بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و ارزش وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و ارزش وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش، تعداد 184 شرکت در بازه زمانی 1398- 1394 با استفاده از روش حذف سیستماتیک از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های تلفیقی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در فرضیه اول، وجه نقد عملیاتی و ارزش وجه نقد شرکت، مرتبط هستند و رابطه مثبت و معناداری دارند؛ بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نبود ارتباط میان وجه نقد عملیاتی و ارزش وجه نقد، رد می‌گردد. در فرضیه دوم، محافظه‌کاری بر رابطه وجه نقد عملیاتی و ارزش نقد تأثیرگذار است و موجب تقویت این رابطه می‌گردد؛ بنابراین فرضیه دوم مبنی بر تأثیرگذار نبودن محافظه‌کاری بر رابطه بین وجه نقد عملیاتی و ارزش وجه نقد، رد می‌گردد. همچنین می‌توان از محافظه‌کاری به‌عنوان ساختاری نام برد که اگر به‌درستی عمل شود به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم‌تقارن اطلاعاتی منجر خواهد شد که به‌طورکلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین‌کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری، ناشی می‌شود. با توجه به نتایج کلی مقاله می‌توان دریافت که محافظه‌کاری بر رابطه وجه نقد عملیاتی و ارزش نقد، تأثیرگذار است و موجب تقویت این رابطه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Conservatism on the Relationship Between Operating Cash Flow and Cash Value

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimani Amiri 1
  • Tayebeh Jamshidi 2
  • Hamzeh Anbari 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 PhD student, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 PhD student, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of conservatism on the relationship between operating cash flow and cash value in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In order to test the hypotheses of this research, 184 companies were selected during the period 2015-2019 using a systematic elimination method from the companies accepted on the Tehran Stock Exchange and for analyzing the data, a multiple regression model based on data technique compilation was used. The results show that in the first hypothesis, cash flow and cash value of the company are related and have a positive and significant relationship, so the zero hypothesis is based on the lack of correlation between operating cash and cash value. In the second hypothesis, conservatism influences the relationship between cash flow and cash value and strengthens this relationship. Therefore, the second hypothesis of non-conservative effect on the relationship between operating cash and cash value is rejected. Conservatism can also be described as a structure that, if done appropriately, will lead to the resolution of many representation issues and information asymmetries that generally result from the growing gap between managers and funders of business units. According to the general results of the article, it can be seen that conservatism affects the relationship between operational cash and cash value and strengthens this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash value
  • Operating cash flow
  • Conservatism
  • Accounting principles
  • Accounting profit
Anderson, R., & Reeb, D. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. The journal of finance, 58(3), 1301-1327. https://doi.org/10.1111/15 40-6261.00567
Bahmani, M., & NezamTaheri, S. S. (2020). Evaluating the Effect of Earning Smoothing Using Maximization and Minimization of Earnings Approaches to Reduce Stock Price Crash Risk in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 253-274. https://karafan.tvu.ac.ir/article_1057 29.html?lang=en
Baradaran Hasanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y., & Esmaeeli Ganjineh Ketab, S. (2014). The Effect Of Ownership Structure On Audit Quality. The Financial Accounting And Auditing Researches, 6(23), 99-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 233669
Clarkson, P., Hanna, J. D., Richardson, G. D., & Thompson, R. (2011). The impact of IFRS adoption on the value relevance of book value and earnings. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jcae. 2011.03.001
Demouri, D., Aref Manesh, Z., & Abbas Mosloo, Kh (2011). Investigating the relationship between profit smoothing, profit quality and company value in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 3(1), 39-54. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=131469
Ebrahimi, S. K., Bahraminasab, A., & Ahmadi Moghadam, M. (2016). The Relationship Between Financing Decisions And The Types Of Earnings Management. The Financial Accounting And Auditing Researches, 8(30), 83-102. https://www.sid.ir/f a/journal/ViewPaper.aspx?id=275404
Elahi Roodposhti, S., & Meshki Miyoghi, M (2014). Investigating the effect of conservatism on the market value of held cash. Empirical Accounting Research, 4(3), 23-43. https://doi.org/10.22051 /jera.2015.1882
