طراحی الگوی آسیب‌شناسی توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش با رویکرد تفسیری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.48301/kssa.2021.128449

چکیده

امروزه، افزایش سطح تحصیلات نیروهای انسانی و کاهش فرصت‌های شغلی به دلیل بحران اقتصادی در جهان کنونی، به یکی از معضلات بزرگ جوامع در سراسر جهان تبدیل شده است. کارآفرینی دانشگاهی به‌منظور یافتن روش‌های جدید رقابت، افزایش فرصت‌های شغلی، موفقیت در محیط‌های نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یافتن راه‌حل مقابله با معضلات متعدد در سطوح محلی و جهانی، از اهمیت روزافزونی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ رازی با استفاده از رویکرد تفسیری ساختاری است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع، کمی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش‌شناسی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاهی و کارآفرینان دانشگاهی در دانشگاه رازی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به شاخص‌هایی همچون تجربه، تخصص، تمایل و توانایی مشارکت و در دسترس بودن انتخاب گردید. برای تهیه داده‌ها ابتدا با مرور مبانی نظری و استفاده از نظرات 19 نفر از استادان و کارآفرینان دانشگاهی در دانشگاه رازی، از طریق روش دلفی، مهم‌ترین موانع توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ رازی شناسایی و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش، انگیزه‌ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاه و نبود ارتباطات و شبکه‌هایی میان سرمایه‌گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهیان به‌عنوان کلیدی‌ترین عوامل این پژوهش شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a pathology model of academic entrepreneurship development and knowledge commercialization with a structural interpretive approach

نویسندگان [English]

 • MohammadRasol Almasifard 1
 • Milad Bakhsham 2
 • Hossein Karimi 2
 • Shahin Behvar 3
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 M.Sc., Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 PhD Student, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Today increasing the level of education of human resources and reducing job opportunities due to the economic crisis in the current world, has become one of the major challenges of societies around the world. Academic entrepreneurship is increasingly important in order to find new ways to compete, increase job opportunities, succeed in uncertain and unpredictable environments, and find solutions to many challenges at the local and global levels. The purpose of this study is to identify barriers to the development of academic entrepreneurship and commercialization of knowledge in Razi university using a structural interpretive approach. The research method is a quantitative method, in terms of applied purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. the statistical population of the study was university professors and university entrepreneurs at Razi university that who were selected by purposive sampling method according to indicators such as experience, expertise, willingness and ability to participate and availability. in order to prepare the data, first by reviewing the theoretical foundations and using the opinions of 19 university professors and entrepreneurs at Razi university, the most important obstacles to entrepreneurship development and knowledge commercialization in Razi university were identified through delphi method and structural-interpretive modeling method was used for data analysis. the results show that among barriers to entrepreneurship development and commercialization of knowledge, different motivation of industry activists and university and lack of communication and networks between investors, industry activists and academics as the key factors in this study were recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercialization of knowledge
 • Academic Entrepreneurship
 • Entrepreneurial University
 • Structural Interpretive Approach
 • Entrepreneurship pathology
References
Abbas, A., Avdic, A., Xiaobao, P., Hasan, M. M., & Ming, W. (2019). University-government collaboration for the generation and commercialization of new knowledge for use in industry. Journal of Innovation & Knowledge, 4(1), 23-31. https://doi.org/10.1016/j.jik.20 18.03.002
Ali Yari, S., & Mollazadeh, M (2019, May 22). Designing a Barrier to Commercialization of Defense Product Technology with an Interpretive Equation (ISM) Approach (Case Study of the Defense Industrial Research Organization). First International Conference on Industrial Engineering, Management, Accounting and Economics, Imam Sadiq University, Iran. https://civilica.com/doc/897418/
