ارائه یک مدل چندهدفه زمان‌بندی تولید با در نظر گرفتن کارهای پیش‌دستی‌کننده، هزینه‌های زودکرد، دیرکرد،WIP و جریمه‌های قطع کار با رویکرد قابلیت اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران .

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

زمینه تحقیق حاضر، زمان‌بندی تولید با در نظر گرفتن جریمه‌ها می‌باشد. هدف زمان‌بندی تولید، تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها است؛ بنابراین هدف تحقیق، تدوین برنامه زمان‌بندی مناسب در یک سیستم تولیدی که با مسائلی مانند وقفه‌‌های مختلف در تولید،‌ نبود پیش‏بینی درخصوص مواد اولیه موردنیاز و مدت‌زمان لازم برای تولید، ناتوانایی در تصمیم‏گیری در خصوص ترکیب تولید و حتی خسارات دیرکرد و قطع کار مواجه هستند؛ زیرا اگر کار بعد از موعد تحویل تمام شود، جریمه دیرکرد ناشی از نارضایتی مشتری، جریمه قراردادی یا از دست دادن اعتبار ایجاد می‏شود. مهندسی قابلیت ‌اطمینان، باید از این مطمئن شود که قطعات و زیرسیستم‌ها برابر با نیازمندی‌های تعریف شده در بازه زمانی معین عمل خواهند کرد. طرح تحقیق برمبنای حل مسائل نمونه استاندارد می‌باشد. در همین راستا این تحقیق یک مدل ریاضی برای زمان‌بندی با هدف چندگانه ارائه می‌کند که مسئله زمان‌بندی در قالب یک مسئله قابلیت اطمینان قرار گرفته و حل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‏دهد که حل مسئله زمان‌بندی، تولید در قالب قابلیت اطمینان دارای عملکرد مناسبی از جهت یافتن جواب‏های بهینه است. همچنین در 14 مسئله نمونه حل شده قابلیت اطمینان سیستم موردتأیید بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a multi-objective production scheduling model taking into account preemptive work, early costs, late payment, WIP and downtime penalties with a reliability approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Azizi 1
  • MohammadMehdi Movahedi 2
  • SeyedAhmad ShayanNiya 3
1 PhD student, Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
چکیده [English]

The subject of the present study is production scheduling taking into consideration the payment of penalties. The purpose of production scheduling is to allocate limited resources over time to perform a group of activities. Therefore, the aim of the research was to develop an appropriate schedule in a production system that deals with issues such as various interruptions in production, lack of forecasting of raw materials required and time required for production, inability to decide on the composition of production which will lead to damages caused by delay and work stoppage. If the work is completed after the delivery date, there will be a penalty for late payment due to customer dissatisfaction, a contractual penalty or loss of credit. Reliability engineering must ensure that components and subsystems meet the defined requirements over a period of time. The research design was based on solving standard sample problems. In this regard, this research provided a mathematical model for multiple purpose scheduling. The scheduling problem was solved in the form of a reliability problem. Findings showed that solving the problem of production scheduling in the form of reliability performed well in terms of finding optimal solutions. The reliability of the system was also confirmed in 14 sample problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preemptive Work
  • Production Schedule
  • Reliability
  • work stoppage penalty
[1] Li, X.-Y., Chen, W.-B., & Kang, R. (2021). Performance margin-based reliability analysis for aircraft lock mechanism considering multi-source uncertainties and wear. Reliability Engineering & System Safety, 205(9), 107234. https://doi.org/10.1016/j.r ess.2020.107234
[2] Zhang, Q.-y., Liu, L.-s., & Liu, Z.-j. (2021). Application of safety and reliability analysis in wastewater reclamation system. Process Safety and Environmental Protection, 146(1-2), 338-349. https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.09.010
[3] Görkemli, L., & Kapan Ulusoy, S. (2010). Fuzzy bayesian reliability and availability analysis of production systems. Computers & Industrial Engineering, 59(4), 690-696. https://doi.org/10.1016/j.cie.2010.07.020
[4] Kim, T., Kim, Y.-W., & Cho, H. (2021). A simulation-based dynamic scheduling model for curtain wall production considering construction planning reliability. Journal of cleaner production, 286(4), 124922. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124922
[5] Sotoudeh, F., Nehring, Micah., Kizil, Mehmet., Knights, Peter., Mousavi, Amin. (2020). Production scheduling optimisation for sublevel stoping mines using mathematical programming: A review of literature and future directions. Resources Policy, 68(5), 101809. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101809
[6] Bhattacharyya, S. K., & Cheliyan, A. S. (2019). Optimization of a subsea production system for cost and reliability using its fault tree model. Reliability Engineering & System Safety, 185, 213-219. https://doi.org/10.1016/j.ress.2018.12.030
[7] Blömer, F., & Günther, H. O. (1998). Scheduling of a multi-product batch process in the chemical industry. Computers in Industry, 36(3), 245-259. https://doi.org/10.1016/S 0166-3615(98)00075-X
[8] Lin, Y.-K., Chang, P.-C., Yeng, L. C.-L., & Shih, P.-S. (2017). Reliability evaluation for an intermittent production system with stochastic number of normal machines. Journal of Manufacturing Systems, 45, 222-235. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.201 7.10.002
[9] Doganis, P., & Sarimveis, H. (2007). Optimal scheduling in a yogurt production line based on mixed integer linear programming. Journal of Food Engineering, 80(2), 445-453. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.04.062
[10] Tavakoli moghadam, R., Khodadadegan, Yasaman., & Hagh nevis, Moayed. (2005, July 14). a hybrid model for selecting parallel machines and scheduling tasks considering preparation times. 4th national conference on industrial engineering, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/17505/
[11] Ranjbar, M., & Naghizadeh, Mustafa. (2011). Integration of production planning and scheduling in multi-product process industries with continuous production system. International Journal of Industrial Engineering and Production Management 22(2), 114-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=136390
[12] Castro, P. M., & Grossmann, I. E. (2005). New continuous-time MILP model for the short-term scheduling of multistage batch plants. Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(24), 9175-9190. https://doi.org/10.1021/ie050730l