مقایسۀ اثر افزودنی‌های نوین بر مشخصه‌های فنی بتن آسفالتی با دانه‌بندی قشر رویه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه آموزشکده فنی و حرفه ای سما

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه فنی و مهندسی

3 دانشگاه زنجان فنی و مهندسی

چکیده

در چند دهه اخیر استفاده از افزودنی‌ها در بتن آسفالتی به طور گسترده‌ای رواج یافته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نانورس و الیاف پلی‌پروپیلن اشاره کرد از این افزودنی‌ها در مهندسی عمران و به‌ویژه روسازی برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی استفاده شده است در این پژوهش، با افزودن درصدهای مختلف نانورس و الیاف پلی‌پروپیلن به صورت مجزا و مشترک در مخلوط آسفالتی و انجام آزمایش‌های مارشال، آنالیز داده‌ها و ترسیم نمودار‌های لازم، مشاهده شد که افزایش مقاومت مارشال، درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی و درصد فضای خالی مصالح سنگی، نسبت مستقیم با این افزودنی‌ها دارند، و با روانی، درصد فضای پُرشده با قیر و وزن مخصوص، نسبت معکوس دارند با توجه به نتایج و حدود مشخصات، درصد بهینه برای ترکیب نانورس و الیاف، 3 درصد نانورس و 3/0 درصد الیاف به دست آمد که بهترین تأثیرات را در بین حالت‌های آزمایش روی مخلوط آسفالتی داشته است نتایج نشان می‌دهد نانورس نقش پُرکنندگی بالایی داشته، چسبندگی بین مصالح و قیر را بهبود بخشیده، افزایش حجم قیر را در پی داشته و درنهایت موجب افزایش ضخامت غشای قیری در اطراف سنگدانه‌ها می‌شود در ضمن الیاف خاصیت مسلح‌کنندگی داشته، جذب مصالح و قیر شده‌ است و با مخلوط واکنش شیمیایی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Novel Additives on the Technical Characteristics of Asphalt Concrete with Topeka grading

نویسندگان [English]

  • ramin bayat 1
  • mohammadreza habibi 2
  • hasan taherkhani 3
چکیده [English]

Additives have been widely used in asphalt concrete in recent decades most notably nanocloisite and polypropylene fibers These additives have been used in civil engineering especially pavement to improve the physical and mechanical properties of asphalt mixtures In this study by adding different percentages of nanocloisite and polypropylene fibers separately and jointly in asphalt mix and performing Marshall tests data analysis and drawing of necessary graphs it was observed that these additives increase with Marshall resistance percentage of space The asphalt mix vacancy and the percentage of vacant stone materials have a direct and psychological relation the percentage of bitumen space and the specific weight of the inverse ratio In the meantime the composition of nanocloisite and fibers had the greatest effect on the properties of the asphalt mixture then the nanocloisite individually and finally the fibers had the least effect on the mixture According to the results and the specification limits the optimum percentages for the composition of nanocloisite and fibers 3% nanocloisite and 03% fibers were obtained which had the best effect on the asphalt mixture conditions The results indicate that nanocloisite has a high filling role improves the adhesion between the bitumen and the aggregate resulting in an increase in bitumen volume and eventually increases the bitumen membrane thickness around the aggregates The fibers are also reinforcing absorbing materials and bitumen and react with the chemical mixture