واکاوی ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی: الیگارشی در برابر تخریب خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

10.48301/kssa.2023.389229.2475

چکیده

تاکنون پژوهش‌های گوناگونی به شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها، آشکار و پنهان، نشان دادند که کارآفرینی دانشگاهی در ایران تاحد زیادی به شکست انجامیده است، چراکه محقق نشدن آرمان‌ها و اهداف کارآفرینی دانشگاهی به پدیده‌ای گسترده و دامن‌گیر تبدیل شده است. بدین‌سان، با تاکید بر رویکرد فروم در شناسایی ریشه‌های اجتماعیِ پدیده‌های اجتماعی، پژوهش حاضر بر آن بود تا ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی را واکاوی کند. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش داده‌بنیاد از نوعِ نوظهور استفاده شد و با 14 نفر از متخصصان حوزه‌ی کارآفرینی کشور مصاحبه‌هایی ژرف به عمل آمد. برای نمونه‌گیری از این افراد از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری با تکیه بر اشباع نظری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بودند که نظام الیگارشیکِ کارآفرینی در ایران همان ریشه‌ی اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی است که خود، بازدارنده‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فرهنگی ایجاد می‌کند. نظام الیگارشیک کارآفرینی، تخریب خلاق را که لازمه‌ موفقیت کارآفرینی دانشگاهی است غیرممکن می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the social roots of academic entrepreneurship failure: oligarchy against creative destruction

نویسندگان [English]

  • Hasan Mahmoudi
  • shirkoh mohammadi
faculty member of Semnan university
چکیده [English]

So far, many researches have been done on identifying obstacles to academic entrepreneurship. These studies showed that academic entrepreneurship in Iran has largely failed, because the failure to achieve the ideals and goals of academic entrepreneurship has become a widespread phenomenon. Therefore, the present research aimed to analyze the social roots of the failure of academic entrepreneurship by emphasizing Fromm's approach in identifying the social roots of social phenomena. For this purpose, a qualitative approach and Grounded theory method, type of Emergent design, were used, and in-depth interviews were conducted with 14 experts in the field of entrepreneurship in the country. To sample, the Purposive sampling method was used, relying on the theoretical saturation of the data. Also thematic analysis was used to analyze the data. The findings showed that the oligarchic system of entrepreneurship in Iran is the social root of the failure of academic entrepreneurship, which itself creates economic, political, legal and cultural barriers. The oligarchic system of entrepreneurship makes impossible the creative destruction that is necessary for the success of academic entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic entrepreneurship
  • barriers to entrepreneurship
  • barriers to academic entrepreneurship
  • creative destruction
  • oligarchic system

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1402