راهکارهای پداگوژیکی برای تدریس تعمیم الگوهای شکلی در کلاس درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه ریاضی و علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه ریاضی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.403051.2605

چکیده

مفهوم تابع از جمله مفاهیم جبری در ریاضیات فنی و حرفه‌ای می‌باشد که بنابر عملکرد ضعیف هنرجویان نیاز به آموزش‌های مناسب در کلاس درس دارد. الگوهای شکلی، ابزاری قدرتمند برای درک روابط تابعی به صورت محسوس هستند و باعث ارتقای هنرجویان در درک مفهوم تابع می‌شوند. هدف این تحقیق بررسی عملکرد دانش‌آموزان در تعمیم چهار دسته الگوی شکلی شامل ؛ الگوی شکلی یک متغیره‌ی خطی، یک متغیره‌ی درجه دوم، الگوی شکلی دو متغیره‌ی دو خطی و دو متغیره‌ی کلی[1] و ارائه راهکارهای پداگوژیکی در آموزش الگوهای شکلی بود. در این مطالعه یک نمونه‌ی 220 نفری از دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم در آزمونی با محتوای الگوهای ‌شکلی شرکت کردند و عملکرد دانش‌آموزان به صورت کمی و کیفی (تحلیل محتوا) تحلیل شد. با توجه به تحلیل مفهوم الگوهای شکلی دو متغیره، دو مفهوم پایه‌ای متغیر و فضای R3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که درصد پاسخگویی دانش‌آموزان به تکالیف الگوهای شکلی یک متغیره‌ی خطی(57درصد) به دو متغیره‌ی دو خطی(45 درصد)، و درجه‌ی دوم یک متغیره( 17درصد) به دو متغیره‌ی کلی (10 درصد) نزدیک است. با توجه به مشکلات دانش‌آموزان در دو مفهوم متغیر و فضای R3 ، راهکارهای پداگوژیکی در آموزش تعمیم الگوهای شکلی دو متغیره از جمله توجه به مولفه‌های متغیر در رابطه‌ی تابعی و کمک به فشرده کردن تغییرات دو بعد، پیشنهاد گردید. آموزش به هنگامِ تعمیم الگوهای شکلی دو متغیره می‌‌تواند زمینه ساز بی بدیلی برای درک بهتر مفهوم تابع باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pedagogical strategies in teaching the figural pattern generalization in the math classroom

نویسندگان [English]

 • nasim asghary 1
 • Robabeh Afkhami Banaem 2
 • Alireza Medghalchi 3
1 Associate professor, Department of Mathematics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Doctoral student of mathematics education, Department of Mathematics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 3Full Professor, Department of Mathematics, Faculty of Mathematical sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of function is as the algebraic concepts in technical and vocational mathematics, which due to the poor performance of students, it needs proper teaching in the classroom. Figural patterns are a powerful tool to understand functional relationships in a tangible way and help students to improve their understanding of the concept of function. The purpose of this research is to investigate the performance of students in generalizing four categories of figural patterns including; one variable- linear, one variable- nonlinear, two variable- linear, two variable –nonlinear[1]and providing pedagogical strategies in teaching figural patterns. In this study, a sample of 220 seventh grade students participated in a test with the content of figural patterns and the performance of the students were analyzed quantitatively and qualitatively. According to the analysis of the concept of two-variable figural patterns, variable and R3 space were investigated as two basic concepts. The results of the test showed that the percentage of students' responses to the one variable- linear figural pattern task was close to the two variable-linear, and the percentage of students' responses to the one variable-nonlinear figural pattern task was close to the two variable–nonlinear. According to the problems of students in the variable and R3 space concepts, pedagogical strategies for example paying attention to components of variable in function relation and helping to compress two-dimensional changes in a relationship, were proposed. Education the two variable figural pattern generalization can be an incomparable basis for better understanding of the function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generalization
 • Function
 • The two variable figural pattern
 • R3 space
 • Pedagogical strategies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 04 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1402