نقش توانمندسازی دانشگاه کارآفرین بر ادراک دانشجویان از امکانات دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم، ایران.

2 استاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد ، علوم تحقیقات ، تهران ، ایران.

3 دانشیار رشته مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، ایران

10.48301/kssa.2023.359792.2264

چکیده

در عصر حاضر نقش و اهمیت دانشگاه های فنی و حرفه ای در هدایت شغلی و مدیریت جوامع و ایجاد تغییرات اساسی در راستای توسعه علمی و فرهنگی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و از این رو به منظور مواجهه با چالش های جامعه، دانشگاه های فنی و حرفه ای نیاز به توسعه رویکرد آموزشی مبتنی بر کارآفرینی و ایجاد توانمندسازی برای پاسخگویی به نیاز دانشجویان و تجدید نظر در فرآیندهای آموزش به منظور آماده سازی دانشجویان در راستای تقاضاها و تغییرات اقتصادی و اجتماعی دارند. این مطالعه با هدف بررسی نقش توانمندسازی دانشگاه کارآفرین بر ادراک دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای انجام شد. روش مطالعه بصورت توصیفی- همبستگی با تکیه بر مدل معادلات ساختاری و جامعه آماری آن نیز مدیران و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان بود و حجم نمونه 235 نفر بوده است. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه ای محقق ساخته بوده که با توجه به بیان مساله و مطالعات پیشین طراحی، که روایی و پایایی آن نیز با کمک تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه با نرم افزار Lisrel انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد که فرآیند توانمندسازی دانشگاه کارآفرین بر ادراک دانشجویان از امکانات دانشگاه موثر بوده است. همچنین در این فرآیند، شناسایی و جذب دانشجویان خبره و توجه به کیفیت کارکردهای نوآورانه نیز تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of entrepreneurial university empowerment on students' perception of the facilities of Hormozgan Technical and Vocational University

نویسندگان [English]

 • Azadeh Aryana 1
 • karamollah daneshfard 2
 • parvaneh Gelard 3
1 PhD Student of Management, Islamic Azad University, Qeshm International Branch, Iran.
2 Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
3 PhD in Public Management, Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

In today's era, the role and importance of technical and professional universities in guiding careers and managing societies and making fundamental changes in line with the scientific and cultural development of the country seems more and more necessary, and therefore, in order to face the challenges of society, universities Technical and professional schools need to develop an educational approach based on entrepreneurship and create empowerment to respond to the needs of students and revise the education processes in order to prepare students in line with the demands and economic and social changes.This study was conducted with the aim of investigating the role of empowerment of entrepreneurial university on the perception of technical and vocational university students. The study method is descriptive-correlation based on the structural equation model and its statistical population was managers and employees of Hormozgan Technical and Vocational University and the sample size was 235 people. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, which was designed according to the statement of the problem and previous studies, whose validity and reliability were confirmed with the help of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. Data analysis in this study was done with Lisrel software.The findings of this research showed that the process of empowering the entrepreneurial university was effective on students' perception of the university's facilities. Also, in this process, identifying and attracting expert students and paying attention to the quality of innovative functions have also been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: Entrepreneurial university
 • Empowerment
 • Student perception
 • Attracting expert students
 • Innovative Functions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 25 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402