Faulkender, M., & Wang, R. (2006). Corporate Financial Policy and the Value of Cash. The journal of finance, 61(4), 1957-1990. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.008 94.x
Golchin, Z., Kokbi, S., & Kamyabi, Y. (2017). The effect of ownership structure on the relationship between the quality of accruals and agency costs. Business Management Quarterly, 9(35), 73-96. http://bmj.iauctb.ac.ir/article_539184.html?l ang=fa
Hejazi, R., Weysihesar, S., & Fateri, A. (2019). The Effect of Institutional Shareholders on the Relationship between Accounting Conservatism and the Value of Cash Holding. Journal of Financial Accounting Research, 11(1), 81-100. https://doi.org/10.22108/ far.2019.115164.1391
Huang, J., & Kisgen, D. J. (2013). Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics, 108(3), 822-839. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.005
Ismailzadeh Moghari, A., Mahmoudi, M., Hadian, S. A., & Barg Bid, A. (2015). The effect of ownership structure on the relationship between free cash flow and management of optimal use of assets. Financial Accounting and Auditing Research 7(28), 23-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255872
Iyengar, R. J., & Zampelli, E. M. (2010). Does accounting conservatism pay? Accounting & Finance, 50(1), 121-142. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00325.x
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 76(2), 323-329. https://doi.org/10.2139/ssrn.99580
Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and capital controls: evidence from Malaysia. Journal of Financial Economics, 67(2), 351-382. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00255-6
Lin, C.-M., Chan, M.-L., Chien, I. H., & Li, K.-H. (2018). The relationship between cash value and accounting conservatism: The role of controlling shareholders. International Review of Economics & Finance, 55, 233-245. https://doi.org/10.1016 /j.iref.2017.07.017
Louis, H., Sun, A. X., & Urcan, O. (2012). Value of Cash Holdings and Accounting Conservatism*. Contemporary Accounting Research, 29(4), 1249-1271. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01149.x
Mashayekhi, B., & Mohammadpour, F. (2014). Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency. Financial Management Strategy, 2(4), 1-14. https://doi.org/10.22051/jfm.2014.1805
Mehrani, K., Hallaj, M., & Hassani, A. (2009). Investigating Conservatism in Accounting Profits and Its Relationship with Accruals in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 1(3), 88-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx ?id=137393
Meyer, J. R., & Kuh, Edwin. (2013). The Investment Decision: An Empirical Study (Harvard Economic Studies). Harvard University. https://www.amazon.com/Investment-Decision-Empirical-Harvard-Economic/dp/0674421175
Mikkelson, W. H., & Partch, M. M. (2003). Do Persistent Large Cash Reserves Hinder Performance? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(2), 275-294. https://doi.org/10.2307/4126751
Mohammadpour, l., & Noori, A. (2020). The Impact of Abnormal Growth of Inventories on Expected Stock Returns for Listed Companies on the Tehran Stock Exchange. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 221-236. https://doi.org/10.48301/kssa .2020.124668
Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking & Finance, 28(9), 2103-2134. https://doi.org/10.101 6/j.jbankfin.2003.08.003
Rezaei, F., Aidan Turkzadeh, Kh., & Nasiri, Nasser. (2011). Investigating the Effect of Ownership Structure on the Profit Sharing Ratio of Companies in the Tehran Stock Exchange. Stock Exchange, 4(13), 113-133. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPap er.aspx?id=202586
Sen, K. (2009). Earnings surprise and sophisticated investor preferences in India. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 5(1), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.jcae. 2008.11.001
Volpin, P. F. (2002). Governance with poor investor protection: evidence from top executive turnover in Italy. Journal of Financial Economics, 64(1), 61-90. https://doi.org/10.1 016/S0304-405X(02)00071-5
Waez, S. A., & Darseh, S. S. (2016). Investigating the effect of auditor expertise in industry on the relationship between accounting conservatism and the risk of future stock price falls in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 8(1), 113-139. https://doi.org/10.22108/far.2016.20617
Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting horizons, 17(3), 207-221. https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.3.207
Wei, K. C. J., & Zhang, Y. (2008). Ownership structure, cash flow, and capital investment: Evidence from East Asian economies before the financial crisis. Journal of Corporate Finance, 14(2), 118-132. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.02.002
Zhang, X., Gao, S., & Zeng, Y. (2019). An empirical study of the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity. International Journal of Accounting & Information Management, 27(1), 130-150. https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2018-0002