بررسی اثر غلظت عامل پوششی اسید فرمیک بر ویژگی های ساختاری نانوذرات KTiOPO4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای/دانشکده دختران سمنان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.48301/kssa.2023.389793.2482

چکیده

نانوذرات KTP به روش هم رسوبی سنتز گردید. عامل پوششی اسیدفرمیک با نسبت‌های مولی 1:1، 3:2، 2:1، 3:1، 4:1به جهت سنتز مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر استفاده از غلظت‌های مختلف اسید فرمیک بر ویژگی‌های ساختاری، اندازه دانه، و کیفیت ساختاری نانوذرات بدست آمده با استفاده از آنالیزهای XRD و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. کوچکترین اندازه دانه) nm 48 ( و کمترین کرنش وارد برشبکه بلوری (0/0015) بااستفاده از نسبت مولی 4:1 از عامل پوششی بدست آمد. نسبت 1:1 و 2:1 از عامل پوششی کمترین جذب ناخالصی رانشان دادند. بیشترین جذب ناخالصی در نمونه‌های سنتز شده با نسبت مولی4:1 مشاهده گردید. افزایش غلظت اسید فرمیک تا نسبت مولی 3:1 و بیشتر منجر به تشکیل دوفاز KTP و C_"4" H_"7" KO_"10" گردید. استفاده از اسیدفرمیک منجر به عاملدار شدن سطح نانوذرات با گروه‌های هیدروکسیل و کربوکسیل شد. اندازه نانوذرات KTP سنتز شده و اندیس پراکندگی آنها با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. استفاده از اسید فرمیک به عنوان عامل پوششی منجر به افزایش اندازه ذره و یکنواختی در توزیع اندازه ذرات گردید. یکنواخت ترین توزیع اندازه ذرات (1/10=PDI) و کوچکترین اندازه ذره (nm 156) بااستفاده از نسبت مولی 2:1 از اسیدفرمیک بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the formic acid concentration on structural properties of KTiOPO4 nanoparticles

نویسندگان [English]

 • Elaheh Gharibshahian 1
 • Majid Jafar Tafreshi 2
 • Fatemeh Shokri 2
1 -
2 Faculty of physics, Semnan university,Semnan, Iran
چکیده [English]

KTiOPO4(KTP) nanoparticles were synthesized by the co-precipitation method. Different mole ratios (1:1, 3:2, 2:1, 3:1, and 4:1) of formic acid as a capping agent were used to control nanoparticle size, size distribution, and surface functionalization. The effect of formic acid concentration on Structural properties, grain size, and structural quality of obtained nanoparticles was examined using XRD and FT-IR analyses. The smallest grain size (48nm) and the lowest lattice strain (0.0015) were obtained using the 4:1 mole ratio of formic acid. 1:1 and 2:1 mole ratios of the capping agent showed the lowest impurity absorption. The highest impurity absorption was observed at obtained nanoparticles using a 4:1 mole ratio of formic acid. Increasing the formic acid concentration up to a 3:1 mole ratio resulted in the formation of two phases of production (KTP nanoparticles and C_"4" H_"7" KO_"10" ). Using formic acid resulted in the surface functionalization of obtained KTP nanoparticles by hydroxyl and carboxyl groups. The particle size of samples and their poly dispersion index (PDI) were studied using SEM. Using formic acid resulted in to increase in the particle size and uniformity of size distribution. The best uniformity of size distribution (1/10), and the smallest particle size(156nm) were observed using a 2:1 mole ratio of formic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potassium titanyl phosphate
 • formic acid
 • size control
 • capping agent
 • co-precipitation method
 • surface functionalization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1402