سیاست‌گذاری مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه علوم انسانی، آموزشکده فنی دختران کرج- 17 شهریور، دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز، ایران.

2 استادیار، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری گرایش توسعه کارآفرینی، گروه مدیریت،دانشگاه علمی-کاربردی، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2021.128453

چکیده

سیاست‌گذاری کارآفرینانه در راستای افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه مولد می‌تواند به توسعه اقتصادی کشورها منجر گردد. یکی از انواع کسب‌و‌کارهای مولد، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. اکوسیستم‌ها، نقش مهمی در توسعه کسب‌وکارهای با فناوری پیشرفته دارند. از این رو مقاله حاضر، اکوسیستم کارآفرینی و سیاست‌گذاری توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را با شش بعد سیاست‌های قانون‌گذاری، سیاست‌های دسترسی به تحقیق و توسعه، سیاست‌های خدمات مشاوره‌ای، سیاست‌های مالی، سیاست دسترسی به زیرساخت‌های کارآمد و سیاست‌های بازار و مشتریان بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی کرده است. این پژوهش، از منظر هدف، کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. نمونه آماری شامل 142 نفر از کارشناسان و مدیران دانش‌بنیان است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود. بر اساس یافته‌های این مطالعه، پنج بعد از سیاست‌گذاری‌ها بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، مؤثر است. در ادامه پیشنهادهایی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Policy-making based on entrepreneurship ecosystem and development of knowledge-based companies

نویسندگان [English]

