واکاوی تجربه شکست کارآفرینان سریالی فرصت‌محور و ضرورت‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.390244.2491

چکیده

شکست بخش جدایی‌ناپذیر فرایند کارآفرینی است و تجربه آن اثراتی عمیق بر فرد کارآفرین ایجاد می‌کند. این موضوع به خصوص درباره کارآفرینان سریالی که توانسته‌اند مرحله بازیابی از شکست را پشت سرگذاشته و مجددا اقدام به کارآفرینی نمایند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارد است. در این پژوهش به دنبال واکاوی تجربه شکست در کارآفرینان سریالی فرصت‌محور و ضرورت‌محور از روش کیفیِ مطالعه موردی چندگانه بهره گرفته شد و داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 19 کارآفرین سریالی به دست آمد. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه به کمک نرم‌افزار MAXQDA انجام پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که کارآفرینان سریالی ضرورت‌محور و فرصت‌محور در ادراک، دلایل و همینطور عبور از شکست تفاوت‌هایی با هم دارند. کارآفرینان سریالی ضرورت‌محور ادارک عینی‌تری از کارآفرینان فرصت‌محور نسبت به پدیده شکست دارند، عوامل فردی را بیش از سایرین عامل شکست خود می‌دانند و در دوران عبور از شکست نیز اقدامات متفاوتی را در مقایسه با کارآفرینان سریالی فرصت‌محور انجام می‌دهند. این مطالعه با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های تجربه شکست کارآفرینان سریالی ضرورت‌محور و فرصت‌محور مسیرهای جدیدی را در پژوهش‌های شکست کارآفرینان نمایان می‌کند. از نتایج این مطالعه می‌توان در برنامه‌ریزی آموزش کارآفرینی استفاده نمود و دلایل و آموخته‌های کارآفرین سریالی را به کارآفرینان تازه‌کار منتقل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Necessity-based and Opportunity-based Serial Entrepreneurs' Experience of Failure

نویسندگان [English]

 • Armin Khaleghi Forghani 1
 • Hamza Khastar 2
 • Mohammadreza Toozandjani 3
1 Assistant professor, Department of Human Resource Management and Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Human Resource Management and Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 MSc in Entrepreneurship, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Failure is an integral part of the entrepreneurial process, and its experience profoundly affects the entrepreneur. This issue is particularly important for serial entrepreneurs who have recovered from failure and started entrepreneurship again. In this research, the multiple case-study method was used to analyze the experience of failure in opportunity and necessity serial entrepreneurs. Data were obtained from interviews with 19 serial entrepreneurs, and data analysis was done using MAXQDA software. The results show that necessity and opportunity serial entrepreneurs have differences in perception, reasons, and overcoming failure. Necessity serial entrepreneurs have more objective perceptions of failure than opportunity entrepreneurs, consider individual factors more than others as the cause of their failure, and perform different actions during failure. By examining the similarities and differences in the failure experience of necessity and opportunity serial entrepreneurs, this study reveals new paths in the research of entrepreneurs' failure. The results of this study can be used in the planning of entrepreneurship education and transfer the reasons and learnings of the serial entrepreneur to new entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • serial entrepreneurship
 • necessity-base entrepreneurship
 • opportunity-based entrepreneurship
 • perception of failure
 • learning from failure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1402