بررسی رابطه انحراف سازنده و عدالت سازمانی با میانجی‌گری جو نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

2 گروه علوم تربیتی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان

10.48301/kssa.2023.330471.2024

چکیده

انحراف سازنده، عدالت سازمانی و جو نوآورانه سه مقوله‌ی مهم در هر نهاد هستند و توجه به آن‌ها، رهنمودهایی را برای مدیران فراهم می‌آورد تا زمینه‌های به‌کارگیری انحراف سازنده و ترویج و تشویق عدالت و نوآوری را در سازمان‌ها به وجود آورند که موجب دست‌یابی به اهداف سازمان می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و انحراف سازنده با نقش میانجی جو نوآورانه در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 (213 نفر) هستند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 133 نفر از این جامعه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های استاندارد عدالت سازمانی، انحراف سازنده و جو نوآورانه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-26 و SmartPLS-3 انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر متغیر میانجی جو نوآورانه در رابطه‌ی میان عدالت سازمانی و انحراف سازنده معنادار است و عدالت سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و معناداری برابر با 375/0 بر روی انحراف سازنده است. همچنین ثابت شد که بین انواع عدالت سازمانی با انحراف سازنده و جو نوآورانه رابطه‌ی معناداری وجود دارد. بنا بر این، مدیران با برقراری عدالت و ایجاد جو حامی نوآوری می توانند موجب بروز رفتارهای انحراف سازنده در سازمان شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Constructive Deviance and Organizational Justice with the Mediating Role of Innovative Climate Subject of Study: Personnel of Isfahan’s Department of Education)

نویسندگان [English]

 • Leili Sheikhi 1
 • Seyed Ali Siadat 2
 • Reza Hoveida 3
1 Department of Educational Sciences. Faculty of Educational Sciences and Psychology. Isfahan University, Isfahan. Iran
2 Department of Educational Sciences. Faculty of Educational Sciences and Psychology. Isfahan University
3 Department of Educational Sciences. Faculty of Educational Sciences and Psychology. Isfahan University
چکیده [English]

Constructive deviance, ,organizational justice, and innovative climate are three important subjects in every institution, and paying attention to them provides guidelines for managers to create grounds for applying constructive deviance and promoting justice and innovation in organizations, which lead to the achievement of the organization's goals. The purpose of this research was to investigate the relationship between organizational justice and constructive deviance with the mediating role of innovative atmosphere among the employees of the Department of Education in Isfahan. This research is applied in terms of purpose, and is descriptive of the correlation type in terms of research method. The statistical population included all staff members of Isfahan Department of Education in the academic year 1399-1400 (213 people). Using the Krejcie and Morgan table, 133 people from this population were selected as a statistical sample through simple random sampling. To collect information, standard questionnaires of organizational justice, constructive deviance and innovative climate were used. Data analysis was done using SPSS-26 and SmartPLS-3 software. The results showed that at the confidence level of 95%, the effect of the mediating variable of innovative climate is significant in the relationship between organizational justice and constructive deviance, and organizational justice has an indirect and significant effect equal to 0.375 on constructive deviance. It was also proved that there is a significant relationship between types of organizational justice with constructive deviance and innovative climate. Therefore, by establishing justice and creating an atmosphere that supports innovation, managers can cause the occurrence of constructive deviant behaviors in

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constructive Deviance
 • Organizational Justice
 • Innovative Climate
 • Education
 • Mediating Role

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1402