مطالعه تجربی اثر استفاده از پوشش‌های نیتریدکروم و کربن الماس گون روی خواص سایشی رینگ پیستون موتور احتراقی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

10.48301/kssa.2023.368675.2339

چکیده

ترکیب پوشش مورد استفاده در رینگ پیستون، تأثیر زیادی بر روی اصطکاک و سایش در موتورهای احتراقی دارد. در پژوهش حاضر، رفتار سایشی سه نمونه رینگ پیستون موتور TU3 با پوشش‌های کروم سخت، نیترید کروم و کربن الماس گون مطالعه و مقایسه شد. خواص مختلف پوشش از جمله ترکیب شیمیایی، ریزساختار، ضخامت، زبری و سختی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز تفکیک انرژی (EDX) ریزساختار و مکانیزم سایش مطالعه شد. برای بررسی رفتار سایشی رینگ پیستون از دستگاه آزمون سایشی رفت و برگشتی استفاده شد. در پایان تلاش شد تا رابطه بین خواص و رفتار تریبولوژِیکی ایجاد شده در رینگ پیستون مورد بررسی قرار بگیرد. سختی بالا و حضور گرافیت به عنوان روانکار جامد از جمله مهم‌ترین عوامل رفتار سایشی مناسب رینگ پیستون با پوشش کربن شبیه الماس بود. رینگ پیستون با پوشش کروم سخت به علت نداشتن پیچیدگی و سختی بالا دچار مکانیزم سایش چسبنده شده و رفتار سایشی مناسبی از خود نشان نداد. بدترین رفتار سایشی در نمونه‌های رینگ پیستون با پوشش کروم مشاهده شد. چسبندگی کم به زیر لایه، سختی پایین، زبری و ضخامت بالا و تک لایه بودن را از جمله مهم‌ترین عوامل رفتار سایشی نامناسب این نمونه بودند. نتایج همچنین نشان داد که میزان مقاومت به سایش پوشش کربن الماس گون تقریباً چهار برابر پوشش نیترید کروم و شش برابر کروم سخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on the Effect of Using CrN and DLC Coatings on The Wear Properties of The Internal Combustion Engine Piston Ring

نویسندگان [English]

  • ALireza Hajialimohammadi
  • Seyed Mohammad Musavi Rad
  • Hamed Ghare Bagheri
Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The composition of the coating used In the piston ring has a great effect on friction and wear in combustion engines. In the present study, the wear behavior of three samples of TU3 engine ring with hard chromium, chromium nitride, and diamond-like carbon coatings were studied and compared. Various coating properties including chemical composition, microstructure, thickness, roughness, and hardness were studied. Also, the microstructure and wear mechanism was studied using a scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive analysis (EDX). A reciprocating wear test device was used to check the wear behavior of the piston rings. In the end, an attempt was made to investigate the relationship between properties and tribological behavior created in piston rings. The high hardness and the presence of graphite as a solid lubricant were among the most important factors for the appropriate wear behavior of the piston ring with a diamond-like carbon coating. Due to the lack of complexity and high hardness, the piston ring with hard chromium coating has a sticky wear mechanism and does not show proper wear behavior. The worst wear behavior was observed in the piston ring sample with chromium coating. Low adhesion to the substrate, low hardness, high roughness and thickness, and single layer can be considered as the most important factors of inappropriate wear behavior of this sample. Also, the results showed that the wear resistance of diamond-like carbon coating is almost four times that of chromium nitride coating and six times that of hard chromium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piston Ring
  • Wear
  • Wear Test
  • Diamond-Like Carbon
  • Chromium Nitride
  • Hard Chromium