شناسایی و تبیین پیشران‌های تاب‌آوری کسب‌وکارهای نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلا می، قزوین، ایران

2 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

10.48301/kssa.2023.390964.2504

چکیده

تاب‌آوری به‌عنوان مفهومی که بر پایداری دلالت دارد به‌عنوان یک عنصر اساسی در کارآفرینی می‌تواند در فرایند کارآفرینی از مرحله ایده تا پایان یک کسب‌وکار نقشی تأثیرگذار داشته باشد. لذا توجه به تاب آوری در کسب‌وکارهای نوپا مسئله چالش برانگیزی است که نظر سیاست‌گذاران این حوزه و صاحبان کسب‌وکار را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی پیشران‌های تاب‌آوری کسب‌وکارهای نوپا؛ از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات یک پژوهش کیفی است که با روش تحلیل محتوا انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بوده است. مصاحبه با مشارکت‌کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که با انجام 15 مصاحبه حاصل شد. مشارکت‌کنندگان با روش گلوله‌برفی و هدفمند انتخاب شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌واسطه سه مرحله کدگذاری (باز، محوری، گزینشی) با نرم‌افزار MAXQDA2020 بوده است. بخش کمی تحقیق نیز با ابزار پرسش‌نامه و با روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS انجام گردید.به اختصار نتایج نشان داد که عوامل پیشران در تاب آوری کسب وکارهای نوپاست عبارتند از: توانمندی استفاده از فناوری،شفافیت ،بروز رسانی ،مهارت محوری،فناوری وزیرساخت،پویایی،کارگروهی،تحقیق وتوسعه،چابکی،همسویی ارکان کلیدی،حمایت نهادی،مالکیت معنوی،فرهنگ، فرصت ، مشارکت ذی نفعان ،شناسایی نقاط اهرمی،شفاف سازی مذاکره وارتباطات ،دسترسی و کارایی اطلاعات،انگیزه،دانش حقوقی،ابتکارات،دانش محوری،اکوسیستم وعوامل محیطی،انعطاف پذیری،نوآوری ومشارکت وفعالیت های تیمی که از تأثیر گذارترین عوامل تسهیلگر بر تاب آوری کسب وکارهای نوپا بوده و می توانندموجبات پایداری و مانایی کسب وکارهای نوپا را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the resilience drivers of start-up businesses

نویسندگان [English]

 • Azar Barari Gerandehi 1
 • Seyed Mojtaba Sajadi 2
 • Ali Davari 3
1 PhD student, Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 New Business Department,, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Resilience as a concept that implies sustainability as a basic element in entrepreneurship can play an influential role in the entrepreneurial process from the idea stage to the end of a business. The present research aims to identify the drivers of resilience of start-up businesses; In terms of practical purpose and from the point of view of gathering information, it is a qualitative research that was done with the content analysis method. The data collection method was a semi-structured interview. Interviews with the participants have continued until reaching the theoretical saturation point, which was achieved by conducting 15 interviews. The participants were selected with a snowball and targeted method, and data analysis was done through three stages of coding (open, central, selective) with MAXQDA2020 software. The quantitative part of the research was also done with the questionnaire tool and with the method of structural equations and Smart PLS software. The results showed that the driving factors in the resilience of new businesses are: the ability to use technology, transparency, updating, core skills, construction minister technology, dynamism, teamwork, research and development, agility, alignment of key elements, institutional support, intellectual property, Culture, opportunity, stakeholders' participation, identification of leverage points, transparency of negotiation and communication, access and efficiency of information, motivation, legal knowledge, initiatives, core knowledge, ecosystem and environmental factors, flexibility, innovation and participation and team activities which are among the most influential facilitating factors. It is about the resilience of start-up businesses and can provide stability and protection for start-up businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • resilience"
 • start up"
 • , "
 • startup resilience"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1402