اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عرفان خسرویان

مهندسی هوا و فضا استاد/دانشگاه پیام نور/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

b.net407gmail.com
021-42350100
0000-0002-7239-2985


شماره موبایل:

09045860369

کدملی:

1971717797