 • Vajihe Baghersad 1
 • Ali Davari 2
 • Leila Sefidbari 3
1 Faculty Member, Department of Human Sciences, Faculty of 17 Shahrivar, Alborz Branch, Technical and Vocational University (TVU), Alborz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD in Entrepreneurship Development Orientation, Department of Management, Elmi- Karbordi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurial policy to increase productive entrepreneurial activities can lead to the economic development of countries. One of the most productive businesses is knowledge-based companies. Ecosystems play an important role in the development of high-tech businesses. Therefore, this article examines the entrepreneurial ecosystem and development policies of knowledge-based companies with six dimensions: legislative policies, access to research and development policies, consulting services policies, financial policies, and access to infrastructure policies. Efficient and examines market and customer policies on the development of knowledge-based companies. This research is applied from the perspective of purpose and the data collection method is descriptive-correlation. The statistical sample includes 142 knowledge-based experts and managers. The data collection tool was a questionnaire. According to the findings of this study, five dimensions of policies affect the development of knowledge-based companies. Here are some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship Ecosystem
 • Entrepreneurship Development
 • Entrepreneurship Policy
 • Knowledge-Based Companies
References
Aaltonen, A. (2016). Factors Shaping Entrepreneurial Ecosystems and the Rise of Entrepreneurship: A View from Top Management Journals. Demos Helsinki. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2 027.2248
Acs, Z., Szerb, L., & Autio, E. (2017). The global entrepreneurship index. In Global Entrepreneurship and Development Index 2016. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63844-7_3
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-494. https://doi.org/10.1016/j.respol.20 13.08.016
Acs, Z. J., & Szerb, L. (2009). The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX). Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(5), 341-435. https://doi.org/10.1561/0300000027
Adly, A., & Khatib, L. (2014). Reforming the entrepreneurship ecosystem in post-revolutionary Egypt and Tunisia. CDDRL Policy Briefs. https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-publi c/Reforming_the_Entrepreneurship_Ecosystem_in_Post-Revolutionary_Egypt_and_Tunis ia-_Amr_Adly.pdf
Amolo, J., & Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem. Problems and perspectives in management, 13(2), 495-505. https://www.businessperspectiv es.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/6597/PPM_2015_02spec.issue_SA_Amolo.pdf
Arruda, C., Nogueira, V. S., Cozzi, A., & Costa, V. (2015). The Brazilian Entrepreneurial Ecosystem of Startups: An Analysis of Entrepreneurship Determinants in Brazil and the Perceptions Around the Brazilian Regulatory Framework. In Entrepreneurship in BRICS: Policy and Research to Support Entrepreneurs. Springer International Publishing. https://doi.org/10.100 7/978-3-319-11412-5_2
Arshed, N., Carter, S., & Mason, C. (2014). The ineffectiveness of entrepreneurship policy: is policy formulation to blame? Small Business Economics, 43(3), 639-659. https://doi.org/10.1007/s1 1187-014-9554-8   
Aspen Network of Development Entrepreneurs. (2013). Entrepreneurial ecosystem diagnostic toolkit. Aspen Network of Development Entrepreneurs & UK Department for International Development. https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/files/content/docs/pubs/F INAL%20Ecosystem%20Toolkit%20Draft_print%20version.pdf
Autio, E., & Rannikko, H. (2016). Retaining winners: Can policy boost high-growth entrepreneurship? Research Policy, 45(1), 42-55. https://doi.org/10.1016/j.respol. 2015.06.002
Baghersad, V. (2015). Entrepreneurship education and its impact on entrepreneurial intention. Karafan Quarterly Scientific Journal, 13(38), 20-32. http://www. magiran.com/paper/1649451
Baghersad, V., Davari, A., & Azizi, M. (2020). Entrepreneurial ecosystem and competitiveness in selected industries. Journal of Entrepreneurship Development, 12(4), 521-540. https://doi.or g/10.22059/jed.2020.294038.653209   
Cross Border Virtual Incubator. (2013). Optimising the entrepreneurship ecosystem. Education and culture lifelong learning programme. https://eadtu.eu/images/publicaties/CBVI-Optimising_ the_entrepreneurship_ecosystem.pdf
Davari, A., & Farrokh Manesh, T. (2016). Effect of entrepreneurship policies on the establishment and development of knowledge-based ICTs businesses. Iranian Journal of Information Management, 2(3), 1-23. http://www.aimj.ir/article_ 50811_90012042ea2bad40e2f5d938db 53e14d.pdf
Davari, A., Ramezanpor Nargesi, G., Afrasiabi, R., & Davari, E. (2018). Effect of Entrepreneurship and Business Environment Policies on Entrepreneurship Development. Journal of Entrepreneurship Development, 11(2), 321-339. https://doi.org/10.22059/jed.2018.25092 7.652467
Davari, A., &  Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS (2 ed.). https://is ba.ir/MainPage.aspx?ID=6195&kind=6&bcode=54
Davari, A., Sefidbari, L., & Baghersad, V. (2017). The factors of entrepreneurial ecosystem in Iran Based on Isenberg’s Model. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), 101-120. https://doi.org/10.22059/jed.2017.62306
Deputy for Entrepreneurship Development and Employment, Entrepreneurship Development Office. (2016). Monitoring and Improving the Iranian Entrepreneurship System (First Report: Recognizing the Current Situation Based on GEDI Indicators). Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. https://www.isfahanplus.ir/wp -content/uploads/2016/11/GEI-iran.pdf
Feld, B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city. John Wiley & Sons. https://www.amazon.com/Startup-Communities-Building-Entrepreneurial-Ecosyst em/dp/1118441540
Feldman, M., Francis, J., & Bercovitz, J. (2005). Creating a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters. Regional Studies, 39(1), 129-141. https://doi.org/10.1080/0034340052000320888
