طراحی الگوی مدیریت استعداد با رویکرد داده بنیاد در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 مدیر

2 دانشگاه ازاد اسلامی فیروزگوه

3 دانشگاه ازاداسلامی تهران مرکز

4 دانشگاه ازاد اسلامی فیروز کوه

10.48301/kssa.2023.344639.2131

چکیده

دنیای امروز حرکت از رویکرد سنتی به دانش‌بنیان بوده و به‌تبع آن مدیریت منابع انسانی سنتی نیز به سیستم نوینی از مدیریت منابع انسانی با عنوان مدیریت استعداد نیازمند است. هدف این پژوهش، طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد نظریه داده بنیاد در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و یک پژوهش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد نظام‌مند بوده و ازنظر هدف، پژوهشی توسعه‌ای و کاربردی است. داده‌های آن از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی ایران در سطح کشور با رویکرد غیر احتمالی و به‌صورت نظری و هدفمند در سال 1399جمع‌آوری‌شده است. تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم‌افزار MaxQDA2020 انجام‌گرفته و سپس مدل کیفی پژوهش طراحی‌شده است. یافته‌های نشان می‌دهد که مقوله محوری شامل کارمند یابی و بهره‌مندی از کارکنان خبره و شرایط علی شامل تقویت عملکرد کارکنان، تغییرات فناوری، تغییرات اقتصادی و محیط رقابتی شناسایی‌شده و شرایط زمینه‌ای حمایت مدیریت و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد. شرایط مداخله‌گر شامل استفاده حداکثری از ظرفیت کارکنان، دانش مدیریت منابع انسانی، نظام آموزش کارکنان، عوامل فناوری و تکنولوژیکی و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اداری است. راهبردها شامل بازنگری در استراتژی‌های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام، توسعه استعداد و نگهداری استعداد می‌باشد و پیامدها، شامل ارتقاء بهره‌وری فردی و سازمانی، کاهش هزینه‌های پرسنلی و ایجاد ارزش‌افزوده سازمانی است. نتایج اخذشده نشان‌دهنده صحت و تائید روابط الگوی طراحی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model of talent management with a Grounded approach in the social security organization

نویسندگان [English]

 • gholamhosein abedi 1
 • farshad Hajalian 2
 • hosein safarzade 3
 • Amirmahdi miandaragh 4
1 manager
2 Islamic Azad university firuzkuh branch
3 Islamic azaduniversity thran
4 Islamic azad university firuzkuh branch
چکیده [English]

Today's world is moving from the traditional approach to knowledge-based, and as a result, traditional human resource management also needs a new system of human resource management called talent management. This research aims to design a talent management model with the Grounded theory approach in the social security organization. The current research has interpretive philosophical foundations and is qualitative research with a systematic Grounded theory approach in terms of its purpose, it is a developmental and applied research. Its data has been collected through in-depth semi-structured interviews with 15 experts and managers of the social security organization in the country with a non-probability approach and theoretically and purposefully in 2019. Data analysis was done in three stages open, central, and selective coding with the help of MaxQDA2020 software and then the qualitative research model was designed. The findings show that the main category includes employment and benefiting from expert personnel and the causal conditions include strengthening the performance of personnel, technological changes, economic changes and the identified competitive environment, and the background conditions of management support and organizational culture. Intervening conditions include maximum use of personnel capacity, human resource management knowledge, employee training system, technological and technological factors, and administrative guidelines and procedures. The strategies include revising the strategies of human resources development, recruitment and recruitment, talent development, and talent retention, and the consequences include improving individual and organizational productivity, reducing personnel costs, and creating added organizational value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grounded approach
 • Social security organization
 • Talent
 • Talent management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 30 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1402