رضایت نسبی از اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دکتری آموزش عالی، گروه مطالعات آینده نگر، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2021.128437

چکیده

با هدف موفقیت در بازار کار و ارتقای سطح اشتغال‌پذیری، توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان، یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت نهادهای آموزش عالی به‌ویژه دانشگاه‌های جامعه‌محور و کارآفرین است. با توجه به اهمیت اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان این پژوهش با هدف بررسی سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای از دیدگاه معاونان فرهنگی و دانشجویی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معاونان تشکیل می‌دهند که از این بین 107 نفر به روش سرشماری کامل انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته اقتباس شده از پرسشنامه دی‌وس و سوئنز استفاده شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.87 تأیید شده است. از دیدگاه معاونان که بیشترین ارتباط اجتماعی- سیاسی با دانشجویان و دانش‌آموختگان دارند، اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان در سطح مطلوبی ارزیابی می‌شود. نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که میان نظرات معاونان، تفاوت معناداری در زمینه اشتغال‌پذیری وجود دارد و سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان همه دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها یکسان نبود و در مقام مقایسه، برخی، عملکرد بهتری داشتند و شانس بیشتری برای کسب شغل مناسب برای دانش‌آموختگان خود فراهم می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relative Satisfaction from Employability of graduates of Iranian technical and vocational colleges

نویسندگان [English]

