تأثیر طرد شدگی و رفتار های نامحترمانه در محل کار بر پنهان سازی دانش و میانجیگری اضطراب شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.389577.2480

چکیده

کارکنان، دانش خود را در پاسخ به منابعی که در معرض خطر هستند پنهان می‌کنند. طرد شدن و رفتارهای نامحترمانه در محل کار، منابع کارکنان را تحلیل می‌برد و اضطراب شغلی به وجود می‌آورد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر طرد شدگی و رفتارهای نامحترمانه در محل کار بر ابعاد پنهان سازی دانش (پنهان‌کاری گریزان، گنگ بازی و پنهان کاری منطقی) با در نظر گرفتن نقش میانجی اضطراب شغلی کارکنان می‌باشد. پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده‌ها توصیفی- هم‌بستگی می‌باشد که در تابستان و پاییز سال 1401 انجام شده‌است. جامعه آماری این پژوهش 300 نفر از کارکنان استانداری خراسان جنوبی بود که با توزیع پرسشنامه به‌صورت تصادفی، 150 پرسشنامه کامل مورد بررسی قرارگرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های اضطراب شغلی، طردشدگی، رفتار نامحترمانه و ابعاد پنهان‌سازی دانش بود. فرضیه‌ها به‌روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3 و آزمون سوبل آزمون شدند. یافته‌ها نشان داد طردشدگی در محل کار تأثیری بر پنهان‌کاری گریزان و گنگ بازی ندارد ولی بر پنهان کاری منطقی تأثیر مثبت و معناداری دارد. رفتارهای نامحترمانه در محیط کار بر پنهان‌کاری گریزان، گنگ بازی و پنهان کاری منطقی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اضطراب شغلی در رابطه رفتارهای نامحترمانه در محیط کار با ابعاد پنهان‌سازی دانش و رابطه طردشدگی با پنهان‌کاری گریزان و گنگ بازی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش به ادبیات کنونی رفتار پنهان سازی دانش و به درک فرآیندهای شناختی در رفتارهای غیر مشارکتی، مانند پنهان سازی دانش بر اساس نظریه محافظت از منابع کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ostracism and incivlity behaviors in the workplace on knowledge hiding and mediating employees' job anxiety

نویسندگان [English]

  • zohre sharei 1
  • alireza jafari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Public Management, Organizational Behavior Tendency, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Employees, hide their knowledge in response to resources that are at risk. Workplace ostracism and Workplace incivility deplete employees' resources and create job anxiety Therefore, this research aims to investigate the effect of ostracism and incivility behaviors at the workplace on the dimensions of hiding knowledge (evasive hiding, playing dumb, and rationalized hiding) and the mediation of employees' job anxiety. The research is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of data collection. The statistical population of this research was 300 employees of the South Khorasan Governorate. By randomly distributing questionnaires, 150 complete questionnaires were examined. The tools of data collection were job anxiety questionnaires, workplace ostracism, workplace incivility, and a Dimension of knowledge hiding. Hypotheses were tested by the structural equation modeling method in PLS3 software and the Sobel test. The findings showed that workplace ostracism does not affect evasive hiding and playing dumb, but it has a positive and significant effect on rationalized hiding. Workplace incivility positively and significantly affects evasive hiding, dumb playing, and rationalized hiding. Also, job anxiety mediates the relationship between workplace incivility and playing dumb at knowledge hiding. Job anxiety mediates the relationship between workplace ostracism, evasive hiding, and playing dumb. The research results contribute to the current literature on knowledge-hiding behavior and understanding cognitive processes in non-cooperative behaviors, such as knowledge-hiding based on the Conservation of Resources Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace ostracism
  • Workplace incivility
  • knowledge hiding
  • job anxiety

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1402