تفکیک دگرسانی‌های گرمابی مرتبط با کانی‌سازی مس با استفاده از پردازش تصویر استر برگه سرچاه‌شور، شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه مهندسی معدن، آموزشکده فنی امام علی (ع) طبس، دانشگاه فنی و حرفه‌‌ای استان خراسان جنوبی، ایران.

چکیده

ناحیه سرچاه‌شور در شرق ایران و در مجاورت بلوک لوت واقع شده است. این ناحیه از ایران، به دلیل رخداد فرورانش دارای قابلیت بالا برای تشکیل انواع مواد معدنی به‌ویژه کانه‌های مس می‌باشد. به دلیل گستردگی مناطق دگرسانی مرتبط با مس و نیز پوشش ضعیف گیاهی منطقه، می‌توان از داده‌های دورسنجی برای تفکیک این مناطق به طور مؤثر استفاده کرد. سنجنده‌ استر با پوشش محدوده نسبتاً وسیعی از طیف الکترومغناطیسی و ذخیره اطلاعات سطح زمین در سه محدوده‌ طیفی مرئی، مادون قرمز موج کوتاه و گرمایی و در مجموع 14 باند، شرایط مطلوبی را برای آشکارسازی زون‌های دگرسانی ایجاد کرده است. در این تحقیق، از داده‌های این سنجنده برای تفکیک دگرسانی‌های آرژیلیک، سرسیتیک، پروپلیتیک و اکسیدآهن مرتبط با کانه‌زایی مس موجود در نقشه‌ 1:100000 سرچاه‌شورکه در جنوب‌غربی بیرجند واقع می‌باشد، استفاده شده است. در بررسی حاضر، با استفاده از روش‌های مختلف پردازشی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، تحلیل استاندارد و انتخابی مؤلفه اصلی، مناطق دگرسانی مرتبط با مس پرفیری بارزسازی شده است. نتایج حاصل از پردازش و بررسی‌های صحرایی موجود، نشانگر گسترش مناطق دگرسانی در محدوده موردمطالعه و دقت مطلوب سنجنده‌ استر است؛ به نحوی که در 13 محدوده‌ بازدید شده، وجود دگرسانی‌های موردنظر تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of Hydrothermal Alterations Associated with Copper Mineralization Using ASTER Image Processing Sheet in Sar-e-Chah-e-Shur, Eastern Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Hosseini
Faculty Member, Department of Mining Engineering, Faculty of Tabas, South-Khorasan Branch, Technical and Vocational Univesity (TVU), Tabas, Iran.
چکیده [English]