 • Reza Mahdi 1
 • Ahmad Keykha 2
1 PhD in Higher Education, Department of Futures Study, Institute for Social and Cultural Studies (ISCS), Tehran, Iran.
2 PhD Student in Higher Education, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the aim of success in the labor market and improving the level of employability, developing the skills and competencies of students and graduates is one of the criteria for evaluating the quality of higher education institutions, especially community-based and entrepreneurial universities. Due to the importance of employability of graduates, this study was conducted with the aim of investigating the level of employability of graduates of technical and vocational colleges from the perspective of cultural and student deputies by survey method. The statistical population of the study consists of all deputies, from which 107 people selected by full census method. A researcher-made questionnaire adapted from the De Vos & Soens questionnaire used to data gathering. The Content Validity of this questionnaire confirmed by experts and its reliability confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.87. From the perspective of the deputies who have the most socio-political relations with students and graduates, the employability of graduates evaluated at a desirable level. The results of statistical tests show that there is a significant difference between the opinions of deputies in the field of employability and the level of employability of graduates of all colleges is not the same and in comparison, some have better performance and provide more chances for their graduates to get a suitable job.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial University
 • Employability
 • Technical Graduates
 • Skill Training
 • Technical and Vocational Education and Training (TVET)
References
Aamodt, P. O., & Havnes, A. (2008). Factors Affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience? Quality in Higher Education, 14(3), 233-248. https://do i.org/10.1080/13538320802507539
Altbeker, A., & Storme, E. (2013). Graduate unemployment in South Africa: A much exaggerated problem. Centre for Development and Enterprise. https://cde.org.za/wp-content/uploads/2 018/07/Graduate-unemployment-in-South-Africa-A-much-exaggerated-problem-CDE-Insight.pdf
Azevedo, A., Apfelthaler, G., & Hurst, D. (2012). Competency development in business graduates: An industry-driven approach for examining the alignment of undergraduate business education with industry requirements. The International Journal of Management Education, 10(1), 12-28. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2012.02.002
Bigdeli, M., Keramati, M., & Bazargan, A. (2012). Study of the relationship between the field of study and the employment status of graduates of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18(3), 111-131. https://www.sid.ir/fa/Journal/View Paper.aspx?ID=183107
Boden, R., & Nedeva, M. (2010). Employing discourse: universities and graduate ‘employability’. Journal of Education Policy, 25(1), 37-54. https://doi.org/10.1080/02680930903349489
Bridgstock, R., & Jackson, D. (2019). Strategic institutional approaches to graduate employability: navigating meanings, measurements and what really matters. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(5), 468-484. https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.164637 8
Briscoe, J. P., Henagan, S. C., Burton, J. P., & Murphy, W. M. (2012). Coping with an insecure employment environment: The differing roles of protean and boundaryless career orientations. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 308-316. https://doi.org/10.1016/j.jvb .2011.12.008
Clark, H. (2013). A Comprehensive Framework for Measuring Skills Gaps and Determining Work Readiness. Employment Relations Today, 40(3), 1-11. https://doi.org/10.1002/ert.21416
Cortellazzo, L., Bonesso, S., Gerli, F., & Batista-Foguet, J. M. (2020). Protean career orientation: Behavioral antecedents and employability outcomes. Journal of Vocational Behavior, 116, 103343. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103343
Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education, 31(2), 169-184. https://doi.org/10.1080/03075070600 572041
Darvishan, A., Taslimi, M. S., & Hakimzadeh, R. (2019). Designing the Employability Skills Model of Higher Education Graduates in the Country: A Case Study: Small and Medium Enterprises in Tehran Province. Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 10(19), 7-39. http://ensani.ir/file/download/article/1568439083 -9895-19-1.pdf
De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 449-456. https://doi.org/1 0.1016/j.jvb.2008.08.007
Etzkowitz, H. (2016). The Entrepreneurial University: Vision and Metrics. Industry and Higher Education, 30(2), 83-97. https://doi.org/10.5367/ihe.2016.0303
Hofstetter, H., & Rosenblatt, Z. (2017). Predicting protean and physical boundaryless career attitudes by work importance and work alternatives: regulatory focus mediation effects. The International Journal of Human Resource Management, 28(15), 2136-2158. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1128465
Kalfa, S., & Taksa, L. (2015). Cultural capital in business higher education: reconsidering the graduate attributes movement and the focus on employability. Studies in Higher Education, 40(4), 580-595. https://doi.org/10.1080/03075079.2013.842210
Korber, M., & Oesch, D. (2019). Vocational versus general education: Employment and earnings over the life course in Switzerland. Advances in Life Course Research, 40(2), 1-13. https:// doi.org/10.1016/j.alcr.2019.03.003
Lord, R., Lorimer, R., Babraj, J., & Richardson, A. (2019). The role of mock job interviews in enhancing sport students’ employability skills: An example from the UK. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 25, 1-18. https://doi.org/10.101 6/j.jhlste.2019.04.001
Lotfi Jalal Abadi, M., Farhadi, A., Ravaei, S., & Gholami, M. (2020). Designing a Skill-oriented Model for Occupational Students: Using the Grounded Theory. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 71-100. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105314_656e117 2627ad1a5e85f6d10c87a10fa.pdf
Mahdi, R., & Barani, S. (2020). Analysis of the Position of Technical and Vocational Educations and Skill Training in Iran’s Scientific Comprehensive Map. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 15-32. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105070_bda8f486bfa5ae8fb755926 7cea04eb9.pdf
Naderi Mehdi, K., Zalikhaei Siar, L., & Pouya, M. (2015). Analyzing the Employability of Female Students: A New Strategy for Strengthening the Presence of Women in the Labor Market. Research and planning in higher education, 21(4), 21-50. https://ww w.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273503
Pouratashi, M. (2018). Evaluating Strengths and Promoting Methods Employability of Students in Agricultural Higher Education. Journal of Agricultural Education Administration Research, 10(2 special Issue), 18-31. https://doi.org/10.22092/jaear.2018.117904
Rothwell, A., Jewell, S., & Hardie, M. (2009). Self-perceived employability: Investigating the responses of post-graduate students. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 152-161. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.05.002
Salehi Imran, E., & Rahmani Qahdarijani, E. (2013). The issue of employment of higher education graduates and the need to pay attention to job-creating skills in the labor market in the higher education planning plan. Higher education in Iran, 5(3), 27-58. https://ihej.ir/article -1-596-fa.html
Sepahvand, R., Solgi, Z., & Akbari Pashm, F. (2018). The Effect of Diverse Career Orientation and Planning on Employability of Higher Education Graduates. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher, 24(1), 71-90. https://journal.irphe.ac.ir/article-1-3698-fa.html
Sharifi Asadi Malfeh, F., Khorasani, A., Fathi Vajargah, K., & Salehi Imran, E. (2019). Determining the employability components of university graduates with a mixed exploratory approach. Theory and practice in the curriculum, 7(13), 29-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPa per.aspx?ID=510144
Singh, P., Thambusamy, R., Ramly, A., Abdullah, I. H., & Mahmud, Z. (2013). Perception Differential between Employers and Instructors on the Importance of Employability Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 616-625. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.133
Smith, M., Bell, K., Bennett, D., & McAlpine, A. (2018). Employability in a global context: Evolving policy and practice in employability, work integrated learning, and career development learning. Faculty of Social Sciences.
Tsitskari, E., Goudas, M., Tsalouchou, E., & Michalopoulou, M. (2017). Employers’ expectations of the employability skills needed in the sport and recreation environment. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 20, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2 016.11.002
Walker, M. (2015). Employability and diverse student’s opportunity sets. Seminar paper presented at the University of Bath, 
Walker, M., & McLean, M. (2013). Professional education, capabilities and the public good: The role of universities in promoting human development. Routledge. https://doi.org /10.4324/9780203083895
Yorke, M., & Knight, P. (2007). Evidence-informed pedagogy and the enhancement of student employability. Teaching in Higher Education, 12(2), 157-170. https://doi.org/10.10 80/13562510701191877
دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51
ویژه نامه علوم انسانی
اسفند 1399
صفحه 233-248
 • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399