & Garnett, J. D. (2004). Perceptual evaluation of voice quality and its correlation with acoustic measurements. Journal of Voice, 18(3), 299-304. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2003.12.004
[2] Conrad J, H. (2001). Engineering Acoustics (F. Fassihi, Trans.). Tehran: Faculty of Broadcasting, Islamic Republic of Iran.
[3] Mohammad Poormir, M. M., Shojaei, S., Samiei, R., & Ashrafi, M. (2020). Investigating the underlying factors affecting the commercialization of technological research achievements A Mixed Approach (Case Study: Technical and Vocational University of Iran). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 33-50. https:// karafan.tvu.ac.ir/article_105312.html?lang=en
[4] Hosseinpour, M., Karimi, H., Bakhsham, M., & Khodaei, A. (2020). Investigating the effect of multiple intelligence on individual performance of top entrepreneurs. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 109-121. https://doi.org/10.48301/ kssa.2020.124670
[5] Kinsler, L. E., Frey, A. R., Coppens, A. B., & Sanders, J. V. (2009). Fundamentals of Acoustics (4th ed.). Wiley India Pvt. Limited. https://books.google.com/books?id= wy4bQAAACAAJ
[6] Allen, J., & Berkley, D. (1979). Image method for efficiently simulating small-room acoustics. The Journal of the Acoustical Society of America, 65(4), 943-950. https:// doi.org/10.1121/1.382599
[7] Böhme-Mehner, T. (2011). Creating Sound Behind the Wall: Electroacoustic Music in the GDR. Routledge.
[8] Groat, L. N., & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods. Wiley. https://books. google.com/books?id=sUf5DPJyEqAC
[9] Ghiabakloo, Z. (2019). Fundamentals of Building Physics 1 Acoustics. University Jihad (Amirkabir University of Technology). https://www.adinehbook.com/gp/product/ 9648737844
[10] Everest, F. A., & Pohlmann, K. (2009). Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books?id=6tiJ1cwnwxoC
[11] Safavipour, M. H. (2014, February 17). Electrical installations in architecture (educational reference for architecture students). Publishtion of Tarahan-e-Honar https://www.adinehbook.com/gp/product/6009152100
[12] Egan, M. D. (2007). Architectural Acoustics. J. Ross Pub. https://books.google.com/ books?id=adjzwAEACAAJ
[13] Bingley, K. (2019, October 9). Acoustic (M. H. Dehghan, Trans.). Publication of Yazda. https://www.adinehbook.com/gp/product/6001651847
[14] Golmohammadi, R. (2019). Sound and Vibration Engineering: In Industry and Environment. Publication of Daneshjoo.  https://www.adinehbook.com/gp/product/ 9645794722
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 363-374
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1400