شناسایی و تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین مؤثر بر رفتار کارآفرینی دانشجویان (موردمطالعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی ، واحد تهران ، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

رفتار کارآفرینانه، انگیزه و اقدامی است که کارآفرین را قادر به ایجاد و بهره‌برداری از فرصت‌ها می‌کند. دانشگاه کارآفرین، منجر به بهبود رفتار کارآفرینی دانشجویان می‌شود؛ لذا هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین مؤثر بر رفتار کارآفرینی دانشجویان (موردمطالعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری، توصیفی- پیمایشی است. روش تحقیق از نوع آمیخته- اکتشافی (کمی- کیفی) است. در بخش کیفی 28 مصاحبه با خبرگان با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و در بخش کمی376 نفر از استادان کارآفرینی با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های بخش کیفی از طریق کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند و منجر به استخراج 224 کد اولیه، 29 مؤلفه در 8 بعد (شامل شرایط اقتصادی و اجتماعی، بسترسازی درون‌دانشگاهی، محیط دانشگاهی و ارزش‌آفرینی، نهادینه کردن کارآفرینی، تغییرات ساختاری، بهینه‌سازی مدیریت، پذیرش رسالت کارآفرینی و شبکه‌سازی) شد. بعد از دستیابی به ابعاد پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته با الهام از مطالعات مرتبط، طراحی شد. لذا ابزار گردآوری داده‌های کمّی، پرسشنامه بود. داده‌ها از طریق نرم‌افزارهایSPSS  و smartPLS3 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که تمام ابعاد احصاشده بر رفتار کارآفرینی دانشجویان، تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Dimensions of the Entrepreneurial University Affecting Students' Entrepreneurial Behaviour - A Case Study of Alborz Comprehensive University of Applied Sciences

نویسندگان [English]