Amiri Largani, M., Kheirandish, M., Karshenasan, A., & Osko, V. (2016, November 5). Academic Entrepreneurship Development, a Strategy for Developing a Knowledge-Based Economy. Sixth International Conference on Accounting and Management and Third Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/577713/
Anderseck, K. (2004). Institutional and academic entrepreneurship: implications for university governance and management. Higher Education in Europe, 29(2), 193-200. https://doi.org /10.1080/0379772042000234820
Atashsooz, A., Feizi, K., Kazazi, A., & Olfat, L. (2016). Interpretive Structural Modeling of Petrochemical Industry Supply Chain Risks. Industrial Management Studies, 14(41), 39-73. https://doi.org/10.22054/jims.2016.4168
Audretsch, D. B., & Phillips, R. J. (2007). Entrepreneurship, state economic development policy, and the entrepreneurial university. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper 1-38. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1135480
Bezanilla, M. J., Garcia-Olalla, A., Panos-Castro, J., & Arruti, A. (2020). Developing the Entrepreneurial University: Factors of Influence. Sustainability, 12(3), 1-19. https:// doi.org/10.3390/su12030842
Brennan, M. C., & McGowan, P. (2006). Academic entrepreneurship: an exploratory case study. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(3), 144-164. https://doi.org/10.1108/13552550610667431
Buenstorf, G. (2009). Is commercialization good or bad for science? Individual-level evidence from the Max Planck Society. Research Policy, 38(2), 281-292. https://doi.org/10.1016/j.respol. 2008.11.006
Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: New foundations for collegiality, autonomy, and achievement. Higher education management, 13(2), 9-131. https://citeseerx.ist. psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.371.6170&rep=rep1&type=pdf#page=8
Clark, B. R. (1998). The entrepreneurial university: Demand and response. Tertiary Education and Management, 4(1), 5-16. https://doi.org/10.1007/BF02679392
Clark, B. R. (2004). The entrepreneurship university demand and response: theory and practice. Tertiary education management, 22.
Clark, B. R. (2008). On Higher Education: Selected Writings, 1956–2006. Johns Hopkins University Press. https://books.google.com/books/about/On_Higher_Education.html?id=FwwlAQAA IAAJ&source=kp_book_description
Cummings, J. L., & Teng, B-S. (2003). Transferring R&D knowledge: the key factors affecting knowledge transfer success. Journal of Engineering and Technology Management, 20(1), 39-68. https://doi.org/10.1016/S0923-4748(03)00004-3
Czemiel-Grzybowska, W., & Brzezinski, S. (2015). Selected barriers management of commercialization in the international university research. Polish Journal of Management Studies, 12(2), 59-68. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-d3c2ee14-ccec-4cfd-abc8-680fd1d e0e6b
Debackere, K., & Veugelers, R. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links. Research Policy, 34(3), 321-342. https://doi.org/10.1016 /j.respol.2004.12.003
Etzkowitz, H., Ranga, M., & Dzisah, J. (2012). Whither the university? The Novum Trivium and the transition from industrial to knowledge society. Social Science Information, 51(2), 143-164. https://doi.org/10.1177/0539018412437099
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29(2), 313-330. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00069-4
Gibb, A., & Hannon, P. (2006). Towards the entrepreneurial university. International Journal of Entrepreneurship Education, 4(1), 73-110. http://www.ut-ie.com/articles/gibb_hannon.pd f
Gomez, J., J.T. Pastor, C., D. Galina, L.E., I. Mira, S., & A.J. Verdu, J. (2007). Indicator of Academic Entrepreneurship. Global Start UMHDE. http://ftp.cordis.europa.eu/pub/ paxis /docs/indicators_acad_entrepreneurship.pdf
Goudarzi, R., Hosseini, S. R., & Tabaian, S. K. (2019). Academic Entrepreneurship Development Framework in the Humanities in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 11(4), 661-679. https://doi.org/10.22059/jed.2019.272159.652843
Gryshova, I., & Sakun, A. (2020, September 27-28). Influence of the Commercialization of Innovations on Leadership Positions of the Agro-Industrial Sector. Proceedings of the 5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEALV 2019), Prague, Czech Republic.
