استخراج و پیش تغلیظ داروی دوکسوروبیسین با روش استخراج فاز جامد و اندازه گیری آن توسط طیف سنجی مرئی- فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 گروه شیمی ، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران ، ایران

3 دانشجوی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

10.48301/kssa.2023.382526.2423

چکیده

دوکسوروبیسین یک داروی ضد سرطان است که از رشد و پیشرفت سلول های سرطانی جلوگیری می کند. با توجه به این که در برخی نمونه ها مقدار دوکسوروبیسین بسیار کم است، بنابراین انتخاب یک روش پیش تغلیظ بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه، استخراج فاز جامد پراکنده، با استفاده از نانو ذرات اکسید گرافن به عنوان یک روش پیش تغلیظ مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای مؤثر مختلف مانند زمان جذب، زمان واجذب، مقادیر جذب، نوع و حجم حلال آلی (حلال شویش) و pH مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. پس از بهینه سازی شرایط تجربی، غلظت دوکسوروبیسین در طول موج 478.5 نانومتر اندازه گیری شد. منحنی کالیبراسیون در محدوده غلظت دوکسوروبیسین 06/0 تا 5/6 میلی گرم بر لیتر خطی و حد تشخیص 018/0 میلی گرم برلیتر (LOD=3Sb/m) و انحراف استاندارد نسبی برای اندازه گیری محلول دوکسوروبیسین با ده بار تکرار مقدار 8/2 درصد محاسبه می شود. عامل غنی سازی و بازیابی روش استخراج به ترتیب 58 و 78 درصد بدست می آید. روش پیشنهادی برای تعیین دوکسوروبیسین در نمونه های واقعی با نتایج تجزیه ای رضایت بخش به کار گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and Preconcentration of Doxorubicin by Solid phase and its Determination by Uv-Vis Spectrophotometry

نویسندگان [English]

  • Saeid Nazari 1
  • َAbolfazl Darroudi 2
  • shirin Delavar Devin 3
1 Associate Professor, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Department of Chemistry, Technical and Vocational University, Tehran, Iran
3 MSc student, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Doxorubicin is an anticancer drug that prevents the growth and progression of cancer cells. Considering that in some samples the amount of doxorubicin is very low, so choosing a preconcentrative method is very important and necessary. In this study, dispersive solid phase extraction, by using graphen oxide nano particles, was used as an efficient preconcentration method.Different affecting parameters, such as adsorption time, desorption time, amounts of adsorber, type and volume of organic solvent (desorbing solvent) and pH were investigated and optimized.After optimization of the experimental conditions, doxorubicin concentration was measured at wavelength of 478.5 nm. The calibration curve was linear in the 0.06 to 6.5 mgL-1 doxorubicin concentration range, and the detection limit (at an S/N ratio of 3) was 0.018 mgL⁻¹. Relative standard deviation (RSD%) for ten replicate measurement of doxorubicin solution was 2.8%.The enrichment factor and recovery of the extraction method were 58 and 78% respectively. The proposed method was applied to the determination of doxorubicin in real samples with satisfactory analytical results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ِDoxorubicin
  • graphen oxide nano particles
  • Solid phase extraction
  • Preconcentration
  • Uv-Vis Spectrophotometry