محاسبه تاثیر واحدهای تولید پراکنده و اتفاقات شبکه توزیع بر شاخص‌های قابلیت اطمینان سطح تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

افزایش نصب منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت علاوه بر تأثیراتی مانند کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان و ... که بر شبکه توزیع بر جای می‌گذارد، می‌تواند قابلیت اطمینان سطح تولید را نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. اما برخلاف شبکه انتقال که در هنگام مطالعات قابلیت اطمینان سطح HLI کاملاً قابل اطمینان فرض می‌گردد، شبکه توزیع که دربردارنده‌ بخش اعظم ظرفیت تولید پراکنده‌ شبکه قدرت است، دارای اتفاقات زیاد، سطوح پایین‌تر اتوماسیون و ساختاری شعاعی است که می‌تواند منجر به حبس ظرفیت تولید این واحدها گردد؛ از این رو در این مقاله روشی ارائه شده است تا با استفاده از آن نرخ خروج اجباری واحدهای تولید پراکنده و اتفاقات شبکه توزیع با یکدیگر تلفیق و در قالب «نرخ خروج اجباری معادل» ظاهر گردد تا از آن بتوان برای معادل‌سازی این واحدها در شینه‌ فوق‌توزیع و مشارکت دادن آن‌ها در تشکیل جدول COPT برای استفاده شاخص‌های قابلیت اطمینان سطح HLI استفاده کرد. روش ارائه شده، رویکردی Single Contingency به اتفاقات شبکه توزیع دارد و به همین دلیل در قیاس با روش‌هایی مانند شبیه‌سازی مونت کارلو، از سرعت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Impact of Distributed Generation and Distribution Network Faults on Generation Reliability Indices

نویسنده [English]

  • Faezane Askari
Faculty Member, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In addition to effects on the distribution network such as reducing loss, improving voltage profile, and increasing reliability, installing DGs can also indirectly affect the power system generation reliability. But unlike the transmission network, which is considered to be completely reliable when studying HLI level reliability studies, the distribution network, which contains most of the distributed power generation capacity, has high incidence, lower levels of automation, and radial structure that can lead to capacity closure. These units are crafted. Therefore, in this article, a method is proposed to combine the uncertainties of distribution network and forced outage rate of DG into “Equivalent Forced Outage Rate” or EFOR. Using this parameter, DGs can be moved from the distribution network to the sub-transmission bus to participate in forming the capacity outage probability table and calculating HLI reliability indices. The proposed method has a Single Contingency approach to distribution network events and therefore has a higher speed compared to methods such as Monte Carlo simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed generation
  • Distribution network
  • Reliability
  • Hierarchical level I (HLI)
  • Equivalent forced outage rate
[1] Ahmad, S., Sardar, S., Asar, A. U., & Noor, B. (2017). Impact of distributed generation on the reliability of local distribution system. IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(6), 375-382. https://doi.org/10. 14569/IJACSA.2017.080649
[2] Ahmad, W., Hasan, O., Awwad, F., Bastaki, N., & Hasan, S. R. (2020). Formal reliability analysis of an integrated power generation system using theorem proving. IEEE Systems Journal, 14(4), 4820-4831. https://doi.org/10.1109/JSYST .2020.2970107
[3] Das, B., Deka, D. B. C., & Bimal, C. (2013). Impact of distributed generation on reliability of distribution system. IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, 8(1), 42-50. https://doi.org/10.9790/1676-0814250
[4] Falaghi, H., & Haghifam, M. (2005, Nov 21-24 ). Distributed Generation Impacts on Electric Distribution Systems Reliability: Sensitivity Analysis. EUROCON 2005 - The International Conference on "Computer as a Tool", Belgrade, Serbia https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1630240
[5] López-Prado, J. L., Vélez, J. I., & Garcia-Llinás, G. A. (2020). Reliability Evaluation in Distribution Networks with Microgrids: Review and Classification of the Literature. Energies, 13(23), 6189. https://doi.org/doi.org/10.3390/en13236189
[6] Ngaopitakkul, A., & Jettanasen, C. (2017, Dec 4-7 ). The effects of multi-distributed generator on distribution system reliability. 2017 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT-Asia), Auckland, New Zealand. https://ieeexplore.ieee. org /abstract/document/8378388
[7] Neto, A. C., Da Silva, M., & Rodrigues, A. B. (2006, June 11-15). Impact of distributed generation on reliability evaluation of radial distribution systems under network constraints. 2006 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Stockholm, Sweden https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document /4202384
[8] Tyastuti, R. F., Hariyanto, N., Nurdin, M., Khairudin, & Yasunori, M. (2015, Aug 10-11). A genetic algorithm approach determining simultaneously location and capacity distributed generation in radial distribution system. 2015 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI), Denpasar, Indonesia https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7352567
[9] R. Billinton and R. N. Allan. (1996). Reliability Evaluation of Power Systems. springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-1860-4
[10] Brown, R. E., & Freeman, L. A. (2001, July 15-19 ). Analyzing the reliability impact of distributed generation. 2001 Power Engineering Society Summer Meeting. Conference Proceedings (Cat. No. 01CH37262), Vancouver, BC, Canada https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/ 970197
[11] Ghaedi, A., Abbaspour, A., Fotuhi-Firuzabad, M., & Moeini-Aghtaie, M. (2013) .
Toward a comprehensive model of large-scale DFIG-based wind farms in adequacy assessment of power systems. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 5(1), 55-63. https://doi.org/10.1109/TSTE.2013.2272947
[12] Mirzadeh, M., Simab, M., & Ghaedi, A. (2020) .Reliability evaluation of power systems containing tidal power plant. Journal of Energy Management and Technology, 4(2), 28-38. https://doi.org/10.22109/jemt.2020.176501.1167
[13] Ghaedi, A., & Mirzadeh, M. (2020). The impact of tidal height variation on the reliability of barrage‐type tidal power plants. International Transactions on Electrical Energy Systems, 30(9), e12477. https://doi.org/10.1002/2050-7038.12477
[14] Ghaedi, A., Nasiriani, K., & Nafar, M. (2020). Spinning Reserve Scheduling in a
Power System Containing OTEC Power Plants. International Journal of Industrial Electronics Control and Optimization, 3(3), 379-391. https://doi.org/10.22111/ ieco.2020.32602.1231
[15] Lalitha, M. P., Reddy, P. H., & Naidu, P. J. (2014, Dec 22-24). Generation reliability evaluation of wind energy penetrated power system. 2014 International Conference on High Performance Computing and Applications (ICHPCA), Bhubaneswar, India https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7045371
[16] Kadhem, A. A., Wahab, N .I. A., Aris, I., Jasni, J., & Abdalla, A. N. (2017). Computational techniques for assessing the reliability and sustainability of electrical power systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 1175-1186. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05 .276
[17] Shu, Z., & Jirutitijaroen, P. (2011). Latin hypercube sampling techniques for power systems reliability analysis with renewable energy sources. IEEE Transactions on Power Systems, 26(4), 2066-2073. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2011.2113380
[18] Billinton, R., Kumar, S., Chowdhury, N., Chu, K., Debnath, K., Goel, L., Khan, E., Kos, P., Nourbakhsh, G., & Oteng-Adjei, J. (1989). A reliability test system for educational purposes-basic data. IEEE Transactions on Power Systems, 4(3), 1238-1244 .https://doi.org/10.1109/59.32623
دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 55
فنی و مهندسی
مهر 1400
صفحه 13-33
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 08 شهریور 1400