Guo, F., Zou, B., Guo, J., Shi, Y., Bo, Q., & Shi, L. (2019). What determines academic entrepreneurship success? A social identity perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(3), 929-952. https://doi.org/10.1007/s11365-019-00569-6
Hafizian, M., Salehi, M., & Enayati, T. (2014). Factors Affecting the Infrastructure of University Incubators and Its Role in Establishing University Reproductive Companies. Entrepreneurship Development, 7(4), 715-732. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.asp x?id=248092
Hassan Gholipour, H., Gholipour, A., & Roshandel Arbatani, T. (2010). Barriers to knowledge commercialization in academic entrepreneurship. Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, 4(14), 183-165. https://jed.ut.ac.ir/article_24406_d19233ca0bb5b9079ce62 6a9c629ffd8.pdf
Hossinger, S. M., Chen, X., & Werner, A. (2020). Drivers, barriers and success factors of academic spin-offs: a systematic literature review. Management Review Quarterly, 70(1), 97-134. https://doi.org/10.1007/s11301-019-00161-w
Kheirandish, M., Tabrizi, E., & Khamoie, F. (2017). The Identification and Prioritization of Organizational factors in Knowledge Commercialization according to Q Methodology. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), 81-100. https://doi. org/10.22059/jed.2017.62290
Kirby, D. A. (2006). Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 599-603. https://doi.org/10.1 007/s10961-006-9061-4
Kutinlahti, P. (2005). Universities approaching market: Intertwining scientific and entrepreneurial goals [Doctoral, University of Helsinki]. Finland. https://publications.vtt.fi/pdf/publication s/2005/P589.pdf
Marx, M., & Hsu, D. H. (2019). The Entrepreneurial Commercialization of Science: Evidence From'Twin'Discoveries. Boston University Questrom School of Business Research Paper Forthcoming. https://doi.org/10.2139/ssrn.3312499
Mian, S. (2006). Can entrepreneurial university model help Pakistan leapfrog into the knowledge economy. 1st International Conference on Assessing Quality in Higher Education, Lahore, Pakistan.
Mudgal, R. K., Shankar, R., Talib, P., & Raj, T. (2010). Modelling the barriers of green supply chain practices: an Indian perspective. International Journal of Logistics Systems and Management, 7(1), 81-107. https://doi.org/10.1504/ijlsm.2010.033891
Muller-Wieland, R., Muschner, A., & Schraudner, M. (2019). Academic entrepreneurship: phase-specific constraints and needs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 13(3), 353-371. https://doi.org/10.1108/JEC-01-2019-0006
Ndonzuau, F. N., Pirnay, F., & Surlemont, B. (2002). A stage model of academic spin-off creation. Technovation, 22(5), 281-289. https://doi.org/10.1016/S01664972(01)000 19-0
O'Shea, R. P., Allen, T. J., Morse, K. P., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial university: the Massachusetts Institute of Technology experience. R&D Management, 37(1), 1-16. https://doi.org/10.1111/j.14679310.20 07.00454.x
Olfat, L., & Shahryari nia, A. (2014). Interpretive Structural Modeling of Effective Factors of Partner Selection in Agile Supply Chain. Journal of Production and Operations Management, 5(2), 128-109. https://jpom.ui.ac.ir/article_19831_7fe80955ace2e071 aabe4f553d61e1a9.pdf
Pajuhesh Jahromi, A., & Pourkarimi, J. (2014). Analysis of operating forces on entrepreneurial university and transfer of university technology; Interdisciplinary approach. Technology growth, 11(41), 14-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235970
Parhizkari, R., & Fazli, S. (2017). Interpretive Structural Modeling of Affecting Factors in Evaluating the Environmental Impacts of Green Product Development (Case Study: Green Product Design Assessment and Selection of Industry of Sanitary Accessories of Qazvin). Modern Research in Decision Making, 1(4), 25-44. http://journal.saim.ir/article_23631_aac38eab0e5 5a72e546e8febbd84a2c1.pdf
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Brostrom, A., D’Este, P., Fini, R., Geuna, A., Grimaldi, R., Hughes, A., Krabel, S., Kitson, M., Llerena, P., Lissoni, F., Salter, A., & Sobrero, M. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423-442. https://doi.org /10.1016/j.respol.2012.09.007
Peterka, S. O. (2011, May 26-28). Entrepreneurial university as the most important leverage in achieving knowledge-based society. The Ninth International Conference:“Challenges of Europe: Growth and Competitivness –   Reversing the Trends” SPLIT, BOL. http://www.c epor.hr/EntrepreneurialUniversityAsTheMostImportantLeverageInAchievingKnowledgeBasedSociety.pdf
Powers, J. B., & McDougall, P. P. (2005). University start-up formation and technology licensing with firms that go public: a resource-based view of academic entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 20(3), 291-311. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2003.12.008
Radmanesh, S. A., Tabatabayan, S. H., & Bourghani Farahani, S. (2016, April 13). Entrepreneurial University and its role in the realization of knowledge-based economy. National Association of Higher Education of Iran, Tehran, Iran. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID =74148
Rasheed, H. S. (2000). Developing entrepreneurial potential in youth: The effects of entrepreneurial education and venture creation. University of South Florida.
