بررسی سمیت تماسی و خاصیت دور کنندگی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) و پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium) روی حشرات کامل سوسری آلمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 آموزشکده کشاورزی دماوند. دانشگاه فنی و حرفه ای. تهران. ایران

2 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.399548.2577

چکیده

به منظور بررسی خواص حشره‌کشی و دورکنندگی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) و پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium) در کنترل سوسری آلمانی (Blattella germanica) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 1401 انجام شد. اثر عصاره گیاهان رزماری و پیرتروم با استفاده از روش زیست سنجی بر میزان تلفات ناشی از سمیت تماسی و خاصیت دورکنندگی اسانس دو گیاه ذکر شده روی حشره کامل سوسری آلمانی در بازه های زمانی 6، 12و 24 ساعت اندازه‌گیری شد. با افزایش غلظت اسانس و همچنین با گذشت زمان میزان مرگ و میر سوسری‌ها افزایش یافت. سمیت تماس اساس پیرتروم (با LC50 معادل 77/84، 92/24 و 39/11 میکرولیتر در سانتی‌متر مربع به ترتیب در بازه های زمانی 6، 12 و 24 ساعت) به طور معنی داری بیشتر از اسانس رزماری بود. همچنین بیشترین میزان مرگ و میر در حشرات در هر دو اسانس مورد بررسی 24 ساعت پس از اسانس دهی مشاهده شد. همچنین اسانس رزماری و پیرتروم در غلظت های مختلف موجب دور شدن درصد های مختلفی از جمعیت سوسری نیز شد. بیشترین درصد دورکنندگی در غلظت های بیش از 56/1 میکرولیتر بر سانتی‌متر مربع اسانس رزماری اتفاق افتاد که باعث دور شدن نزدیک به 60 درصد از جمعیت سوسری ها شد. با توجه به فراوانی رشد و سازگاری دو گیاه دارویی پیرتروم و رزماری با شرایط آب و هوایی کشور و امکان تولید انبوه آنها، اسانس این گیاهان می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای کنترل سوسری ها در یک برنامه مدیریت تلفیقی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of contact toxicity and repellency properties of essential oils of Rosmarinus officinalis L. and Chrysanthemum cinerariaefolium L. against adults of German cockroach

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Lotfi 1
  • Saeed Reza Yaghoobi 2
1 Damavand Agricultural College, Technical and Vocational University, Tehran, Iran
2 Department of Agricultural Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to investigate of contact toxicity and repellency properties of essential oils of Rosmarinus officinalis L. and Chrysanthemum cinerariaefolium L. against adults of German cockroach, an experiment was conducted as CRD in 2022. The essential oil of Rosemary and Pyrethrum applied for bioassay of repellency and lethality effects on German cockroaches in 6, 12, and 24 hours intervals. The death rate of cockroaches increased with the increase in the concentration of essential oil and also with time. The contact toxicity of Pyrethrum (with LC50 equivalent to 84.77, 24.92, and 11.39 µl cm-2, respectively, in time intervals of 6, 12, and 24 hours) was significantly higher than Rosemary essential oil. Also, the highest rate of death in both essential oils was observed 24 hours after essential oil application. On the other hand, Rosemary and Pyrethrum essential oil in different concentrations caused the removal of different percentages of the cockroach population. The highest percentage of removal occurred in concentrations of more than 1.56 µl cm-2 of rosemary essential oil, which caused the removal of nearly 60% of the cockroach population. Considering the frequency of growth and compatibility of Pyrethrum and Rosemary, with Iran weather conditions and the possibility of their mass production, the essential oil of these plants can be considered as a suitable alternative to control cockroaches in an integrated management program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban pests
  • integrated pest management
  • medical plants
  • control
  • bioassay

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1402