پذیرش سیستم مدیریت یادگیری توسط دانشجویان با استفاده از مدل TAM (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای)

نویسنده

دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی

چکیده

امروزه آموزش در دانشگاه‌های معتبر سراسر جهان همگام با تکنولوژی روز، به‌سمت استفاده از یک سیستم اطلاعاتی برای تسهیل در امر یادگیری گرایش پیدا کرده است در این سیستم‌ها پردازش، ذخیره و انتشار مواد آموزشی از طریق اینترنت و وب‌سایت فراهم می‌شود در این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی1 (TAM) به ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت یادگیری توسط دانشجویان پرداخته می‌شود مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی است و از تحقیقات کاربردی به‌شمار می‌رود جامعه‌ی آماری به‌صورت تصادفی و شامل 452 نفر از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای است ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته شامل 41 سؤال است که روایی آن براساس نظر جمعی از خبرگان تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد 2/35 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و 8/64 درصد در مقطع کاردانی بودند که میزان تسلط متوسط بر کامپیوتر با 3/55 درصد بیشترین فراوانی را داشت پس از تحلیل مشخص شد ابعاد سیستم مدیریت یادگیری شامل کیفیت محتوا، گستردگی استفاده از شبکه، قابلیت‌‌های فردی، ویژگی رشته‌های تحصیلی، درک محیط به‌عنوان یادگیری آموزشی مستقل، جذاب و مؤثر در پذیرش سیستم مدیریت یادگیری2 (LMS) و درک مفید بودن و سهولت، تأثیر مثبت و معناداری دارند و ضریب اثر درک سهولت استفاده در پذیرش سیستم یادگیری 9/0 بود و بیشترین همبستگی بین قابلیت‌های فردی و درک سهولت استفاده در پذیرش سیستم وجود داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acceptance of Students Learning Management System (LMS) Using the Technology Acceptance Models (TAM) (Case study: The Technical and Vocational University)

نویسنده [English]

  • Maryam Mahdavi
چکیده [English]

Today education in reputable universities around the word along with modern technology has tended to use an information system to facilitate elearning which provides processing storage and distribution of educational materials through the internet and the websites
Learning management system has provided an appropriate way to speed up the process of educational development In this research we use the Technology Acceptance Model (TAM) to evaluate the factors affecting the acceptance of learning management systems by the students The present study is descriptivecorrelational and is an applied research The statistical population is randomly included 452 students of Technical and Vocational University The questionnaire was composed of 41 questions the validity of which was based on a panel of experts and its final reliability was calculated 94/0 using the Cronbachs alpha formula 352% of undergraduates and 648% of associate students had moderate mastery of computer with 553%
After analysis it was found that all the dimensions of the learning management system including the quality of content the broader use of the network individual capabilities the characteristics of fields of study and the perception of the environment as an independent factor was attractive and effective in acceptance of the learning management system and has a significant impact on its usefulness and easiness
The coefficient of perceived ease of use was 09 in the acceptance of the learning system and the highest correlation was found between individual capabilities and perceived ease of use in acceptance of the system