طراحی مدل بقای استارتاپ‌های فین‌تک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-تهران-ایران

3 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.379229.2395

چکیده

یکی از تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشورها بالا بودن نرخ شکست استارتاپ‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی مبتنی بر فناوری (فین‌تک‌ها) است و تازه‌واردان و صاحبان استارتاپ‌های فین‌تک نیاز به شناختن مسیری دارند که از شکست استارتاپ آنها جلوگیری نماید و زمینه پایداری آنها فراهم گردد. برای روشن ساختن مدلی که فین‌تک‌ها بایست برای بقای استارتاپ خود پیاده‌سازی نمایند، این مقاله با روش تحقیق کیفی به مطالعه موردی چندگانه در کشور ایران پرداخته است و در قلمرو زمانی سال 1401 با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با مدیران ارشد فین‌تک‌های موفقی که بیش از 42 ماه از عمر فعالیت استارتاپ فین‌تک آنها گذشته، داده‌های اولیه جمع‌آوری شده است. این فرایند جمع‌آوری داده‌ها با 18 تن از مدیران ارشد تا مرحله اشباع نظری و تکراری شدن پاسخ‌ها پیش رفته است. با کدگذاری دستی داده‌ها برای تعیین سازه‌های کلیدی مدل و استخراج گزاره‌ها از دل تجارب خبرگان، مدلی مفهومی برای دستیابی به بقای فین‌تک‌ها طراحی شده است. صحت علمی این مدل مفهومی بقا نیز از نظر موثق بودن و دقت علمی، با استفاده از چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، قابلیت تایید و قابلیت انتقال اعتبارسنجی شده است. این مدل می‌تواند راهنما و چراغ راهی برای فعالین حوزه فین‌تک و همچنین پژوهشگران در انجام مطالعات آینده در زمینه بقای فین‌تک‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model of fintech startups survival

نویسندگان [English]

 • Seyed Reza Hejazi 1
 • Nader Seyyed Amiri 2
 • Mohammadsajad Shokouhi Bidhandi 3
1 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the serious threats to the economy of countries is the high failure rate of technology-based financial services startups (fintechs), and newcomers and owners of fintech startups need to know a path that will prevent their startup from failing and lead to their sustainability. In order to clarify the model that fintechs should implement for the survival of their startups, this article has used a qualitative research method to study multiple cases in Iran, on 1401. Primary data has been collected using in-depth interviews with senior managers of successful fintechs, who have been active for more than 42 months. This process of data collection with 18 senior managers has progressed to the stage of theoretical saturation and repetition of answers. By manual coding the data to determine the key constructs of the model and extracting propositions from the experiences of experts, a conceptual model has been designed to achieve the survival of fintechs. The scientific accuracy of this conceptual model of survival was also validated using four criteria of credibility, dependability, confirmability and transferability. This model can be a guide for fintech activists as well as researchers to conduct future studies on the survival of fintechs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conceptual Model
 • Survival
 • Startup
 • Fintech
 • Multiple Case Study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 19 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1402