ترسیم مدل ساختاری تاثیر تفکر کارآفرینانه و رفتار سازمانی مثبت‌گرا بر کارآمدی جمعی با نقش میانجی تمایل به همکاری (مورد مطالعه: دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.48301/kssa.2023.385153.2446

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ترسیم مدل ساختاری تاثیر تفکر کارآفرینانه و رفتار سازمانی مثبت‌گرا بر کارآمدی جمعی با نقش میانجی تمایل به همکاری در کارکنان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارکنان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی به تعداد 156 نفر است که از این تعداد 111 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS26 و Smart PLS3 برای بررسی مدل علی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر کارآفرینانه و رفتار سازمانی مثبت گرا بصورت مستقیم و غیر مستقیم با میانجی گری تمایل به همکاری بر کارآمدی جمعی تاثیر گذار است. وجود تفکر کارآفرینانه و رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کارکنان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی به عنوان متغیرهای اصلی می‌تواند نقش تعین کننده‌ای در رشد و تقویت کارآمدی جمعی و تمایل به همکاری کارکنان داشته باشد و اطلاعات کاربردی در این زمینه به مدیران ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Draw a structural model of influence of entrepreneurial thinking and positive organizational behavior on collective efficiency with the mediating role of willingness to cooperate in the employees of West Azarbaijan Province Technical and Vocational U

نویسندگان [English]

  • Jafar Beikzad
  • Faezeh Mokhtari
Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

This study aims draw a structural model of influence the impact of entrepreneurial thinking and positive organizational behavior on collective efficacy with the mediating role of willingness to cooperate in the employees of technical and vocational university in West Azerbaijan province. This research is an applied and descriptive-correlational study. The statistical population of the study includes 156 employees of technical and vocational universities in West Azerbaijan province. Of these populations, 111 were selected as the sample based on Cochran's formula and classified randomly. Data were collected through a questionnaire and tested using structural equation modeling and SPSS26 and Smart PLS3 software to evaluate the model. The results of the study showed that entrepreneurial thinking and positive organizational behavior have a direct and indirect effect on collective efficacy by a mediating willingness to cooperate. The presence of entrepreneurial thinking and positive organizational behavior among employees of technical and vocational universities in West Azerbaijan province can play a determining role in enhancing collective efficacy and employees' willingness to cooperate and provide practical information to managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective efficiency
  • entrepreneurial thinking
  • positive organizational behavior
  • willingness to cooperate

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1402