آسیب‌شناسی توسعه محصول جدید در صنعت ترمه‌بافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

10.48301/kssa.2023.402326.2603

چکیده

صنعت ترمه‌بافی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدی در صنعت نساجی، رقابت تنگاتنگی را در مقایسه با سایر صنایع صنعت نساجی تجربه می‌کند. توسعه این صنعت منجر به افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری، رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت متغیرهای مؤثر بر توسعه محصول جدید در صنعت ترمه‌بافی و تبیین روابط بین آن‌ها است. در مرحله نخست با مرور ادبیات مرتبط با پژوهش 107 شاخص شناسایی گردید و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان تعداد شاخص در قالب 14 بعد ساختار پیدا کرد. در ادامه با استفاده از روش نقشه شناختی فازی شهودی و همچنین نرم‌افزار pajek، گراف بین عوامل ایجاد و روابط بین آن‌ها تبیین شد. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که عامل توسعه دانش و فناوری نسبت به سایر عوامل از مرکزیت بیشتری برخوردار است، زیرا میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عامل نسبت به سایر عوامل بیشتر است؛ در نتیجه باید توجه بیشتری به این عامل نمود. همچنین بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان بیان کرد که عامل بسیج منابع فناورانه بیشترین تأثیرگذاری را روی عامل توسعه دانش و فناوری داشته و باتوجه‌ به اینکه عامل توسعه دانش و فناوری سهم بسیار کلیدی در توسعه دانش و فناوری دارد؛ دو مسیر متفاوت سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی جهت توسعه دانش وجود دارد. و در نهایت، مولفه‌ها (شاخص‌ها) با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی شهودی اولویت‌بندی شده‌اند که مولفه (شاخص) وجود واحد تحقیق و توسعه قوی در سازمان دارای بالاترین اولویت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Problem analysis of new product development in Cashmere industry

نویسندگان [English]

  • Habib Zare ahmadabadi 1
  • Shima Salmanzadeh Yazdi 2
  • ali saffari darberazi 3
1 Assistant Professor, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 2- Master of Business Administration, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran,
3 Assistant Professor of Bam Higher Education Complex, bam, Iran
چکیده [English]

,businesses tend to move towards more product diversity and customization. The Terme weaving industry, as one of the most important sectors in the textile industry, experiences intense competition compared to other textile industries. Developing this industry leads to increased income for various groups, reduced unemployment, economic prosperity, and consequently, an improved quality of life and increased social welfare. The aim of this research is to examine the importance of variables affecting new product development in the weaving industry and clarify their relationships. In the first stage, a review of relevant literature identified 107 indicators, which were then structured into 14 dimensions based on expert opinions. Using the fuzzy cognitive map (FCM) method and pajek software, the relationships between the influencing factors and their interconnections were explained. The research findings indicate that the factor of knowledge and technology development is more central compared to other factors, as it exerts a greater impact and is more influenced by other factors. Hence, more attention should be paid to this factor. Additionally, based on the research findings, it can be stated that the factor of mobilizing technological resources has the greatest influence on knowledge and technology development. Considering the critical role of knowledge and technology development in innovation, there are two distinct policy-making and strategic management paths for its development. Finally, the components (indicators) have been prioritized using the intuitionistic fuzzy TOPSIS technique, and the component (indicator) of having a strong research and development unit in the organization is identified as the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development
  • Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
  • Cashmere Industry
  • Intuitive fuzzy cognitive map

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402