تأثیر جنس مصالح در کاهش مصرف انرژی در مراکز تجاری آتریمی در شمال و مرکز استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه فیزیک، دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

آتریم‌ها در مراکز تجاری به‌عنوان یک سیستم منفعل خورشیدی می‌توانند علاوه بر تأمین نور، مصرف سیستم‌های روشنایی و تهویه مصنوعی را کاهش دهند ولی در حال حاضر به دلیل به‌کارنگرفتن مصالح مناسب یا کمبود اطلاعات اقلیمی با فرمت‌های موردنیاز نرم‌افزارهای شبیه‌ساز انرژی، کلیه پژوهش‌های انجام‌شده در شهرهای مختلف استان تهران فقط با داده‌های هواشناسی فرودگاه مهرآباد انجام گردیده است که بعضاً منجر به نتایج اشتباه شده است. این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر جنس مصالح در کاهش مصرف انرژی در مراکز تجاری آتریمی در شمال و مرکز استان تهران با استفاده از نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر انجام پذیرفته است و با اصلاح اطلاعات اقلیمی در منطقه موردمطالعه در راستای رفع این مشکل گام برداشته است. روش کلی این تحقیق، شبیه‌سازی با رویکرد مطالعه موردی و از نظر نوع، کاربردی است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد علی‌رغم تحقیقات پژوهشگران گذشته که تاکنون انتظار داشتند افزایش مقاومت حرارتی مصالح همواره موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها می‌گردد، در این تحقیق مشخص می‌گردد که در مراکز تجاری آتریمی (فروشگاه‌های زنجیره‌ای) در شمال و مرکز استان تهران، در صورت اصلاح داده‌های هواشناسی در خرداقلیم محل موردمطالعه و به دلیل گرمایش حاصل از تجهیزات داخلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، منجر به نتایج کاملاً متفاوتی نسبت به تحقیقات پیشین می‌گردد؛ به‌طوری‌که افزایش مقاومت حرارتی مصالح در اقلیم شمال استان تهران موجب کاهش مصرف انرژی به میزان (7/24 درصد) می‌شود و برعکس در اقلیم تهران مرکزی موجب افزایش مصرف انرژی به میزان (7/13 درصد) می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Materials in Reducing Energy Consumption in Atrium Commercial Centers in the North and Center of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Amir Shayanian 1
  • Fatemeh Mozaffari Qhadikolaei 2
  • Ali Pahlavan 3
1 PhD. Student, Department of Architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physics, Faculty of Engineering and Basic Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Atriums in malls as a passive solar system can additionally on lighting, reduce the consumption of lighting and artificial ventilation systems. However, at present, due to the lack of suitable materials or lack of climatic information with the required formats of energy simulation software, all research conducted in different cities of Tehran Province have been carried out only with meteorological data of Mehrabad airport, which has sometimes led to erroneous results. This study was conducted to study the effect of materials in reducing energy consumption in commercial centers in the north and center of Tehran Province using Design Builder software and took steps in solving the issue by modifying climate information in the study area. The general method of this research was simulation with a case study approach and in terms of application type. The results of this study was in complete contrast to previous research which had expected the reduction of energy consumption in buildings by increasing the thermal resistance of materials. The present research findings based on atrium commercial centers (chain stores) in the north and center of Tehran and corrected meteorological data in the micro-climate of the study area showed that heating resulting from the internal equipment of chain stores led to completely different results from previous research. Thus, increasing the thermal resistance of materials in the northern climate of Tehran Province reduced energy consumption by 24.7% and in the central Tehran climate increased energy consumption by 13.7%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrium
  • Material
  • Energy saving
  • Design Builder
  • Chain store
[1] Larijani, M., & Razi Kordmahaleh, L. (2017). Explaining the green job identification and prioritization of renewable energy domain: wind energy. Karafan Quarterly Scientific Journal, 14(42), 15-32. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100503.html?lang=en
[2] Du, X., Zhang, Y., & Lv, Z. (2020). Investigations and analysis of indoor environment quality of green and conventional shopping mall buildings based on customers' perception. Building and Environment, 177, 106851. https://doi.org/10.1016/j.buil denv.2020.106851
[3] Bednar, M. J. (1986). The New Atrium. McGraw-Hill. https://books.google.com/books? id=tTJUAAAAMAAJ
[4] Moosavi, L., Zandi, M., & Bidi, M. (2018). Experimental study on the cooling performance of solar-assisted natural ventilation in a large building in a warm and humid climate. Journal of Building Engineering, 19, 228-241. https://doi.org/10.10 16/j.jobe.2018.04.026
[5] Amini, F., Saber Fattahi, L., Soleimanpour, P., Gol Ghahremani, N., Shafizadeh, M. A., Tavanpour, M., Farmad, M., & Khodi, M. (2017). Energy Balance of 1394. Ministry of Energy, Islamic Republic of Iran, Deputy Minister of Electricity and Energy, Office of Macro Planning of Electricity and Energy, Tehran. https://irandataportal. syr.edu/wp-content/uploads/1394-1.pdf
[6] Zhou, J., Wan Mohd Nazi, w. i., Wang, Y., & Roskilly, T. (2019). Investigating the impact of building’s facade on the building’s energy performance – a case study. Energy Procedia, 158, 3144-3151. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.1016
[7] Griego, D., Krarti, M., & Hernandez-Guerrero, A. (2015). Energy efficiency optimization of new and existing office buildings in Guanajuato, Mexico. Sustainable Cities and Society, 17, 132-140. https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.04.008
[8] Fathalian, A., & Kargar Sharifabad, H. (2017, November 22-23). Office building energy simulation with Builder Design software and its validation with energy bills. The third conference on heat transfer and mass of Iran, Noshirvani University of Technology Babol, Noshirvani University of Technology Babol, Babol, Mazandaran, Iran.  https://civilica.com/doc/698797
[9] Mirzaei, A. A., & Barati, E. (2017, May 11). Simulation and analysis of energy consumption and the effects of reducing the temperature of the interior design, changing the type of glass and adding thermal insulation in the office building with Design Builder software. 2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, Nikan Higher Education Institute, Tehran, Iran.  https://civilica.com/doc/637673
[10] Li, Z., Ai, Z., Wang, W., Xu, Z., Gao, X., & Wang, H. (2014). Evaluation of airflow pattern in wind-driven naturally ventilated atrium buildings: measurement and simulation. Building Services Engineering Research and Technology, 35(2), 139-154. https://doi.org/10.1177/0143624412474941
[11] Abdollahzadeh, S. (2013). Design and analysis of efficient and optimal model of Atrium in office buildings in Tehran. [Master Thesis, Faculty of Art and Architecture, Payame Noor University of Tehran].
[12] Yunus, J., Ahmad, S., & Zain Ahmed, A. (2010, December 5-7). Analysis of atrium's architectural aspects in office buildings under tropical sky conditions. International Conference on Science and Social Research (CSSR), Kuala Lumpur, Malaysia.  https://ieeexplore.ieee.org/document/5773836
[13] Hami, A., Moula, F. F., & Maulan, S. B. (2018). Public preferences toward shopping mall interior landscape design in Kuala Lumpur, Malaysia. Urban Forestry & Urban Greening, 30, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.12.019
[14] Zhu, D., Hong, T., Yan, D., & Wang, C. (2013). A detailed loads comparison of three building energy modeling programs: EnergyPlus, DeST and DOE-2.1 E. Building Simulation.