ارائه راهبرد عملکرد پایداری در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت صنعتی، گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت صنعتی، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.414800.2691

چکیده

امروزه دانش و سرمایه فکری سازمان به عنوان یک عامل اصلی در رقابت است. به این صورت که بدست آوردن وسریع رسیدن به آن باعث رشد سازمانها و موفقیت آن در یک بازار رقابتی می باشد و در پایداری زنجیره تامین نقش مهمی را بازی می‌کند. هدف این مقاله، ارائه مدل عملکرد پایداری شیوه‌های مدیریت زنجیره خودروسازی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی می‌باشد. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان در این حوزه ، ابتدا متغیرهای اصلی شناسایی و روابط آن ها در قالب فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی تبیین گردید سپس به کمک پویایی شناسی سیستم‌ برای ارزیابی پویایی شاخص‌های مدیریت زنجیره تامین لارج و تاثیرشان بر عملکرد پایداری در زنجیره تامین استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سناریوهای ارائه شده موجب پایدارتر شدن زنجیره تامین می‌گردد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استراتژی ناب و تاب‌آور استراتژی‌های با اهمیت در دستیابی به پایداری در زنجیره تامین می‌باشد. مدل ارائه شده به مدیران صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کمک می‌کند تا با شناسایی نتایج بدست آمده از اجرای شیوه‌های مدیریت زنجیره تامین و اتخاذ روشهای مناسب، شیوه‌های تاثیرگذار بر پایداری در زنجیره تامین را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a strategy a model of supply chain performance sustainability in the automotive with a fuzzy network analysis approach

نویسندگان [English]

  • kamran Rahimi 1
  • Alireza Agha gholizadeh sayar 2
  • Meahdi Izadyar 3
1 Member of the Faculty of Human Sciences, Technical and Vocational University, Tehran, Iran
2 TVU
3 IAU
چکیده [English]

Today, the knowledge and intellectual capital of the organization is a major factor in competition. In this way, achieving and achieving it quickly can be the key to companies' success in a competitive market and plays an important role in empowering supply chain sustainability. The purpose of this paper is to present a model of sustainable performance of automotive chain management practices using fuzzy network analysis process technique. In this study, by reviewing the literature and interviewing experts in this field, first the main variables were identified and their relationships were explained in the form of fuzzy network analysis process, then with the help of system dynamics concepts to evaluate the dynamics of supply chain management practices Large and their effect on supply chain stability performance have been used. Findings show that the presented scenarios make the supply chain more stable. The results also show that resilient and pure strategy are very important strategies in achieving supply chain sustainability. The proposed model helps industry managers and decision makers to identify the results of the implementation of supply chain management practices and, by taking measures, improve practices affecting supply chain sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supply Chain Management
  • System Dynamics
  • Fuzzy Analytic Network Process

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1402