مدل سیاست‌های رقابت‌پذیری و توسعه اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

4 دانش آموخته دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.392133.2508

چکیده

رقابت‌پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب و کار و شکل‌گیری و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. رقابت پذیری سازه‌ای چند وجهی است و در بسیاری از موارد اختلاف نظر درباره ابعاد و معیارهای آن وجود دارد. سیاستگذاران برای درک و ارتقا سطح رقابت پذیری با چالش بسیاری مواجه هستند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی سیاست‌های رقابت‌پذیری جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام شد و از منظر هدف، کاربردی و رویکرد آن کمّی- پیمایشی است. ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش 37 شاخص استخراج شد. سپس با استفاده از نسبت روایی محتوایی 15 نفر از خبرگان این شاخص‌ها را ارزیابی کردند و سه شاخص حذف شد. در ادامه سایر ابعاد و شاخص‌های تایید شده، از طریق پرسشنامه با طیف 5 درجه‌ای لیکرت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 214 نفر از مدیران و کارشناسان خبره مرتبط با موضوع رقابت‌پذیری و شرکت های دانش بنیان است. ارزیابی مدل و شاخص‌ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS26و AMOS24 استفاده شد. مدل نهایی با 34 شاخص و 7 مولفه شامل بازار ، اقتصاد کلان، نهادها، نظام مالی، منابع انسانی، زیرساخت، فناوری در چارچوب سیاست‌های رقابت پذیری دارای اعتبار مناسب است. الگوی مستخرج به عنوان یک ابزار مناسب، برای درک و سنجش سیاست‌های رقابت‌پذیری در راستای اقتصاد دانش بنیان طراحی شده و علاوه بر کاربرد علمی، دارای ارزش عملی و اجرایی نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of Competitiveness Policies and the Development of a Knowledge-based Economy

نویسندگان [English]

 • Vajihe Baghersad 1
 • Ali Davari 2
 • saba amiri 3
 • Taraneh Farokhmanesh 4
1 Department of Humanities , , Technical and Vocational University(TVU), Tehran, Iran
2 Faculty Member
3 Razi University
4 Ph.D. graduate in Information Technology Management, Faculty Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Competitiveness is a key criterion for evaluating the degree of success of countries in creating employment, improving the business environment, and forming and developing a knowledge-based economy. Competitiveness is a multi-faceted structure and in many cases there are disagreements about its dimensions and criteria. Therefore, policy makers are facing many challenges to understand and improve the level of competitiveness. This research was carried out with the aim of compiling a model of competitiveness policies in the direction of the development of knowledge-based economy, and from the point of view of the purpose, it is practical and its approach is quantitative-survey. First, by reviewing the research literature, 37 indicators were extracted. Then, using Content Validity Ratio, 15 experts evaluated these indicators, and three indicators were eliminated. Next, other confirmed dimensions and indicators were investigated through a questionnaire with a 5-point Likert scale. The statistical sample of the research includes 214 managers and expert experts related to the issue of competitiveness and knowledge-based companies. Evaluation of the model and indicators was done with the help of confirmatory factor analysis. SPSS26 and AMOS24 software were used for data analysis. The final model with 34 indicators and 7 components including the market, macroeconomics, institutions, financial system, human resources, infrastructure, technology has appropriate validity in the framework of competitiveness policies. The extracted model is designed as a suitable tool for understanding and measuring competitiveness policies in line with the knowledge-based economy, and in addition to its scientific application, it also has practical and operational value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • :"
 • Business Environment"
 • Competitiveness"
 • Competition"
 • Knowledge-base"
 • Politics"
 • , "
 • Scale Construction"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1402