عوامل مؤثر بر پیاده روی خیابان های تاریخی در ایران. نمونه موردی: خیابان بیهق، سبزوار

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.374528.2359

چکیده

امروزه ممکن است پیاده روی به عنوان یک حالت فراموش شده حمل و نقل در نظر گرفته شود. بنابراین، بهبود کیفیت محیط عابر پیاده یکی از نگرانی های اصلی طراحان شهری است. این مقاله سعی در بررسی عواملی دارد که افراد را برای انتخاب پیاده روی در خیابان تاریخی سبزوار تحت تأثیر قرار می دهد. این مطالعه با استفاده از روش مختلط در خیابان بیهق (واقع در شهرستان سبزوار) به عنوان یک مطالعه موردی، انجام شده است. در روش کیفی، این پژوهش سعی دارد معیارهای مؤثری را برای بهبود کیفیت زیست محیطی این خیابان پیدا کند. بنابراین با تهیه پرسشنامه های ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته، معیارهای مؤثر در جهت بهبود کیفیت های زیست محیطی این خیابان مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه شش عامل مؤثر بر ویژگی های پیاده روی خیابان تاریخی شامل ۱) اختلاط کاربری. ۲) دسترسی به خدمات و حمل و نقل عمومی پاک 3) امکانات پیاده روی 4) نشاط5) آسایش اقلیمی، و 6) ایمنی و امنیت تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

INFLUENCING FACTORS ON THE WALKABILITY OF HISTORIC STREETS IN IRAN. CASE OF BEYHAGH, SABZEVAR.

نویسندگان [English]

 • Nafiseh koushki 1
 • Seyed Abdolhadi Daneshpour 2
 • Mohammadsaleh Shokouhibidhendi 3
1 IRAN UNIVECITY OF Science AND TECHNOLOGY
2 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology
3 Assistant Professor, Department of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Walking may be considered a forgotten mode of transportation. Additionally, the improvement of the pedestrian environment quality is one of the main concerns of urban designers. Therefore, the focus of this paper is to investigate the factors that influence people to choose to walk in the historical street of Sabzevar. This study adopts a mixed-method approach using Beyhagh street (in the city of Sabevar, northeast of Iran) as a case study. With the qualitative method, this research tries to find effective criteria for improving the environmental qualities of this street. Therefore, by preparing non-structure questionnaires and structure questionnaires, the effective criteria for improving the environmental qualities of this street have been investigated. As a result, six factors influencing the walkability characteristics of the historical street include 1) mix of uses. 2) Access to services and clean public transportation. 3) walking facilities 4) vitality 5) climate comfort, and 6) safety and security have been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Walkability
 • Street
 • Sabzevar
 • Beyhagh
 • Quality improvement

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1402