توسعه استعداد در کسب‌وکارهای نوپای ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران/ دانشکده کارآفرینی

4 دانشگاه تهران

10.48301/kssa.2023.394602.2533

چکیده

در سال‌های اخیر توسعة استعداد موردتوجه محققان زیادی قرار گرفته است. علی‌رغم اهمیت مدیریت استعداد، و علی‌رغم نقش کلیدی توسعة استعداد به عنوان یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های مدیریت استعداد، تمرکز پژوهشی چندانی به این حوزه معطوف نشده است و این موضوع در کسب‌وکارهای نوپا نیز صادق است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، درک مفهوم توسعة استعداد و شناسایی اقدامات توسعة استعداد در کسب‌وکارهای نوپای ایرانی می‌باشد که با استفاده از ابزار مصاحبه و از طریق روش‌شناسی داده‌بنیاد (با رویکرد برساخت‌گرا) دنبال شده است. جامعة پژوهش حاضر، تمامی کسب‌وکارهای نوپای ایرانی را در بر می‌گیرد. نمونه‌گیری به روش نظری و هدفمند انجام شده و پس از مصاحبه با 21 نمونه، اشباع نظری حاصل گردیده است. در این پژوهش، ضمن گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و پس از تحلیل آن‌ها از طریق کدگذاری اولیه و متمرکز، 789 کد اولیه، 188 مفهوم و 10 مقولة نظری استخراج گردیده است. یافته‌ها به استخراج 3 مقولة نظری حائز اهمیت ویژه (شامل: تعریف توسعة استعداد، فرآیند (گام‌های) توسعة استعداد و روش‌های توسعة استعداد) منجر شده است و ضمن اشاره به تمایز توسعة استعداد در کسب‌وکارهای نوپا با سایر کسب‌وکارها و سازمان‌ها، بر مفاهیم نوینی نظیر «یادگیری غیررسمی»، «لحاظ‌نمودن ویژگی‌های افراد مختلف» و «در نظر گرفتن نقش محوری برای فرد در توسعة استعداد خود» تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Talent Development in Iraninan Start-ups

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Shahbazi 1
 • Reza Tahmasebi 2
 • Afsaneh Bagheri 4
1 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Iran
2 University of Tehran
4 University of Tehran
چکیده [English]

Talent development has received special attention in recent years. Despite the importance of managing talent and contrary to the key role of developing talent, as one of the most important sub-sectors of talent management, little research has focused on talent development. This issue is also true for startups. The purpose of the present research is to understand the concept of talent development and identify talent development practices in Iranian startups, which is followed by using Interviews as a research tool and through Grounded Theory methodology (with a Constructivist approach). The population of the present study includes all Iranian start-up businesses. Sampling was done theoretically and purposefully and after interviewing 21 samples, theoretical saturation was achieved. In this research, data collection was done through interviewing, and after analyzing them through initial and focused coding, 789 initial codes, 188 concepts, and 10 theoretical categories were constructed. The findings have extracted 3 main theoretical categories (including definition, process, and methods of talent development), explained the differentiation between talent development in startups and other businesses and organizations, and emphasized new concepts such as "informal learning", "considering the characteristics of different people" and "considering a central role for the individual in the development of his talent".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent
 • Talent Development
 • Talent Development Practices
 • Start-Ups
 • Grounded Theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1402