ارائه الگوی مناسب جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با رویکرد آمیخته تشریحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

10.48301/kssa.2021.128442

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر جذب اعضای هیئت‌علمی و ارائه الگو است. از نظر هدف، کاربردی و داده‌ها آمیخته تشریحی است. جامعه آماری بخش کمی کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای می‌باشد. گروه نمونه از جدول کرجسی و مورگان و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 132 نفر انتخاب شدند. جامعه پژوهش بخش کیفی، خبرگان حوزه جذب هستند، روش نمونه‌گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی است که اطلاعات در تعداد 30 نفر به اشباع رسید. در بخش کمی آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد که آلفای کل برابر 90/0 شد. روایی آن از طریق روایی هم‌زمان و CVR انجام شد. در بخش کیفی اسناد ملی و بین‌المللی بررسی و با یافته‌های بخش کمی تطبیق شد. برای تعیین اعتبار درونی یافته‌ها، علاوه بر مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با افراد کانونی، نظرات گروهی از خبرگان نیز لحاظ شد. برای  اعتبار بیرونی یافته‌ها از تکنیک‌های حصول اشباع نظری استفاده شد. یافته‌های بخش کمی ابعاد شناسایی‌شده، سازه‌های الگوی جذب اعضای هیأت‌علمی را حمایت می‌کنند. یافته‌های بخش کیفی نیز تأییدکننده یافته‌های بخش کمی است که نشان داد الگوی مربوطه شامل ابعاد اعتقادی، علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری، خدماتی، مشاوره‌ای، رشد حرفه‌ای، توانایی‌های بلوغی و توانایی‌های رهبری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing an appropriate model for recruiting faculty members of the Technical and Vocational University using a mixed descriptive approach

نویسندگان [English]

