طراحی مدل زنجیره تأمین سبز صنعت محصولات پوشاک با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه؛ صنعت نساجی و پوشاک استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 بخش مهندسی پوشاک، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

10.48301/kssa.2023.394894.2545

چکیده

با توجه به اهمیت زنجیره تأمین سبز و حفاظت از محیط‌زیست، توجه به نوسانات تقاضا در زنجیره تأمین و پیش‌بینی عوامل مؤثر بر آن و کاهش این نوسانات می‌تواند کارآمدی زنجیره تأمین سبز را به حداکثر برساند. عدم توجه به زنجیره تأمین سبز می‌تواند پاسخ‌گویی نامناسب به نیازهای مشتریان و عدم رضایت را به همراه داشته باشد. هدف از انجام پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر استقرار زنجیره تأمین سبز در صنعت نساجی و پوشاک استان یزد است.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و شیوه گردآوری داده‌های آن از نوع توصیفی می‌باشد و به صورت پیمایشی انجام شده است. جهت تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات در ابتدا، با استفاده از پرسش‌نامه مقایسات زوجی از نظر خبرگان اقدام به تعیین ابعاد مؤثر بر استقرار زنجیره تأمین سبز شده و در ادامه اقدام به تعیین روابط با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری نموده و در انتها به‌ منظور تأیید مدل به‌دست‌آمده، از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

در نتایج حاصل از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری مشخص شد که مدل به دست‌آمده در بعد اقتصادی شامل سه سطح و در بعد اجتماعی و محیطی دو سطح است. در بعد اقتصادی میزان ارزش ایجاد شده برای مشتری در سطح اول و عوامل میزان بازگشت سرمایه، میزان کاهش هزینه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه سبز در سطح دوم و عوامل میزان طراحی محصولات سبز با حداقل هزینه و تأمین مالی برای محصولات جدید سبز در سطح سوم قرار می‌گیرند. ابعاد سطوح پایین‌تر به عنوان زیرساخت و بنیان عوامل بالاتر در نظر گرفته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a green supply chain model for the garment industry with a combined approach of interpretive structural modeling and structural equation modeling (Case study: Yazd Textile and garment industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleh Ahmadi 1
  • Tahira Al-Sadat Mir Karimi 2
  • ali saffari darberazi 3
1 Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Master's degree in textile engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Bam Higher Education Complex, bam, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of environmental protection, paying attention to demand fluctuations during the supply chain and predicting factors affecting it, and reducing these fluctuations can maximize the efficiency of the green supply chain. The purpose of this research is to investigate the factors influencing the establishment of the green supply chain in the textile and garment industry of Yazd province. The statistical population of this research is made up of experts, managers and employees of the textile and garment industry of Yazd province. In this research, the factors affecting the establishment and implementation of the green supply chain approach in the textile and garment industry of Yazd province have been identified. In the following, using the interpretive structural modeling technique, the factors identified in the previous section were structured in the form of three conceptual models. Next, in order to fit the formed conceptual models, structural equation modeling technique was used using SmartPLS3 software. The findings of the study reveal three conceptual models pertaining to economic, societal, and environmental aspects, each at three, two, and two overarching tiers, correspondingly. Additionally, the research has identified a set of initial key variables in the realm of cultivating a green supply chain approach. These variables encompass the financing of novel environmentally friendly products, the optimization of cost-effective green product designs, the degree of responsiveness to stakeholders, the embracement of environmental policies, the social image of the brand, and the level of accumulated experience and expertise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green supply chain
  • Textile and garment industry of Yazd
  • interpretive structural modeling
  • Structural equation modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1402