پیش تغلیظ و استخراج داروی آزاتیوپرین به روش استخراج فازجامد و اندازه گیری آن به روش طیف سنج مرئی-فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای/مدیر گروه صنایع شیمیایی آموزشکده ثامن الحجج

2 دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجوی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

10.48301/kssa.2023.402338.2601

چکیده

سرکوب کردن سیستم ایمنی واکنشی است که می تواند برای درمان بیماری های مختلف انجام شود و از این رو ما سیستم ایمنی را سرکوب می کنیم تا بدن اندام پیوند زده شده را پس بزند. داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی داروهایی هستند که به تضعیف سیستم ایمنی بدن کمک می کنند. دراین تحقیق، روشی قابل اعتماد، حساس و ساده برای پیش تغلیظ و تعیین مقدار کم داروی آزاتیوپرین با استفاده از روش استخراج فازجامد و آشکارسازی با دستگاه طیف سنج مرئی-فرابنفش ارائه شده است. از نانو ذرات اکسیدگرافن به عنوان جاذب برای استخراج آزاتیوپرین از محلول نمونه استفاده گردید. محلول آزاتیوپرین با جاذب جامد مخلوط شد و به وسیله یک همزن مغناطیسی همزده شد. پس از تکمیل فرآیند استخراج، فازجامد حاوی آزاتیوپرین با متانول (به عنوان حلال واجذبی) شست و شو داده شد و سپس جذب ماده مجهول استخراج شده در طول موج 274 نانومتر مورد اندازه گیری قرار گرفت. پارامترهای موثر بر کارآیی استخراج شاملpH ، زمان جذب و واجذب، سرعت چرخش همزن مغناطیسی در مرحله جذب و واجذب، حجم حلال استخراج کننده، وزن جاذب مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه فاکتورتغلیظ و بازده استخراج به ترتیب 0/54 و 4/86 درصد بودند. منحنی کالیبراسیون درمحدوده 02/1- 08/0 میلی گرم بر لیتر با ضریب همبستگی 9995/0 خطی بود. حد تشخیص روش 008/0 میلی گرم بر لیتر محاسبه می شود. انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای اندازه گیری آزاتیوپرین 3/2 درصد بدست می آید. کاربرد این روش، برای استخراج و تعیین آزاتیوپرین در نمونه های حقیقی نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preconcentration and extraction of azathioprine by solid phase method and its determination by Uv-Vis spectrophotometry

نویسندگان [English]

 • َAbolfazl Darroudi 1
 • Saeid Nazari 2
 • Hadiseh Ghaderi yazdan abad 3
1 Department of chemistry, faculty of samen alhogag mashhad,Technical and Vocational university, Tehran,Iran
2 Associate Professor, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 MSc student, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Suppression of the immune system is a reaction that can be done to treat various diseases,so we suppress the immune system and allow the body to graft the transplanted organ. Immune-suppressing druge are drugs that help weaken the immune system.In this study, a reliable, sensitive and simple technique was developed for preconcentration and determination of trace levels of azathioprine using solid phase extraction method and detection with visible-ultraviolet spectrophotometer has been presented. Graphen oxide nanoparticles were used as adsorbents for extraction Azathioprine from the sample solution. Azathioprine solution was mixed with solid adsorbent and stirred by a magnetic stirrer .after extraction , the solid phase containing azathioprine was washed by methanol (as a desorbing solvent) and then the adsorption of the extracted analyte was measured at 274 nm. The effective parameters on the extraction efficiency including pH, adsorption and desorption time, rotation speed of adsorption and desorption magnetic stirrer, volume of extraction solvent, adsorbent weight were investigated. Under the optimumconditions, the enrichment factor and recovery were 54 and 86.4% respectively. The calibration curve was linear in the range of 0.008 -1.02 mg 𝐿 −1 with correlation coefficient of 0.9995. the detection limit was 0.008 mg 𝐿−1 and relative standard deviation(RSD) for azathioprine measurment was 2.3%. the application of the method for extraction and determination of azathioprine was demonstrated in real sample.

کلیدواژه‌ها [English]

 • azathioprine
 • nanosorbent
 • Solid phase extraction
 • Preconcentration
 • Uv-Vis Spectrophotometry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1402