طراحی سناریوهای استقرار چابکی در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.48301/kssa.2023.391748.2503

چکیده

دانشگاه‌ها با توجه به تغییرات در الزامات و فناوری‌ها در جوامع نیاز دارند تا به سرعت تغییر یابند. چابکی در دانشگاه‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا با انعطاف‌پذیری و توانایی سریع در انطباق با فناوری‌ها و تحولات اطلاعاتی، خدمات بهتری را ارائه دهند. هدف از این پژوهش ارائه چارچوب استقرار چابکی در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و در ادامه طراحی سناریوهای بهبود چارچوب سیستمی با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار بر چابکی در دانشگاه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نوع و جمع‌آوری داده‌ها توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 72 نفر از خبرگان در دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور تشکیل داده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردیده است. به‌منظور ترسیم نقشه شناختی فازی و سناریوسازی از دو نرم افزار MentalModeler و FCMAPPER استفاده گردیده است. در این پژوهش، 6 سناریو به دو صورت رو به عقب و رو به جلو مورد بررسی قرار گرفته است تا بتواند با دیدگاهی سیستمی به بهبود سیستم شناسایی شده کمک نماید . نتایج پژوهش حاکی از شناسایی 22 عامل اثرگذار بر استقرار چابکی در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای دارد. همچنین نتایج در بخش سناریوهای رو به جلو و رو به عقب نشان از لزوم توجه بر روی دو عامل شفافیت مالی و بازسازی سیستم‌های فناوری اطلاعات و پشتیبانی داخلی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing Scenarios for Implementing Agility in the University: A Case Study of Technical and Vocational Universities

نویسندگان [English]

 • Pooria Malekinejad 1
 • seyed heidar mirfakhradini 2
 • Ali Morvati Sharifabadi 3
 • seyed mahmood zanjirchi 4
1 PhD student in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Professor of Industrial Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran.
4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Universities need to adapt rapidly in response to evolving societal requirements and technological advancements. Agility in universities enables them to offer improved services, with the flexibility and capacity to swiftly adjust to developments in information technologies. The purpose of this research is to establish a framework for fostering agility in technical and vocational universities, followed by the design of scenarios aimed at enhancing the system framework by considering factors that influence agility within universities. This research serves an applied purpose and employs a descriptive-survey methodology for data collection. The research population consists of 72 experts from technical and professional colleges across the country. Data collection methods include interviews and questionnaires. To construct a fuzzy cognitive map and create scenarios, two software tools, MentalModeler and FCMAPPER, have been utilized. This study explores six scenarios from both retrospective and prospective perspectives to contribute to the improvement of the identified system with a systemic viewpoint. The research findings identify 22 factors that significantly impact the establishment of agility in technical and professional universities. Additionally, the results from both forward and backward scenarios underscore the critical importance of addressing two key factors: financial transparency and the reconstruction of information technology systems, along with internal support.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agility
 • Fuzzy Cognitive Map
 • Scenario
 • university agility
 • technical and vocational university

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402