عوامل موثر بر جبران خدمات کارکنان در شهرداری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استاد تمام گروه آموزشی مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

10.48301/kssa.2023.403739.2613

چکیده

جبران خدمات یا هرآنچه که فرد در قبال خدماتش از سازمان دریافت می‌کند، عامل مؤثری در مدیریت عملکرد، انگیزش و تعیین الگوی ماندگاری کارکنان در سازمان است و از اهرم‌های اثرگذار برکنترل آن‌ها به شمار می‌رود. با توجه به تنوع وظایف و شرایط انجام کار، جبران خدمات از عناصر کلیدی در مدیریت شهری است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه ها و عوامل موثر بر جبران خدمات کارکنان شهرداری‌ها، تلاش دارد این سوال را پا سخ دهد که ابعاد نظام جبران خدمات کارکنان شهرداری‌ها و عوامل موثر بر آن چیست؟ روش تحقیق از نظر ماهیت موضوع و اهداف تعیین شده کاربردی و از منظر روش اجرا کیفی و اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان شهرداریهای کشور و حجم نمونه در این بخش پس از اشباع نظری 15نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل محتوای (مصاحبه‌ها)، کد گذاری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد جبران خدمات کارکنان شهرداری‌ها دارای ابعاد: حقوق و دستمزد با مولفه‌های حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، ویژگی‌های فردی و مزایا با مولفه‌های مزایای مدیریتی، مزایای قانونی، مزایای سازمانی و پاداش با مولفه های پاداش مالی و پاداش غیرمالی و عوامل موثر بر جبران خدمات کارکنان شهرداری‌ها که شامل: شایستگی‌ها، عوامل سازمانی، عوامل برون سازمانی، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Compensation of Employees in Municipalities

نویسندگان [English]

 • Ammar Izadyar 1
 • Bijan Abdollahi 2
 • Akbar Hasanpoor 3
 • Saeid Jafarinia 3
1 Ph.D. student of Human Resource Management, Department of Human Resource Management and Business, Faculty of Management, Kharazmi University
2 Full professor of educational management department, Faculty of Management, Kharazmi University
3 Associate Professor, Department of Human Resource and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Service compensation or whatever a person receives from the organization in return for his services is an effective factor in performance management, motivation, and determination of employee retention patterns in the organization and is considered one of the effective levers in their control. Due to the variety of duties and working conditions, service compensation is one of the key elements in urban management. This research, to identify the dimensions and components and factors affecting the compensation of municipal employees, tries to answer the question that what are the dimensions of the compensation system of municipal employees and the factors affecting it? The research method is practical in terms of the nature of the subject and the set goals, and qualitative and exploratory in terms of the implementation method. The studied population, the employees of the country's municipalities, and the sample size in this section were selected from the target population after theoretical saturation of 15 people using the purposeful sampling method with the snowball technique. To collect data, semi-structured interviews and content analysis (interviews), coding (open, central, and selective coding) were used. The results of the research showed that the dimensions of compensation for municipal employees have dimensions: salaries and wages with the components of job rights, employee rights, super management, individual characteristics, and benefits with the components of managerial benefits, legal benefits, and organizational benefits. And reward with components of financial reward and non-financial

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Benefits"
 • Compensation"
 • Municipalities"
 • Rewards"
 • , "
 • Salaries"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402