Gilbert, B. A., Audretsch, D. B., & McDougall, P. P. (2004). The Emergence of Entrepreneurship Policy. Small Business Economics, 22(3), 313-323. https://doi.org/10.1023/B:SBEJ.0000022 235.10739.a8
Gnyawali, D. R., & Fogel, D. S. (1994). Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 43-62. https://doi.org/10.1177/104225879401800403
Gorman, G. G., & McCarthy, S. (2006). Business Development Support and Knowledge-Based Businesses. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 131-143. https://doi.org/10.1007/s10 961-005-5026-2
Groszkowski, T., & Stryjewski, T. (2015). An Econometrical Analysis of Entrepreneurship Determinants in Polish Voivodeships in the Years 2004–2013. Dynamic Econometric Models, 15(2015), 157-165. https://doi.org/10.12775/DEM.2015.008
Henrekson, M., & Stenkula, M. (2010). Entrepreneurship and Public Policy. In Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction (2 ed.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1191-9_21
Herrington, M., Kew, J., & Kew, P. (2010). The Influence of Institutional Environment on Entrepreneurial Intentions on Emerging Economy. http://finded.co.uk/search#q=/
Holzl, W. (2010). The Economics of Entrepreneurship Policy: Introduction to the Special Issue. Journal of Industry, Competition and Trade, 10(3), 187-197. https://doi.org/1 0.1007/s10842 -010-0088-8
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard business review, 88(6), 40-50. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5419320/modresource/content/1/ Harv ard-Ecosystem.pdf
Knoll, N. (2003). Business R&D and the role of public policies for innovation support: a qualitative approach. WIFO. https://ideas.repec.org/b/wfo/wstudy/24268.html
Levie, J. (2015). Global Entrepreneurship Monitor Scotland 2014. GEM. https://strathprints. strath.ac.uk/57319/
Lundstrom, A., Vikstrom, P., Fink, M., Meuleman, M., Głodek, P., Storey, D., & Kroksgard, A. (2014). Measuring the Costs and Coverage of SME and Entrepreneurship Policy: A Pioneering Study. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(4), 941-957. https:// doi.org/10.1111/etap.12037
Mason, C., & Brown, R. (2013). Creating good public policy to support high-growth firms. Small Business Economics, 40(2), 211-225. https://doi.org/10.1007/s11187-011-9369-9
Minniti, M. (2008). The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, Unproductive, or Destructive? Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5), 779-790. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00255.x
Nambisan, S., & Baron, R. A. (2013). Entrepreneurship in Innovation Ecosystems: Entrepreneurs’ Self–Regulatory Processes and Their Implications for New Venture Success. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1071-1097. https://doi.org/1 0.1111/j.1540-6520.2012.00519.x
Neck, H. M., Meyer, G. D., Cohen, B., & Corbett, A. C. (2004). An Entrepreneurial System View of New Venture Creation. Journal of Small Business Management, 42(2), 190-208. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2004.00105.x
Nicotra, M., Romano, M., Del Giudice, M., & Schillaci, C. E. (2018). The causal relation between entrepreneurial ecosystem and productive entrepreneurship: a measurement framework. The Journal of Technology Transfer, 43(3), 640-673. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9628-2
Rocha, H., & Birkinshaw, J. (2007). Entrepreneurship Safari: A Phenomenon-Driven Search for Meaning. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 3(3), 205-255. https:// doi.org/10.1561/0300000016
Roundy, P. T., Brockman, B. K., & Bradshaw, M. (2017). The resilience of entrepreneurial ecosystems. Journal of Business Venturing Insights, 8, 99-104. https://doi.org/10.10 16/j.jbvi.2017.08.002
Spigel, B. (2017). The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72. https://doi.org/10.1111/etap.12167
Spigel, B., & Harrison, R. (2018). Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 151-168. https://doi.org/10.1002/sej.1268
Spilling, O. R. (1996). The entrepreneurial system: On entrepreneurship in the context of a mega-event. Journal of Business Research, 36(1), 91-103. https://doi.org/10.1016/ 0148-2963(95)00166-2
Stam, E. (2015). Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769. https://doi.org/10.1080/09654313. 2015.1061484
Stam, E. (2018). Measuring Entrepreneurial Ecosystems. In Entrepreneurial Ecosystems: Place-Based Transformations and Transitions. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/ 978-3-319-63531-6_9
Stam, E., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial Ecosystems. Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper Series, 16(3), 1-15. https://www.uu.nl/sites/ default/ files/rebo_us e_dp_2016_1613.pdf
Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d oi=10.1.1.735.2411&rep=rep1&type=pdf
Sussan, F., & Acs, Z. J. (2017). The digital entrepreneurial ecosystem. Small Business Economics, 49(1), 55-73. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9867-5
Sutter, C., Webb, J., Kistruck, G., Ketchen, D. J., & Ireland, R. D. (2017). Transitioning entrepreneurs from informal to formal markets. Journal of Business Venturing, 32(4), 420-442. https://doi.o rg/10.1016/j.jbusvent.2017.03.002
United Nations Conference on Trade and Development. (2012). Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance.  United Nations. http://digitallibrary.un. org/record/739485
Van De Ven, H. (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 8(3), 211-230. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90028-4
Vogel, P. (2013,April 17-21). The employment outlook for youth: building entrepreneurship ecosystems as a way forward. Conference Proceedings of the G20 Youth Forum, St. Petersburg, Russia. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357856 
World Economic Forum. (2013). Entrepreneurial ecosystems around the globe and company growth dynamics. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_ EntrepreneurialEcosystems_Report_2013.pdf
Zaki, I. M., & Rashid, N. H. (2016). Entrepreneurship impact on economic growth in emerging countries. The Business & Management Review, 7(2), 31-39. https://cberuk.com/cdn/confere nce_proceedings/conference_40058.pdf
 
دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51
ویژه نامه علوم انسانی
اسفند 1399
صفحه 67-85
 • تاریخ دریافت: 15 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399