Rippa, P., & Secundo, G. (2019). Digital academic entrepreneurship: The potential of digital technologies on academic entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 146, 900-911. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.013
Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: a taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791. https://doi.org/1 0.1093/icc/dtm023
Roy, S., Modak, N., & Dan, P. K. (2020). Role of Product Development Process for NPD Success in Indian Manufacturing Industries: Quality, Cost and Technological Aspects. In Advances in Simulation, Product Design and Development. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1 007/978-981-32-9487-5_48
Sharifzadeh, F., Razavi, S. M., Zahedi, SH. S., & Najari, R. (2010). Designing and Explaining the Model of Factors Affecting University Entrepreneurship (Case Study: Payame Noor University). Journal of Entrepreneurship Development, 2(4), 11-38. https://je d.ut.ac.ir/article_22850_e1b1e133a9bdb64c4576e5aa1ce86ab5.pdf
Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E., & Link, A. N. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration. The Journal of High Technology Management Research, 14(1), 111-133. https://doi.org/10.1016/S1047-8310(03)00007-5
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? British Journal of Management, 26(4), 582-595. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12116
Tetrevova, L., & Vlckova, V. (2020). Collaboration between Higher Education Institutions Operating in the Czech Republic and the Non-Academic Sphere. European Education, 52(1), 68-79. https://doi.org/10.1080/10564934.2019.1694846
Toniolo, K., Masiero, E., Massaro, M., & Bagnoli, C. (2020). A grounded theory study for digital academic entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(7), 1567-1587. https://doi.org/10.1108/IJEBR-06-2019-0402
Tunio, M. N. (2020). Academic entrepreneurship in developing countries: Contextualizing recent debate. In Research Handbook on Entrepreneurship in Emerging Economies. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788973717.00014
Urban, B., & Chantson, J. (2019). Academic entrepreneurship in South Africa: testing for entrepreneurial intentions. The Journal of Technology Transfer, 44(3), 948-980. http s://doi.org/10.1007/s10961-017-9639-z
Vosough, F., & Biralvand, J. (2016, June 1). Investigating the barriers and limitations of knowledge commercialization in universities. International Conference of Management Elites, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/528871/
Wang, L-p., & Liu, X-y. (2007,  September 21-25). Determinants of Knowledge Transfer in the Process of University-Industrial Cooperation: An Empirical Study in China. 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Shanghai, China
William Todorovic, Z., McNaughton, R. B., & Guild, P. (2011). ENTRE-U: An entrepreneurial orientation scale for universities. Technovation, 31(2), 128-137. https://doi.org/10.1016/j.tech novation.2010.10.009
Wood, M. S. (2011). A process model of academic entrepreneurship. Business Horizons, 54(2), 153-161. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2010.11.004
Yadollahi Farsi, J., Zali, M. R., & Bagherifard, S. M. (2011). Recognizing Affective Structural Factors on Developing Academic Entrepreneurship; The Case of University of Applied Science and Technology. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 17-33. https://jstp.nrisp.ac.ir/art icle_12833_f4685922c3fcc39e8dd3727cc1649f72.pdf
Yari, S., Heydari, Gh. R., & Azimi, M. H. (2019). Identification and Analysis of Barriers in Knowledge Commercialization in Information Science and Knowledge Studies from the Viewpoints of Faculty Members and Doctoral Students. Sciences and Techniques of Information Management, 5(2), 155-180. https://doi.org/10.22091/sti m.2019.1417
دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51
ویژه نامه علوم انسانی
اسفند 1399
صفحه 87-110
 • تاریخ دریافت: 18 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399