تحلیل رضایتمندی دانشجویان بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مطالعات تطبیقی در اموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.48301/kssa.2023.354188.2222

چکیده

با توجه به سیاست‌های بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها، موضوع جذب، پذیرش و نگهداشت دانشجوی بین‌المللی اهمیت انکارناپذیری دارد و لذا، بررسی و تحلیل رضایتمندی این گروه از دانشجویان از مسایل مهم قابل پژوهش و اقدام در این راستا می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان بین‌المللی بود. جامعه آماری پژوهش 5084 دانشجوی بین‌المللی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ایران بود که 500 تن از آنان با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای برای گردآوری داده‌ها تدوین شد و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه و گردآوری داده‌ها، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان از سطح متوسط رضایت دانشجویان نسبت به بعد یاددهی-یادگیری، بعد زیرساخت، تسهیلات و امکانات، و بعد محیط حمایتی داشت. همچنین، دانشجویان سطح بالای رضایت نسبت به بعد تعاملات اعلام داشتند. نتایج آزمون مقایسه‌ای نشان داد دو گروه دانشجویان بورسیه و شهریه‌پرداز در ابعاد تعاملات و زیرساخت، تسهیلات و امکانات به‌طور معنی‌داری سطح رضایت متفاوتی داشتند. همچنین، تفاوت معنی‌داری بین میزان رضایت دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به متغیرهای یاددهی-یادگیری و محیط حمایتی مشاهده شد. در نهایت، برگرفته‌های این مطالعه می-تواند به‌عنوان فرصتی ارزشمند برای تامل و بازنگری هوشمندانه در راستای افزایش جذب و پذیرش دانشجوی بین‌المللی توسط آموزش عالی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Satisfaction of International Students

نویسندگان [English]

 • Mahtab Pouratashi 1
 • asghar zamani 2
1 IRPHE
2 irphe
چکیده [English]

According to the internationalization policies of universities, the issue of attraction, admission and retention of international students is important. Therefore, studying and analyzing the satisfaction of this group of students is one of the important issues of research. The aim of this study was to analyze the educational satisfaction of international students. The statistical population of the study included 5084 international students in Iranian public universities, of which 500 students were selected using random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. After confirming the validity and reliability of the questionnaire and collecting the Data, the data were analyzed using SPSS software in two descriptive and inferential sections. Findings showed the average level of students' satisfaction with the teaching-learning; infrastructure and facilities; and supportive environment dimensions. In addition, students reported a high level of satisfaction with the interaction dimension. The results of comparative tests showed that the two groups of students (who used scholarship and who paid tuition) had significantly different levels of satisfaction in terms of interactions and infrastructure and facilities. In addition, there was a significant difference between the satisfaction of students with different educational levels in teaching-learning dimension and supportive environment dimension. The findings of this research can be a valuable opportunity for Iranian universities to review and rethinking in order to increase international student attraction and admission.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interactions
 • International students
 • satisfaction
 • supportive environment
 • infrastructures
 • teaching-learning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1402