ابعاد جامعه شناختی آثار و علل سبک زندگی مدرن در کلان شهرها: مطالعه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2021.132375

چکیده

تحولات ارزشی همراه با تحولات ساختاری، افزایش سطح تحصیلات، تغییرات شگرفی را در نحوه نگاه مردان به زندگی و الگوهای آن به‌وجود آورده است. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر، شناخت سبک زندگی مردان مجرد است. این مقاله به مطالعه ابعاد گوناگون تجربه زیسته مردان مجرد با استفاده از روش زمینه‌ای (داده‌بنیاد) می‌پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، مردان مجرد بالای 28 سال شهر تهران است. پژوهش با روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحقیق با مصاحبه 32 نفر مرد مجرد حاصل شد. در مرحله کدگذاری، 520 کد باز، 100 کد محوری و 20 کد انتخابی را از مصاحبه استخراج کردیم. در این پژوهش، از راهنمایی استادان در راستای افزایش اعتبار و پایایی استفاده شده است. در مرحله پایانی، تجربه زیسته مردان مجرد با محور سبک زندگی مدرن به عنوان عامل اصلی شناسایی شد. پدیده برساخت شده سبک زندگی مدرن ناشی از استفاده هنر در اوقات فراغت، تماشای کانال­های خارجی و استفاده از فضای اجتماعی است که راهبردهای کاهش سازگاری در تعاملات و تفریحات ناسالم را به دنبال داشت. کاهش روابط خانوادگی، مشکلات روحی- عاطفی، تعدد و عادی شدن روابط با غیرهمجنس، بی‌نظمی در امور زندگی و توجه به پوشش، از پیامدهای ناشی از این پدیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological Dimensions of Effects and Causes of Modern Lifestyle in Metropolises: A Data-Based Study

نویسندگان [English]

  • Zohreh Molapanah 1
  • Ehsan Rahmani Khalili 2
  • Mansour Vosoughi 3
1 PhD Student, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Value changes along with structural changes and increasing levels of education have created dramatic changes in the way men look at life and its patterns. Therefore, the purpose of this study was to identify the lifestyle of single men. This article studies the various dimensions of the lived experience of single men using the background method (data foundation). The statistical population in this study comprised of single men over 28 years of age in Tehran. The research was carried out by purposive sampling method and using semi-structured interview tools until theoretical saturation was achieved. The study was conducted by interviewing 32 single men. In the coding step, 520 open codes, 100 core codes and 20 selected codes were extracted from the interview. Throughout this research, the guidance of professors was used to increase credibility and reliability. In the final stage, the lived experience of single men with a focus on modern lifestyles was identified as the main factor. The constructed phenomenon of modern lifestyle is the result of the use of art in leisure, watching foreign channels and the use of social space, which led to strategies to reduce adaptation to unhealthy interactions and entertainment. Decreased family relationships, emotional problems, the multiplicity and normalization of relationships with the opposite sex, disorder in life and attention to clothes are the consequences of the mentioned phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • Modern lifestyle
  • Fundamental theory
  • Lived experience
  • Single men (bachelors)
AbbasZadeh, M., NasralhiWasati, L., & Danesh, L. (2017). Pathology of changes in the lifestyle of rural girls (case study: Sufi village of West Azerbaijan). Investigating Iran's Social Issues (Social Sciences Journal), 8(1), 23-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4 63273
Agha Mollaei, S., Nikkhah, H. A., & Maghsoodi, S. (2020). Modernity, consumer culture and lifestyle One sociological study in Kerman. Journal of Culture-Communication Studies, 21(51), 193-228. https://doi.org/10.22083/jccs.2020.152920.2592
Azam, R., Akbar, S., & Danish, M. (2012). Consumption style among young adults toward their shopping behavior: an empirical study in Pakistan. Business and Management Research, 1(4), 109-116. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=216 7338
Bacock, R. (2002). Consumption. shirazeh. https://www.gisoom.com/book/
Badaoui, K., Lebrun, A-M., & Bouchet, P. (2012). Clothing Style, Music, and Media Influences on Adolescents’ Brand Consumption Behavior. Psychology & Marketing, 29(8), 568-582. https://doi.org/10.1002/mar.20544
Birdsall, K., & Giddens, A. (2010). Sociology (5 ed.). Ney. https://www.gisoom.com/book/1 687671/
Bourdieu, P. (2016). Distinction: social critique of taste judgments (4 ed.). Saless Publications. https: //www.gisoom.com/book/11220253/
Cockerham, W. C. (1997). The social determinants of the decline of life expectancy in Russia and Eastern Europe: a lifestyle explanation. Journal of Health and Social Behavior, 38(2), 117-130. https://www.jstor.org/stable/2955420
Eydizadeh, R., & Ahmadi Blotaki, H. M. (2017). The study of the relationship between communicative technology and social sciences Students’ life style in science and research branch in Tehran. Journal Of Sociology Studies, 9(35), 125-139. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewP aper.aspx?ID=652451
Fazli, M. S. (2003). Consumption and lifestyle. Sobh Sadegh. https://www.gisoom.com/book /1270772/
Giddens, A. (1999). Consequences of Modernity. Markaz. https://www.gisoom.com/book/11 37380/
Iman, M., & Marhamat, N. (2014). Sociological Explanation of Youth Tendency towards Modern Lifestyle in Shiraz. Journal of Applied Sociology, 25(3), 1-20. https://jas.ui.ac.ir/arti cle_18350_8215b6de535afe2739d43adffc38212f.pdf
Memar, S., & Yazdkhasti, B. (2011). Living experiences of single working girls from lifestyle. Development of Social Sciences, 6(2), 41-60. https://www.noormags.ir/view/fa/artic lepage/1128703/
Rafatjah, M., Rashvand, M., & Shahidi Zandi, M. (2011). The Sociological Explanation of the young Girls leisure time activities with emphasis on the pathological aspects. Women's Strategic Studies, 13(50), 29-80. http://www.jwss.ir/article_12362_22e67d82b96c6 e9ab6cc452587769cef.pdf
Ritzer, G. (2010). Fundamentals of Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots. Saless. https://www.gisoom.com/book/1659944/
Rojek, C., Shaw, S. M., & Veal, A. J. (2006). A handbook of leisure studies. Palgrave Macmillan London. https://link.springer.com/book/10.1057/9780230625181
Simmel, G. (1993). Metropolis and mental life. Sociological Review, 2(3), 53-66. https://jnoe. ut.ac.ir/article_15547_99183fced6c7728c7c9171e761b1d58b.pdf
Strauss, A., & Corbin, J. (2012). Basics of qualitative research: techniques and stages of production of grounded theory. Ney. https://www.gisoom.com/book/1763764/
Zakaei, M. S. (2008). Lifestyle patterns of young people in Iran. In lifestyle patterns of Iranians (2 ed.). Expediency Analysis Forum, Strategic Research Cente. https://iribresearch.ir/paygah _marakez/cities/akhbar_text.aspx?id=18204&ccode=23