محافظه‌ کاری و ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی: با تاکید بر نقش عدم اطمینان اقتصاد کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حسابداری دانشگاه مازندران و استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاندیز, مشهد

2 دانش آموخته دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران و عضو هیئت علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی

4 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاندیز، مشهد

10.48301/kssa.2023.350520.2194

چکیده

ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها به نوعی پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه‌ای است که در آن فعالیت می‌کنند. بر این اساس، اگرچه در منابع در اختیار مدیران محدودیت وجود دارد ولی مدیران وظیفه اندیشیدن به مصالح عمومی جامعه را نیز بر دوش دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر محافظه‌کاری حسابداری بر ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. برای پیشبرد هدف پژوهش تعداد 117 شرکت بورسی برای سال‌های 1393 تا 1399 به روش غربالگری انتخاب گردید. به منظور اندازه-گیری متغیر ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی از چهار بُعد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی-محیطی بر اساس روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) استفاده گردید. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش‌های همبستگی و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که با بهبود سطح ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، میزان محافظه‌کاری حسابداری افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که عدم اطمینان اقتصاد کلان می‌تواند بر رابطه بین ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محافظه‌کاری حسابداری اثر منفی معنادار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conservatism and Social Responsibility: Emphasizing the Role of Macroeconomic Uncertainty

نویسندگان [English]

 • Saeed Pakdelan 1
 • Jalal Azarberahman 2
 • Alireza Azarberahman 3
 • Amir Monajjemi Salkade 4
1 PhD in Accounting, University of Mazandaran and Assistant Professor, Department of Accounting, Shandiz Non-Profit Higher Education Institute, Mashhad
2 PhD in Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 PhD student in Accounting, Mazandaran University and a member of the Faculty of Accounting, Shandiz Non-Profit Higher Education Institute, Mashhad.
4 Master of Accounting, non-profit institute of higher education, Shandiz, Mashhad
چکیده [English]

Fulfilling the social responsibility of companies is a kind of response to the expectations of the society in which they operate. Based on this, although there are limitations in the resources available to managers, managers have the duty of thinking about the general interests of the society. The main purpose of this research is to investigate the effect of accounting conservatism on social responsibility. To advance the purpose of the research, 117 listed companies were selected for the years 2014 to 2020 by screening method. In order to measure the social responsibility variable, four economic, legal, ethical and socio-environmental dimensions were used based on the principal component analysis (PCA) method. Also, correlation and multivariate regression methods were used to test the research hypotheses. The results of the research showed that with the improvement of the level of social responsibility, the level of accounting conservatism will increase. Also, the results show that macroeconomic uncertainty can have a significant negative effect on the relationship between social responsibility performance and accounting conservatism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fulfilling social responsibility
 • Conservatism
 • Macroeconomic uncertaint
 • Financial reporting
 • Information asymmetry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402