Sar-e-Chah-e-Shur area is located in the eastern part of Iran and is adjacent to Lut block. Due to subduction, this area of Iran has a high potential for the formation of various minerals, particularly copper ores. Remote sensing data can be used effectively for the mapping of altered zones related to copper deposits due to the extension of the zones and poor vegetation coverage in the area. Advanced Space-born Thermal and Emission Reflectance Radiometer (ASTER) sensor, by covering a relatively wide range of electromagnetic spectra and storing ground surface information in three visible and near infrared (VNIR) bands, six shortwave infrared (SWIR) bands and five thermal infrared (TIR) bands (a total of 14 bands), has created favorable conditions for detecting alteration zones. In this research, the data of this sensor was used to separate the algal, cercitic, propolitic and iron oxide alterations related to copper ores in the 1: 100000 map of Sar-e-Chah-e-Shur, located in the southwest of Birjand, Iran. In the present study, alteration zones associated with porphyry copper were identified using various processing methods including false color combination, band ratio, standard analysis and selective component. The results of the present study field processing and surveys demonstrated the expansion of alteration zones in the study area and the optimal accuracy of the ASTER sensor. In the 13 visited areas, the existence of the desired alterations was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper
  • Alteration Zones
  • Remote Sensing
  • ASTER
  • Birjand
[1] Honarmand, M., & Ranjbar, H. (2006). Application of Various ETM+ Image Processing for Exploration of Porphyry and Vein Copper Deposits in Kouh Mamzar-Kouh Pang Region in Kerman Province. Scientific Quarterly Journal, Geosiences, 15(57), 110-127. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=40791
[2] Kiani, O., Ansari, A., Mojtahedzadeh, S., & Kouhsari, A. (2020, February 19-20). Prospecting Cu-porphyry mineralization using remote sensing data: case study from Aliabad and Darehzereshk porphyry copper deposits, SW of Yazd, Iran. 8th Iranian Mining Engineering Conference, Birjand, Iran.
[3] Pour, A. B., & Hashim, M. (2012). The application of ASTER remote sensing data to porphyry copper and epithermal gold deposits. Ore Geology Reviews, 44, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2011.09.009
[4] Fatima, K., Khan Khattak, M. U., Kausar, A. B., Toqeer, M., Haider, N., & Rehman, A. U. (2017). Minerals identification and mapping using ASTER satellite image. Journal of Applied Remote Sensing, 11(4), 046006. https://doi.org/10.1117/1.JRS. 11.046006
[5] Malekzadeh Shafaroudi, A., Karimpour, M. H., Stern, C., & Mazaheri, S. (2009). Hydrothermal Alteration Mapping in SW Birjand, Iran, Using the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Image Processing. Journal of Applied Sciences, 9(5), 829-842. https://doi.org/10.3923/jas .2009.829.842
[6] Salehi, T., & Tangestani, M. H. (2020). Per-pixel analysis of ASTER data for porphyry copper hydrothermal alteration mapping: A case study of NE Isfahan, Iran. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 20, 100377. https://doi.org/10.101 6/j.rsase.2020.100377
[7] Karimpour, M. H., Malekzadeh, Azadeh., & Heydarian, Mohammad Reza. (2013). Mineral Resource Exploration: Geological, Geochemistry, Satellite And Geophysical Models. Ferdowsi University Of Mashhad.
[8] Mohuee, M., Nowrouz, Gholamreza., Moeini, Hamid., & Dehjue, Mohammad. (2020, February 19-20). Hydrothermal alteration separation using mixture tuned matched filtering (MTMF) and spectral angle mapper (SAM) in the kodakan area. 8th Iranian Mining Engineering Conference, Birjand, Iran.
[9] Malekshahi, S., Rassa, I., Rashid Nezhad Omran, N., & Lotfi, M. (2018). Comparison of the results of satellite image processing for extraction of alterations with mineralogy and field studies in Sarkuh Porphyry Copper Deposit. Iranian Journal of Remote Sensing & GIS, 10(4), 1-26. https://gisj.sbu.ac.ir/article_96608_d581ba 49f93da0c34190d07c1c088684.pdf
[10] Mousavi, S. S., Honarmand, M., Shahriari, H., & hosseinjanizadeh, M. (2019). Mineral exploration modeling of metallic deposits using ASTER and OLI images for producing mineral potential map in Esfandaghe region, Kerman province. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 29(113), 45-56. https://doi.org/10.220 71/gsj.2018.121979.1430
[11] Fatemi, S.-B., & Rezaei, Y. (2018). Principles of remote sensing. Azadeh.
[12] Eftekharnezhad, J., Stocklin, J., & Soheili, M. (2022, February 15). Sar-e-Chah-e-Shur Geological Survey and Mineral Exploration of Iran. https://gsi.ir/fa/map/530/ %D8%B3%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1
[13] Kurzawa, T., Bröcker, M., Fotoohi Rad, G., Berndt, J., & Lisker, F. (2017). Cretaceous high-pressure metamorphism and low pressure overprint in the Sistan Suture Zone, eastern Iran: Additional temperature estimates for eclogites, geological significance of U-Pb zircon ages and Rb-Sr constraints on the timing of exhumation. Journal of Asian Earth Sciences, 147, 332-344. https://doi.org/0.1016 /j.jseaes.2017.07.051
[14] Abbaszadeh, M., & Hezarkhani, A. (2011). Hydrothermal Alteration Mapping Using ASTER Imagesin the Rabor Area, Kerman. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 20(78), 123-128. https://doi.org/10.22071/gsj.2010.54624
[15] Scott Elias, D. A. (2020). Encyclopedia of Geology (2nd ed.). Elsevier. https://www.el sevier.com/books/encyclopedia-of-geology/elias/978-0-08-102908-4
[16] Chavez Jr, P. S., & Kwarteng, A. Y. (1989). Extracting spectral contrast in Landsat Thematic Mapper image data using selective principal component analysis. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 55(3), 339-348. http://pubs.er. usgs.gov/publication/70015931
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 52
فنی و مهندسی
اردیبهشت 1400
صفحه 153-168
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1400