بهبود عملکرد روش امپدانس مجازی تطبیقی در ریز شبکه جزیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

یکی از معضلات اصلی در ریزشبکه‌های جزیره‌ای، تقسیم توان راکتیو بین منابع تولید پراکنده می‌باشد. استفاده از امپدانس مجازی تطبیقی به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود تقسیم توان راکتیو بین منابع تولید پراکنده معرفی شده است. اگرچه استفاده از امپدانس مجازی تطبیقی سبب بهبود تقسیم توان راکتیو بین منابع تولید پراکنده و کاهش جریان گردشی می‌شود اما سبب ایجاد افت ولتاژ شده و دامنه ولتاژ خروجی واحد تولیدی پراکنده کاهش می‌یابد. در این مقاله، یک استراتژی کنترلی برای بهبود روش امپدانس مجازی تطبیقی پیشنهاد گردیده است. در استراتژی کنترلی پیشنهادی، افت ولتاژ روی امپدانس خروجی واحدهای تولید پراکنده که به دلیل استفاده از امپدانس مجازی افزایش‌یافته، جبران می‌شود و ولتاژ تغذیه بار در مقدار نامی تنظیم می‌گردد. روش کنترلی پیشنهادی، علاوه بر حفظ مزایای استفاده از امپدانس مجازی تطبیقی نظیر تقسیم مناسب توان‌های اکتیو و راکتیو بین واحدهای تولید پراکنده و کاهش جریان گردشی، افت ولتاژ ایجاد شده در امپدانس خروجی جبران می‌شود. در روش پیشنهادی ولتاژ مرجع تولیدی روش کنترل افتی متناسب با تغییر بار، در محدوده مجاز تنظیم می‌شود. برای ارزیابی عملکرد و کارایی، روش کنترلی پیشنهادی، روی یک ریزشبکه جزیره‌ای شامل دو واحد تولید پراکنده اجرا شد. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده عملکرد و کارایی مناسب روش پیشنهادی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the Performance of the Adaptive Virtual Impedance Method in the Island Microgrid

نویسنده [English]