  • Seyed ali Hosseini 1
  • Ali Badizadeh 2
  • Seyed Rasoul Hosseini 3
  • Ali Akbar Ghahremani 4
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Education Management, Tehran Branch, Farhangian University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Governmental Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurial behaviour is a motivation and action that enables the entrepreneur to create and take advantage of opportunities. An Entrepreneurial University improves students' entrepreneurial behaviour. Therefore, the purpose of this study was to identify and explain the dimensions of the entrepreneurial university affecting the entrepreneurial behaviour of students at the Alborz University of Applied Sciences. This research was applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The research method was mixed-exploratory (quantitative-qualitative). For the qualitative part, 28 interviews were carried out with experts selected through snowball sampling method and for the quantitative part, 376 entrepreneurship professors were selected and studied by random sampling. The findings of the qualitative section were analysed through open and axial coding and led to the extraction of 224 primary codes, 29 components in 8 dimensions (including economic and social conditions, in-university context, university environment and value creation, institutionalization of entrepreneurship, structural changes, management optimization, acceptance of entrepreneurial mission and networking). After obtaining the dimensions of the research, a researcher-made questionnaire was designed inspired by related studies. Therefore, the data collection tool was a questionnaire. Data were analysed using SPSS and smartPLS3 software. Findings showed that all the dimensions had a significant effect on students' entrepreneurial behaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Behavior
  • Entrepreneurial University
  • Comprehensive University of Applied Sciences
  • Entrepreneurship Education.Entrepreneurial culture
References
Al-Jubari, I., Hassan, A., & Liñán, F. (2019). Entrepreneurial intention among University students in Malaysia: integrating self-determination theory and the theory of planned behavior. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(4), 1323-1342. https://doi.o rg/10.1007/s11365-018-0529-0
Antonioli, D., Nicolli, F., Ramaciotti, L., & Rizzo, U. (2016). The Effect of Intrinsic and Extrinsic Motivations on Academics’ Entrepreneurial Intention. Administrative Sciences, 6(4), 1-18. https://doi.org/10.3390/admsci6040015
Aryana, A., & Daneshfard, K. (2020). Explaining the empowerment indicators of the Technical and Vocational University based on the characteristics of the Entrepreneurial University (Case Study: Bandar Abbas Technical and Vocational University). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 41-59. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124678
Baghersad, V. (2015). Entrepreneurship education and its impact on entrepreneurial intention. Karafan Quarterly Scientific Journal, 13(38), 20-32. http://www.magiran .com/paper/1649451
Barani, S., Zarafshani, K., Del Angizan, S., Hosseini Lorgani, S. M (2010). The effect of entrepreneurship education on students' entrepreneurial behavior of Payame Noor University of Kermanshah: A structural equation modeling approach. Research and planning in higher education, 16(3), 85-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPap er.aspx?id=127662
Bronstein, J., & Reihlen, M. (2014). Entrepreneurial University Archetypes:A Meta-Synthesis of Case Study Literature. Industry and Higher Education, 28(4), 245-262. https://doi.org/10.5367/ihe .2014.0210
Daim, T., Dabic, M., & Bayraktaroglu, E. (2016). Students’ entrepreneurial behavior: international and gender differences. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1), 1-22. https://doi.org/1 0.1186/s13731-016-0046-8
Esfandiar, A., Radha, B., Wang, F. C., Yang, Q., Hu, S., Garaj, S., Nair, R. R., Geim, A. K., & Gopinadhan, K. (2017). Size effect in ion transport through angstrom-scale slits. Science, 358(6362), 511-513. https://doi.org/10.1126/science.aan5275
Gibb, A. A., & Haskins, G. (2014). The university of the future: an entrepreneurial stakeholder learning organization? In Handbook on the entrepreneurial university. Edward Elgar Publishing. https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781781007013/9781781007013.00008.xml
Hassani, Z., Abolghasemi, M., & Moshabaki Esfehani, A. (2018). Designing the Concept Model of the Effect of Academic Entrepreneurship Components. Social Science Quarterly, 12(42), 171-202. http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_544661_bdb24cba 2b6fbfb84f97686a33a11e03.pdf
Ho, Y-P., Low, P-C., & Wong, P-K. (2014). Do University Entrepreneurship Programs Influence Students’ Entrepreneurial Behavior? An Empirical Analysis of University Students in Singapore. In Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S104 8-473620140000024003
Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making Universities More Entrepreneurial: Development of a Model. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(3), 302-316. https://doi.org/10.10 02/cjas.220
Kordnaij, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niakan Lahiji, N. (2012). Investigating the characteristics of entrepreneurial university in Tarbiat Modares University. Journal of Entrepreneurship Development, 5(3), 64-47. https://doi.org/10.22059/jed.2012.2 9470
Lortie, J., & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in entrepreneurship research: what we know and future directions. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 935-957. https://doi.org/10.1007/s11365-015-0358-3
Maguire, S., Hardy, C., & Lawrence, T. B. (2004). Institutional Entrepreneurship in Emerging Fields: HIV/AIDS Treatment Advocacy in Canada. Academy of Management Journal, 47(5), 657-679. https://doi.org/10.5465/20159610
Mwange, A. (2018). A Critical Review of Antecedents of Entrepreneurship Intention. Journal Of Business Management, 4(9), 28-50. https://www.ijrdo.org/index.php/bm/article/view/2528
Nazarpour, M-T. (2020). The administrative strategies and tactics for diversification of funding sources in research and higher education institutes with emphasis on non-public sources. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26(2), 1-25. http://journal.irphe.ac.ir /article-1-4176-en.html
Nedeva, M., Thomas, D., Caswill, C., & Nielsen, K. (2013). Study of Research Funding Trends and Practices of Research Funding Organizations. Report to the Swiss Science and Technology Council, 29. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9x 3LLfgAAAAJ&citation_for_view=9x3LLfgAAAAJ:NMxIlDl6LWMC
Nelles, J., & Vorley, T. (2011). Entrepreneurial Architecture: A Blueprint for Entrepreneurial Universities. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(3), 341-353. https://doi.org/10.1002/cjas.186
Ng, J. C. Y., Huang, M. M. D., & Liu, Y. (2016). The ‘feminine’ entrepreneurial personality trait: The competitive advantage of female college-student entrepreneurs in Chinese wei-shang businesses? Asian Business & Management, 15(5), 343-369. https://doi.o rg/10.1057/s41291-016-0012-0
Nguyen, C. (2018). Demographic factors, family background and prior self-employment on entrepreneurial intention - Vietnamese business students are different: why? Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s40497-0 18-0097-3
Ramezani, G., Mehni, O., & Azizi, N. (2018). Investigate the Barriers and Factors Influencing Inefficiency of Research at Farhangian University: A Grounded Theory Approach. Journal of Management and Planning In Educational System, 11(2), 27-50. https://mpes.sbu.ac.ir/article_98465_c93 e8f58113b1aeb649f01d81bfe9a26.pdf
Shahbazi, M. (2020). Investigating the effective factors on the amount of knowledge production of faculty members (Case study of Payame Noor University of Isfahan). Social and cultural strategy, 9(34), 5-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566429
Yadali Farsi, J., Zare Hadi., & Hejazi, S. R. (2012). Identification of dual power components affecting the commercialization performance of academic research. Research and planning in higher education, 18(1), 69-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPape r.aspx?id=175787
Zollo, L., Laudano, M. C., Ciappei, C., & Zampi, V. (2017). Factors affecting universities’ ability to foster students’ entrepreneurial behaviour. Journal of Management Development, 36(2), 268-285. https://doi.org/10.1108/JMD-06-2016-0093