طراحی و اجرای سیستم تشخیص خودکار ناحیه پلاک خودرو برای گیت‌های ورودی اماکن حفاظتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر، کنترل هوشمند مبادی ورودی و خروجی، به‌ویژه مبتنی بر پردازش تصاویر، بسیار توسعه یافته است. اطلاعات به‌دست‌آمده از چنین سیستم‌هایی برای نظارت بر ترافیک، عبور و مرور وسایل نقلیه مهم می‌باشد. این رویکرد می‏تواند در حفظ امنیت عمومی نقش مؤثری داشته باشد و در به دست آوردن آمار ترافیک مانند شمارش تردد در دروازه‌های شهرها، برآورد آماری مشتریان از سازمان‌ها، شناسایی و ردیابی عبور و مرور مشکوک نقش مؤثری داشته باشد. وسایل نقلیه‌ای که وارد یک سازمان پرتردد می‌شوند، در زمان ورود و خروج شناسایی شده و گزارش ترافیک آن‌ها، از جمله تصویر وسیله نقلیه با شماره پلاک و تاریخ و زمان تردد، ثبت می‌شود. در این تحقیق، ما یک روش جدید برای استخراج ناحیه پلاک خودرو پیشنهاد می‌دهیم. روش ما از ترکیب روش تشخیص لبه عمودی Canny و بررسی اجزای متصل برای شناسایی مناطق نامزد پلاک استفاده می‌کند. آزمایش در شرایط واقعی (تصاویر مستخرج از دوربین‌های نظارتی در سازمان حامی این تحقیق) نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند ناحیه پلاک خودروهای مختلف را در شرایط نوری مختلف با دقت و خوانایی بیش از 98 درصد شناسایی کند و عملکرد بهتری در مقایسه با روش‌های جدید نمایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of Automatic License Plate Recognition System for Security Gates

نویسندگان [English]

  • Alireza Akoushideh 1
  • Ali Tourani 2
  • Asadollah Shahbahrami 3
  • Mojtaba Masoumnezhad 4
1 Assistant professor, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 MSc, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Associated professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 Assistant professor, Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, intelligent control of entry/exit points particularly based on image processing extracted from surveillance cameras, has been developed. The information obtained from such systems is important for monitoring the traffic and passage of vehicles. It can play an effective role in maintaining public safety and obtaining traffic statistics such as counting traffic at the gates of cities, statistical estimation of clients to organizations, and detecting and tracking suspicious traffic. Vehicles that enter a busy organization are identified at the time of entry and exit and a traffic log including the vehicle image with the license plate number and the date and time of entry and exit are recorded. In this research, a new method for extracting the license plate area is presented. The proposed method uses a combination of Canny vertical edge detection method and examination of connected components to identify candidate areas for the license plate. Experiment results in real conditions (images were taken from surveillance cameras in the organization supporting this research) showed that the proposed method can identify the license plate area of different vehicles in different lighting conditions with accuracy and readability of more than 98% and presents better performance than other state of the art methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car license plate recognition
  • Machine learning
  • ITS
  • Image processing
  • Computer vision
[1] Maimaris, A., & Papageorgiou, G. (2016, Nov 1-4). A review of Intelligent Transportation Systems from a communications technology perspective. 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Rio de Janeiro, Brazil https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7795531
[2] Yang, Z., & Pun-Cheng, L. S. (2018). Vehicle detection in intelligent transportation systems and its applications under varying environments: A review. Image and Vision Computing, 69, 143-154. https://doi.org/10.1016/j.imavis.2017.09.008
[3] Sumalee, A., & Ho, H. W. (2018). Smarter and more connected: Future intelligent transportation system. IATSS Research, 42(2), 67-71. https://doi.org/https://doi.org /10.1016/j.iatssr.2018.05.005
[4] Mahmood, Z., Khan, M. U. S., Jawad, M., Khan, S. U., & Yang, L. T. (2015, Aug 24-26). A Parallel Framework for Object Detection and Recognition for Secure Vehicle Parking. 2015 IEEE 17th International Conference on High Performance Computing and Communications, 2015 IEEE 7th International Symposium on Cyberspace Safety and Security, and 2015 IEEE 12th International Conference on Embedded Software and Systems, New York, NY, USA. https://ieeexplore.ieee. org/abstract/document/7336278
[5] Hu, W., Zhou, R., El-Rafei, A., & Jiang, S. (2019). Quantum Image Watermarking Algorithm Based on Haar Wavelet Transform. IEEE Access, 7, 121303-121320. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2937390
[6] Nelson, R., & Roberts, R. (2021). Some Multilinear Variants of Principal Component Analysis: Examples in Grayscale Image Recognition and Reconstruction. IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine, 7(1), 25-35. https://doi.org/10.1109/ MSMC.2020.3012304
[7] Ashori, M., Haghiri, M., Tabasi, H., & Soleimanifard, A. (2014, October19). An efficient algorithm for detecting the edges of colour images based on edge detection and the nature of the image concept. Symposium on Advances in Science & Technology, Mashhad, Iran.
