بررسی روابط بلند مدت وکوتاه مدت توسعه کارآفرینی و بیکاری و رشد اقتصادی : آزمون باند ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

10.48301/kssa.2023.404482.2615

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای توسعۀ کارآفرینی، رشد اقتصادی و بیکاری در کشورایران طی سال 1400-1386 به صورت فصلی با استفاده از آزمون باند ARDL می‌باشد. براساس نتایج آزمون باند و همجمعی، وجود یک رابطه بلند مدت از طرف متغیرهای شاخص کارآفرینی و نرخ بیکاری به سمت رشد اقتصادی تایید شد. همچنین برآورد مدل‌های سه گانه در این مطالعه نشان می‌دهد که دولت یا سیاستگذار در مقاطعی، از ‌توسعه کارآفرینی و مولفه-های مرتبط با آن بویژه زمانی که قیمت نفت و به تبع آن رشد اقتصادی کاهش یافته حمایت کرده و معمولا این مولفه‌ها مانند کارآفرینی به عنوان یک گزینه کاری، منزلت اجتماعی کارآفرینان و توجه رسانه‌ای به کارآفرینی بوده که هزینه پایینی برای دولت داشته است و به محض اینکه قیمت نفت و درآمدهای دولت افزایش یافته حمایتهای دولت کمرنگ تر شده و به زمان کاهش مجدد رشد اقتصادی و ورود به مرحله رکود اقتصادی موکول شده‌است. همچنین در کوتاه مدت، بهبود شاخص کارافرینی بعد از تاثیرگذاری مثبت از فصل سوم تاثیر معکوسی بر رشذاقتصادی می گذارد و این بدان معنی است که بهبود در شاخص کارآفرینی در مولفه‌هایی اتفاق می‌افتد که پایدار و مستمر نیست. از طرفی نیز سیاستگذار در ایران در هر مقطعی که اقتصاد، رشد را تجربه کرده سیاست‌های مرتبط با کارآفرینی را کند یا متوقف نموده و هر زمانی که اقتصاد وارد رشد منفی شده سیاستگذار با تشویق و توسعه سیاست‌های کارآفرینی سعی در بهبود وضعیت رشد اقتصادی حداقل برای افزایش رضایت فضای عمومی جامعه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the long-term and short-term relationships between entrepreneurship development and unemployment and economic growth: an ARDL Bound testing approach

نویسندگان [English]

 • Leila Sefidbari 1
 • Ali Davari 2
 • Kamal Sakhdari 2
 • Yeganeh Mousavi Jahromi 3
1 Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin Iran
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research aims to investigate the long-term and short-term relationship between entrepreneurship development, economic growth, and unemployment in Iran during 2008-2021 on a seasonal basis using an ARDL Bound testing approach. Based on the Bound and cointegration test results, the existence of a long-term relationship is confirmed by the variables of the entrepreneurship index and unemployment rate towards economic growth. Also, the estimation of the three models in this research shows that the government supported entrepreneurship development and its related components when the oil price and result, economic growth decreased. Moreover, these components, like entrepreneurship as a good career choice, the high status of successful entrepreneurs, and Media attention for entrepreneurship, have been low cost for the government. When the price of oil and the government's income increased, the government's support became weak, and it was postponed to the time of economic growth reduction and entering the stage of economic recession. Also, in the short term, the improvement of the entrepreneurship index after the positive impact from the third quarter has a reverse effect on economic growth, and this means that the improvement in the entrepreneurship index occurs in unstable and continuous components. The policymaker in Iran has slowed down or stopped entrepreneurship-related policies at any point when the economy has experienced growth. Whenever the economy has entered negative growth, the policymaker has tried to improve the economic growth situation by encouraging and developing entrepreneurship policies to increase the satisfaction of the public space of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ARDL Bound testing
 • Economic growth
 • Entrepreneurship development
 • Unemployment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 11 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1402