ارائه الگوی مدرسه یادگیرنده در مدارس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگده مدیریت، دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.48301/kssa.2023.384750.2443

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدرسه یادگیرنده در ایران انجام شده است تا مدارس بتوانند در مواجهه با تغییر و تحولات ناپایدار محیطی؛ واکنش های سریع و نوآورانه‌ای را نشان دهند. در این راستا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات و نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار MAXQDA10، اجزاء و ابعاد مدرسه یادگیرنده در ایران شناسایی شد. جامعه اطلاعاتی دربرگیرنده مطالعاتی است که در زمینه سازمان یادگیرنده و موضوعات مرتبط با اسناد بالادستی آموزش و پرورش در بازه زمانی 1384 تا 1401 در ایران انجام شده است. در مرحله اولیه جستجو در پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تعداد 146 مقاله استخراج و پس از غربالگری‌های مختلف تعداد 10 مقاله به عنوان منبع نهایی انتخاب شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و مراحل کدگذاری، تعداد 318 کد اولیه، 105 کد ثانویه، 10 مقوله و 3 بعد کلان به‌دست آمد. الگوی پیشنهادی دارای 10 مقوله و سه بعد کلان شامل؛ ساختار سازمان یادگیرنده (رهبر حرفه‌ای، محیط یادگیرنده، فرآیندهای یادگیرنده)، فناوری‌های سازمان یادگیرنده (فناوری مدیریت دانش، فناوری‌های یادگیری) و مهارت‌های سازمان یادگیرنده (قابلیت‌های شخصی، مدل‌های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) است. برای اعتبارسنجی کدگذاری‌ها از روش توافق دو کدگذار و ضریب کاپا بهره گرفته شد که مقدار آن 68/0 و بیش از حد آستانه به دست آمد. همچنین با نظرسنجی از خبرگان، اعتبارسنجی کدگذاری‌ها و میزان تأثیرگذاری معیارها نسبت به یکدیگر انجام شد که نتایج حاکی از اعتبار قابل قبول مدل مفهومی ارائه شده است. تطبیق پذیری مدل نیز در یک هنرستان فنی و حرفه ای آزمون شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for a Learning School in Iranian Schools

نویسندگان [English]

 • Kiamars Fathi Hafshejani 1
 • Ali Akbar Haddadi Harandi 2
 • Changiz Valmohammadi 2
 • sahar esmaeili 1
1 Information Technology Management Department, Management Faculty, Islamic Azad University Sout of Branch
2 Information Technology Management Department, Management Faculty, Islamic Azad University Sout of Branch
چکیده [English]

This research aims to develop a model for a learning school in Iran that can effectively respond to unpredictable environmental changes. The study employed a systematic literature review, foundational data theory, and MAXQDA10 software to identify the components and dimensions of a learning school in Iran. The research focused on learning organizations and higher education documents in Iran from 2005 to 2022. Initially, a search was conducted in the Islamic World Science Database (ISC), resulting in 146 articles, out of which 10 articles were selected as the final research sources after various screening processes. The researchers identified 318 primary codes, 105 secondary codes, 10 themes, and 3 significant dimensions through analysis and coding stages. The learning school model included three key dimensions: the structure of the learning organization (professional leadership, learning environment, learning processes), learning organization technologies (knowledge management technology, learning technologies), and learning organization skills (personal capabilities, mental models, shared vision, team learning, and systemic thinking). To validate the coding process, the researchers used the two-coder agreement method to measure the kappa coefficient, which yielded a value of 0.68. Additionally, expert opinions confirmed the validity of the coding and the level of influence of the criteria on each other in the model. In conclusion, this research successfully developed a model for a learning school in Iran, emphasizing the importance of an adaptable structure, effective use of learning technologies, and the cultivation of necessary skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education and Training
 • Learning school
 • Structure of the Learning Organization
 • Learning Organization Technologies
 • Learning Organization Skills
 • Qualitative research

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1402