[8] Doran, M. J., & Broumandnia, A. (2013, 22/04). The use of license plate recognition independent of rotation in intelligent transportation system. 12th international conference on transportation and traffic engineering, Tehran, Iran. https://www. tpbin.com/Article/35229
[9] Tabrizi, S. S., & Cavus, N. (2016). A Hybrid KNN-SVM Model for Iranian License Plate Recognition. Procedia Computer Science, 102, 588-594. https://doi.org/10. 1016/j.procs.2016.09.447
[10] Ashtari, A. H., Nordin, M. J., & Fathy, M. (2014). An Iranian License Plate Recognition System Based on Color Features. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(4), 1690-1705. https://doi.org/10.1109/TITS.2014. 2304515
[11] Azad, R., Davami, F., Jeo, J., & Shayegh, H. R. (2014, May 27-29). New framework based on complementary methods for efficiency and accuracy of license plate recognition system 2014 6th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT), Shahrood, Iran. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/ 7030353document/ 7030353
[12] Yuan, Y., Zou, W., Zhao, Y., Wang, X., Hu, X., & Komodakis, N. (2017). A Robust and Efficient Approach to License Plate Detection. IEEE Transactions on Image Processing, 26(3), 1102-1114. https://doi.org/10.1109/TIP.2016.2631901
[13] Rahmani, M., Fazli, S., & Mohammadi, S. (2011, 03/22). detection and tracking and classification of vehicles with image processing techniques for intelligent transportation system. 11th international conference on transportation and traffic engineering, Tehran, Iran. https://www.tpbin.com/article/34967
[14] Tourani, A., Shahbahrami, A., Soroori, S., Khazaee, S., & Suen, C. Y. (2020). A Robust Deep Learning Approach for Automatic Iranian Vehicle License Plate Detection and Recognition for Surveillance Systems. IEEE Access, 8, 201317-201330. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3035992
[15] Ali Tourani, A. S., Alireza Akoushideh,. (2019). Instantaneous Vehicle Speed Measurement using Relative-Discriminative Histogram of Oriented Gradient. Iranian Computing Science Journal (CSJ), 12(42-54). https://doi.org/10.5815/ ijigsp.2019.04.04
[16] Chen, S., Zhang, J., Li, Y., & Zhang, J. (2012). A Hierarchical Model Incorporating Segmented Regions and Pixel Descriptors for Video Background Subtraction. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 8(1), 118-127. https://doi.org/10. 1109/TII.2011.2173202
[17] Canny, J. (1986). A Computational Approach to Edge Detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8(6), 679-698. https://doi.org/10.1109/TPAMI.1986.4767851
[18] Wu, K., Otoo, E., & Shoshani, A. (2005). Optimizing connected component labeling algorithms (Vol. 5747). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.596105
[19] Haralick, R. M., Sternberg, S. R., & Zhuang, X. (1987). Image Analysis Using Mathematical Morphology. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-9(4), 532-550. https://doi.org/10.1109/TPAMI.1987.4767941
[20] Duan, R., Liao, Y., & Wang, S. (2021). Adaptive Morphological Analysis Method and Its Application for Bearing Fault Diagnosis. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-10. https://doi.org/10.1109/TIM.2021. 3072116
[21] Dahnoun, N. (2018). Multicore DSP: from algorithms to real-time implementation on the TMS320C66x SoC. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/978111912 5587.ch19
[22] Emgu. (2021). Main Page. Emgu. http://www.emgu.com/wiki/index.php/Main_Page