  • Kiomars Sabzevari
Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main challenges in island microgrids is the distribution of reactive power between distributed generation sources. The use of adaptive virtual impedance has been introduced as a method of improving the distribution of reactive power between distributed generation sources. Although the use of adaptive virtual impedance improves the reactive power distribution between the distributed generation sources and reduces the circulating current, it causes a voltage drop and the output voltage range of the distributed generation unit is reduced. In this paper, a control strategy for improving the adaptive virtual impedance method is proposed. In the proposed control strategy, the voltage drop across the output impedance of the distributed generation units is compensated due to the use of increased virtual impedance, and the load supply voltage is adjusted to the nominal value. The proposed control method, in addition to maintaining the advantages of using adaptive virtual impedance such as appropriate distribution of active and reactive capacities between distributed generation units and reducing circulating current, compensates for the voltage drop in the output impedance. In the proposed method, the output reference voltage of the drop control method is adjusted within the allowable range in proportion to the load change. To evaluate performance and efficiency, the proposed control method is implemented on an island microgrid consisting of two distributed generation units. The simulation results show the performance and efficiency of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault control
  • Active and reactive power distribution
  • Voltage regulation
  • Adaptive virtual impedance
  • Circulating current
[1] Ahmadi, S. E., & Rezaei, N. (2020). A new isolated renewable based multi microgrid optimal energy management system considering uncertainty and demand response. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 118, 105760. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2019.105760
[2] Pan, H., Teng, Q., & Wu, D. (2020). MESO-based robustness voltage sliding mode control for AC islanded microgrid. Chinese Journal of Electrical Engineering, 6(2), 83-93. https://doi.org/10.23919/CJEE.2020.000013
[3] Zhang, S., Chen, C., Dong, L., Li, Y., Zhao, J., Nian, H., & Kong, L. (2019, May 21-24 ). An Enhanced Droop Control Strategy for Accurate Reactive Power Sharing in Islanded Microgrids. 2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia), Chengdu, China. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/888 1692
[4] Bouzid, A. E. M., Sicard, P., Chaoui, H., Cheriti, A., Sechilariu, M., & Guerrero, J. M. (2019). A novel Decoupled Trigonometric Saturated droop controller for power sharing in islanded low-voltage microgrids. Electric Power Systems Research, 168, 146-161. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2018.11.016
[5] Pannala, S., Patari, N., Srivastava, A. K., & Padhy, N. P. (2020). Effective Control and Management Scheme for Isolated and Grid Connected DC Microgrid. IEEE Transactions on Industry Applications, 56(6), 6767-6780. https://doi.org/10.1109/TIA.2020.3015819
[6] Yang, Q., Jiang, L., Zhao, H., & Zeng, H. (2018). Autonomous Voltage Regulation and Current Sharing in Islanded Multi-Inverter DC Microgrid. IEEE Transactions on Smart Grid, 9(6), 6429-6437. https://doi.org/10.1109/TSG.2017.2712658
[7] Arboleya, P., Gonzalez-Moran, C., Coto, M., Falvo, M. C., Martirano, L., Sbordone, D., Bertini, I., & Pietra, B. D. (2015). Efficient Energy Management in Smart Micro-Grids: ZERO Grid Impact Buildings. IEEE Transactions on Smart Grid, 6(2), 1055-1063. https://doi.org/10.1109/TSG.2015.2392071
[8] Savaghebi, M., Jalilian, A., Vasquez, J. C., & Guerrero, J. M. (2012). Secondary Control Scheme for Voltage Unbalance Compensation in an Islanded Droop-Controlled Microgrid. IEEE Transactions on Smart Grid, 3(2), 797-807. https://doi.org/10.1109/TSG.2011.2181432
[9] Shafiee, Q., Guerrero, J. M., & Vasquez, J. C. (2014). Distributed Secondary Control for Islanded Microgrids—A Novel Approach. IEEE Transactions on Power Electronics, 29(2), 1018-1031. https://doi.org/10.1109/TPEL.2013.2259506
[10] Bidram, A., & Davoudi, A. (2012). Hierarchical Structure of Microgrids Control System. IEEE Transactions on Smart Grid, 3(4), 1963-1976. https://doi.org/10.1109/TSG.2012.2197425
[11] Han, H., Liu, Y., Sun, Y., Su, M., & Guerrero, J. M. (2015). An Improved Droop Control Strategy for Reactive Power Sharing in Islanded Microgrid. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(6), 3133-3141. https://doi.org/10.1109/TPEL.2014.2332181
[12] Tuladhar, A., Hua, J., Unger, T., & Mauch, K. (2000). Control of parallel inverters in distributed AC power systems with consideration of line impedance effect. IEEE Transactions on Industry Applications, 36(1), 131-138. https://doi.org/10.1109/28.821807
[13] Guerrero, J. M., Luis Garcia de, V., Matas, J., Castilla, M., & Miret, J. (2005). Output impedance design of parallel-connected UPS inverters with wireless load-sharing control. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 52(4), 1126-1135. https://doi.org/10.1109/TIE.2005.851634
[14] He, J., & Li, Y. W. (2011). Analysis, Design, and Implementation of Virtual Impedance for Power Electronics Interfaced Distributed Generation. IEEE Transactions on Industry Applications, 47(6), 2525-2538. https://doi.org/10.1109/TIA.2011.2168592
[15] Li, Y. W., & Kao, C. (2009). An Accurate Power Control Strategy for Power-Electronics-Interfaced Distributed Generation Units Operating in a Low-Voltage Multibus Microgrid. IEEE Transactions on Power Electronics, 24(12), 2977-2988. https://doi.org/10.1109/TPEL.2009.2022828
[16] Zhang, M., Du, Z., Lin, X., & Chen, J. (2015). Control Strategy Design and Parameter Selection for Suppressing Circulating Current Among SSTs in Parallel. IEEE Transactions on Smart Grid, 6(4), 1602-1609. https://doi.org/10.1109/TSG.2015.2402835
دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 55
فنی و مهندسی
مهر 1400
صفحه 115-135
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1400