تأثیر بررسی میزان کیفیت سامانه مدیریت آموزش دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای کشور در زمان همه‌گیری کووید-19 (مطالعه موردی دانشکده شمسی‌پور تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی شهید شمسی پور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی شهید شمسی پور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران، ایران.

10.48301/kssa.2021.128443

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و آسیب‌شناسی سامانه مدیریت آموزش دانشگاه فنی و حرفه‌ای یا سمیاد در آموزش مجازی، زمان همه‌گیری ویروس کووید-19 است. با توجه به محدودبودن داده‌های موردنیاز مراکز مختلف در این هنگامه شیوع و نوپابودن عرصه آموزش‌های مجازی، سعی شده است تا در این دوره، میان تأثیر آموزش حضوری و مجازی روی استادان و دانشجویان، مقایسه‌ای انجام شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است که از طریق ایجاد پرسش‌نامه و بررسی 21 متغیر صورت گرفته است. مواردی از قبیل دسترسی دانشجویان به اینترنت پرسرعت، قابلیت انطباق‌پذیری استادان و استفاده از سامانه آموزشی برخط مناسب، شناسایی و پرسش‌هایی براساس مقیاس‌بندی و اندازه این فاکتورها طی یک پرسش‌نامه بررسی شده است. همچنین در محاسبه عدد آلفای کرونباخ، میزان 0/962 برای تمامی 21 سؤال به‌دست آمده است. در این پژوهش از میان تمامی محاسبات آماری مورد نیاز برای نشان‌دادن میزان تمایل ادامه تحصیل دانشجویان در کلاس‌های مجازی یا حضوری، از آزمون‌های همبستگی پارامتری و ناپارامتری هم‌زمان استفاده شده است و جامعه آماری، شامل 642 تن از دانشجویان دانشکده شمسی‌پور تهران در تمامی گرایش‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quality of the education management system of the Technical and Vocational University of Iran during the Covid-19 epidemic (Case Study of Shamsipour University, Tehran)

نویسندگان [English]

 • Ali Mohammad Mobaser Azad 1
 • Alireza Akhlaghi Nia 2
1 PhD, Department of Computer Engineering and IT, Faculty of Shahid Shamsipour, Tehran Branch, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Undergraduate Student, Department of Computer Engineering and IT, Faculty of Shahid Shamsipour, Tehran Branch, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the education management system of the Technical and Vocational University or Samyad in virtual education during the Covid-19 pandemic and to study its harmful effects. Due to the limited data required by different centers during this pandemic and the nascent field of virtual education, an attempt was made to make a comparison between the impact of face-to-face and virtual education on faculty staff and students. The present research used a descriptive research method in the form of a survey carried out by creating a questionnaire and reviewing 21 variables. Issues such as students' access to high-speed internet, the adaptability of professors and the use of an appropriate online education system were identified and questions based on the scaling and size of these factors were examined in a questionnaire. In addition, in calculating Cronbach's alpha number, the value of 0.962 was obtained for all 21 questions. In this study, both parametric and non-parametric correlation tests were used for all statistical calculations required to show the willingness of students to continue their education in virtual or face-to-face classes. The statistical population included 642 students of all disciplines at Shamsipour University in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Educational Management
 • Technical and Vocational University
 • Samyad
 • Virtual Education
References
Allo, M. D. G. (2020). Is the online learning good in the midst of Covid-19 Pandemic? The case of EFL learners. Jurnal Sinestesia, 10(1), 1-10. https://www.sinestesia.pustaka. my.id/journal/article/view/24
Anderson, J. (2005). IT, e-learning and teacher development. International Education Journal, 5(5), 1-14. https://eric.ed.gov/?id=EJ903883
Bakhtiari, R. (2013). Measuring the success of virtual education in government and non-profit centers in Iran. University, final Thesis [Master, Allameh Tabatabai]. Tehran, Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/00d18ec9b896c4580b286f9bc46ab779
Ghirardini, B. (2011). A guide for designing and developing e-learning courses. In E-Learning Methodologies. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://books.go ogle.com/books/about/E_learning_Methodologies.html?id=-P5yMAEACAAJ&source= kp_book_description
Hubackova, S. (2015). History and Perspectives of Elearning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1187-1190. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.594
Kheyrandish, M. (2011). Feasibility pattern of executing virtual education. Education Strategies in Medical Sciences, 4(3), 137-142. http://edcbmj.ir/article-1-155-.pdf
Kia, A. A. (2010). Take a look at e-learning. Social Science Month Book(24), 82-89. https://w ww.magiran.com/paper/717972
Lotfi Jalal Abadi, M., Farhadi, A., Ravaei, S., & Gholami, M. (2020). Designing a Skill-oriented Model for Occupational Students: Using the Grounded Theory. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 71-100. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105314 _656e1172627ad1a5e85f6d10c87a10fa.pdf
Mahdi, R., & Barani, S. (2020). Analysis of the Position of Technical and Vocational Educations and Skill Training in Iran’s Scientific Comprehensive Map. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 15-32. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105070_bda8f486bfa5ae8fb7559267c ea04eb9.pdf
Mahdiuon, R., Ghahreman, M., Ferasatkhah, M., & Abolghassemi, M. (2011). Quality of Learning and Its Effective Factors within Academic E-Learning Centers: A Qualitative Study. Academic Librarianship and Information Research, 45(4), 77-100. https://jlib.ut.ac.ir/article_28770_ad79a9f8fc43428bccaddc2d69121c5c.pdf
Moser, C., & Yared, P. (2021). Pandemic lockdown: The role of government commitment. Review of Economic Dynamics, -(-), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.red.2021.08.001
Moshtaghi, S., Ogbehi, A., Aghakasiri, Z., & Hosseini Ahangari, S. A. (2013). Evaluation Of The Virtual Courses From Students And Faculty Members Of Khajeh Nasir Toosi University Viewpoints Based On Scorm Standard. Educational Development Of Jundishapur, 3(2), 11-20. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=34 2404
Raheem, B. R., & Khan, M. A. (2020). The role of e-learning in COVID-19 crisis. International Journal of Creative Research Thoughts, 8(3), 3135-3138. https://scholar.google.com/citation s?view_op=view_citation&hl=en&user=8aUcMmgAAAAJ&citation_for_view=8aUcMmgAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
Wang, C., Cheng, Z., Yue, X-G., & McAleer, M. (2020). Risk Management of COVID-19 by Universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 1-6. https://doi.org/10.3390/jrfm13020036 
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 94. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331865
 
 
دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51
ویژه نامه علوم انسانی
اسفند 1399
صفحه 167-187
 • تاریخ دریافت: 16 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 27 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399