مفهوم تصویریAura (هاله مقدس) در قالی محرابی قندیلی صفویه به روش آیکونولوژی آروین پانوفسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 مربی حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده شریعتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه فلسفه هنر آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ،

10.48301/kssa.2023.386266.2460

چکیده

چکیده

این خوانش مربوط به بررسی لایه‌های پنهانی قالیچه محرابی قندیلی از دوران صفویه‌ است که طراح‌، برای نمود ابعاد تفکر خود و اثبات و ارتباط علوم مأورایی با آداب‌دینی، به‌شکل غیرصریح تفکرات خود را در بطن نقشه قالی به صورت بیان کرده است. مسئله پژوهش، چیستی معانی این ارتباط در نقشه قالیچه و پاسخی برای فرضیه وجود یک پیکره انسانی پنهان با لایه‌های نورهای که به Aura‌(هاله‌مقدس) شناخته می‌شود. هدف پژوهش‌، جستن اهداف مستترطراح این نقشه،که بتوان لایه‌های پنهانی ترکیب‌بندی و نقوش معنادار را کشف نمود. روش‌پژوهش، توصیفی و تحلیلی با شیوه"آیکونولوژی* پانوفسکی"Panovsky iconology است. نتایج این یافته‌ها حاکی از روئیت پیکره انسانی به صورت پنهان و هاله نورانی، به همراه تطبیق اعضای داخلی فرش با اعضای داخلی انسان در نقشه این فرش است که بی‌تردید به دلیل واکنش و هجمه‌های ناشی از عدم‌آگاهی نسبت به علوم مأورایی آن زمان، از بازگویی آن پرهیز شده است و اثبات، عملکرد آگاهانه طراح به تفسیر قرآن و علوم مأورایی و همچنین چیدمان عناصر و طراحی بر اساس معنای درونی هر عنصر است. این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه‌ای بر‌روی مقالات و کتب موجود و همچنین تطبیق اسناد تصویری از فرش و تفاسیرمتنی آیات مبارکه قرآن و ادعیه است.

واژگان کلیدی: Aura (هاله مقدس)، قالیچه صفویه‌، نقش‌محرابی، آیکونولوژی، علوم مأورا‌ء طبیعه، آروین پانوفسکی .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The image concept of Aura (holy aura) in the Safavid Qandili Mihrab carpet by the iconology method of Arvin Panofsky

نویسندگان [English]

 • shima asnaashari 1
 • hossein ardalani 2
1 Instructor of Technical and Vocational University Shariati College PhD student in art research
2 Associate Professor of Islamic Azad University, Hamadan Branch, Department of Philosophy of Art Address: Islamic Azad University, Hamadan Branch,
چکیده [English]

This reading is related to the investigation of the hidden layers of the Qandili Mihrabi carpet from the Safavid era, in order to show the dimensions of his thinking and to prove and connect the transcendental sciences with religious customs, the designer expressed his thoughts in an indirect way in the interior of the carpet map. The problem is, what are the meanings of this connection in the carpet map and an answer to the hypothesis of the existence of a hidden human body with layers of lights known as Aura. The goal is to find the hidden goals of the designer of this map, so that the hidden layers of composition and meaningful motifs can be discovered. The research method is descriptive and analytical with Panovsky iconology. The results indicate that the human figure is seen in a hidden form and a luminous aura, along with matching the inner parts of the carpet with the internal parts of the person in the map of this carpet, which undoubtedly was avoided due to the reaction and attacks caused by the lack of awareness of the metaphysical sciences of that time. Is . This research is the result of library studies on the existing articles and books, as well as the matching of visual documents from the carpet and textual interpretations of the blessed verses of the Quran and supplications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Aura
 • Safavid carpet
 • Naqsh Mehrabi
 • iconology
 • supernatural sciences
 • Arvin Panofsky

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1402