 • khadijeh asgari 1
 • Fatemeh Hamidifar 2
 • Mehdi Shariatmadari 2
 • Abass Khorshidi 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the components affecting the recruitment of faculty members and provide a model. In terms of practical purpose and data, a mixed descriptive approach was used. The statistical population consisted of a small number of all faculty members of the Technical and Vocational University. The sample group was selected from Krejcie and Morgan Table and 132 people were selected by stratified random sampling method. The research community of the qualitative sector included experts in the field of recruitment. The method used was conscious sampling which is a targeted type of snowball sampling method where information was saturated in 30 people. For the quantitative aspect of the research, Cronbach's alpha was measured and the total alpha was 0.90. Its validity was performed through simultaneous validity and CVR. In the qualitative section of the research, national and international documents were reviewed and matched with the findings of the quantitative section. In order to determine the internal validity of the findings, in addition to studying the theoretical foundations and interviewing focal individuals, the opinions of a group of experts were also taken into account. To obtain the external validity of the findings, theoretical saturation techniques were used. The findings of the quantitatively identified part of the study support the structures of the faculty recruitment model. The findings of the qualitative aspect of the research also confirm the findings of the quantitative sector, which showed that the relevant model includes the doctrinal, scientific, educational, research and technology dimensions, services, counseling, professional development, maturity and leadership abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Component
 • Model
 • Recruitment
 • Faculty members
 • Technical and vocational university
References
Ahmadi, P., Mousakhani, M.,, & Memarzadeh, G., & Alam Tabriz, A. (2017). Designing a model for attracting human resources based on justice for Iranian government agencies. Urban Management, 16(47), 46-57. https://www.noormags.ir/view/fa/art iclepage/1516918/
Bamdad Soofi, J., & Emamat, M. S. M. M. (2018). Identifying and Prioritizing the Effective Factors in the Attraction and Retention of Scientific Talents at Universities. Journal of Research in Human Resources Management, 10(3), 97-120. https://hrmj.ihu.ac.ir /article_32695_0dd6d96bb33a9c41f949fd337063b869.pdf  
Columbia University. (2015). Guide to Best Practices in Faculty Search and Hiring. Office of the Provost. https://provost.columbia.edu/sites/default/files/content/BestPractice sFacultySearchHiring.pdf
Ebrahimi, Y. (2007). Attracting faculty members in Iranian universities and institutions of highe Education and several prestigious universities in the world. Cultural Studies Office of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/73 3291
Ejtehadi, M., Ghorchian, N. Gh., Jafari, P., & Shafizadeh, H. (2011). Identify the dimensions and components of faculty improvement to provide a conceptual model. Journal of Research and Planning in Higher Education, 17(4), 21-26. https://www.magiran.co m/paper/1018658
Eskandarpour, B., & Ahmadi, H. (2018). The Criteria for Attracting Faculty Members in Iran:(Mixed Method). Management In Islamic University, 7(1), 129-146. https://www.sid.ir/en/Journal/V iewPaper.aspx?ID=818565
Farhadian, F., Tootoonchi, M., Changiz, T., Haghani, F., & Oveis Gharan, S. (2007). Faculty Members' Skills and Educational Needs Concerning Clinical Teaching Methods in Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 7(1), 109-118. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-633-en.html http://ijme.mui.ac.ir/articl e-1-633-en.pdf
Ghorchian, N. G., & Islam Panah, M. (2007). Investigating the status of recruitment, retention And prmotion of the faculty of Islamic Azad University and presenting an appropriate. Management Futurology, 19(2), 17-29. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_ 5704.html
Harvard University. (2013). Tenure-Track Handbook. Faculty of Arts and Sciences. www.ha rvard.edu
Hyatt, L., & Williams, P. E. (2011). 21st Century Competencies for Doctoral Leadership Faculty. Innovative Higher Education, 36(1), 53-66. https://doi.org/10.1007/s10755 -010-9157-5
Jafari, P., Ghorchian, N. gh., Behboudian, J., & Shahidi, N. (2012). Providing a structural model for the relationship between self-efficacy and faculty members' competencies with the quality of their teaching at Islamic Azad University. Research in Curriculum Planning 9(32), 49-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?i d=158127
Ljubetic, M. (2012). New Competences for the Pre-School Teacher: A Successful Response to the Challenges of the 21st Century. World Journal of Education, 2(1), 82-90. http s://eric.ed.gov/?id=EJ1158942
Ministry of Science, Research and Technology. (2011). Employment regulations of faculty members of universities and institutes of higher education, research and technology. Ministry of Science, Research and Technology. https://vpap.um.ac.ir/images/84/profrules/%20%20% 20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201390.pdf
Mirkamali, S. M., & Naranjisani, F. (2008). Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Job Satisfaction between Faculty Members of Tehran and Sharif University of Technology. Research and planning in higher education, 14(2), 71-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79238
Mirkamali, S. M., Hajkhozeymh, M., & Ebrahimi, S. (2015). Criteria to Identify Attract and Retain Human Resources and Provide Appropriate Solutions (Case Study: Staff of Tehran University Campus Faculties). Journal of Development & Evolution Mnagement, 1394(22), 9-18. http://www.jdem.ir/article_485_7a39a08db7e35540af a4559958bdbae5.pdf
Mohebzadegan, Y., Pardakhtchi, M., Ghahremani, M., & Frasatkhah, M. (2013). Developing a Model for Faculty Members' Growth with a Data-Based Theory Approach. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(4), 1-25. https://www.sid.ir/fa/journal/View Paper.aspx?id=261404
Motahari Nejad, H. (2017). Recruitment of human resources on the basis of competence. Journal of Human Resource Management Research, 9(1), 161-190. https://www.magiran.com/paper/1 714542
Qarun, M. (1994). The role of education in economic growth. Research and Planning in Higher Education Spring, 2(1), 97-122. http://ensani.ir/file/download/article/20110102104341
Ragan, L. C., Bigatel, P. M., Kennan, S. S., & Dillon, J. M. (2012). From research to practice: Towards the development of an integrated and comprehensive faculty development program. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16(5), 71-86. https://eric.ed. gov/?id=EJ1000092
Salimi, G., Heydari, E., & Keshavarzi, F. (2014). Faculty members’ Competencies for achieving the academic mission : A reflection from the perceptions and expectations of doctoral students. Journal of Innovation and Value Creation, 3(7), 85-104. http://journalie.ir/fa/Article/332/F ullText
Shahi Beyk, A., & Hashemi, L. (2006). Re-engineering human resources through information technology. Tadbir, -(163), 34-37. http://ensani.ir/file/download/article/201102041 31637-0%20(223).pdf
Stritter, F. T., Bland, C. J., & Youngblood, P. L. (1991). Determining essential faculty competencies. Teaching and Learning in Medicine, 3(4), 232-238. https://doi.org/10.1080/10401339109 539519
Sugumar, V. (2009). Competency mapping of teachers in tertiary education: ANNA university [Master, Anna]. Tamil Nadu, India. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506207.pdf
Wolfe, R. E., & Poon, J. D. (2015). Educator Competencies for Personalized, Learner-Centered Teaching. Jobs for the Future. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560785.pdf
Yemeni Dozi Sorkhabi, M., & Goldasteh, A. (2012). Investigating the Factors Affecting Hidden Policies in Attracting Faculty Members (Case of a Non-Governmental University). Journal of the Iranian Higher Education Association, 5(4), 57-81. https://ihej.ir/article-1-586-fa.pdf
Zahedi, S., & Bazargan, A. (2013). Faculty members’ view of their professional development needs and ways of meeting their needs. Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(67), 69-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=20344 2
دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51
ویژه نامه علوم انسانی
اسفند 1399
صفحه 27-44
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 26 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399