مدل تعاملی راهبرد های توسعه ای منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.48301/kssa.2022.322946.1929

چکیده

هدف این پژوهش مدل تعاملی راهبرد های توسعه ای منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات امیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل تمامی مدیران میانی و ارشد حوزه وزارت ورزش و جوانان در سطوح و مرتبه‌های علمی متفاوت، روسای چندین فدراسیون که سابقه مدیریتی در این وزارتخانه را داشته‌اند و در نهایت مدیرانی که به تازگی بازنشسته شده‌اند به تعداد 168 نفر می‌باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با توجه به اهداف و روش تحقیق، طراحی گردیده بود. تمامی روند تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت عامل شامل کاهش فشارهای سیاسی، سازمان یادگیرنده، جانشین پروری، کارراهه شغلی، مربی گری، شایسته سالاری، فراهم سازی فرصت شکوفایی، جذب و استعدادیابی دسته بندی گردیدند.و در نهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری مدل مفهومی تحقیق ترسیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی روابط مدل تحقیق به علت برخورداری از میزان تی بالاتر از 96/1، دارای تاثیر معناداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interactive model of human resource development strategies in the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • Ali naghigholami 1
  • Amin Khatibi 2
  • Sedighe Haydarinejad 3
1 Ph.D. Student of Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz,Iran
2 Assistant Professor of Sport Management Dept. Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz,Iran
3 Professor of Sport Management Dept. Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was an interactive model of human resource development strategies in the Ministry of Sports and Youth. The present study was a mixed research. The statistical population of the present study in the qualitative section included experts aware of the research topic. Also, the statistical community in the quantitative part of the research includes all middle and senior managers of the Ministry of Sports and Youth in different scientific levels and ranks, heads of several federations who have had managerial experience in this ministry and finally managers who have recently retired. There are 168 people who due to the limited statistical population, the statistical sample was considered equal to the statistical population. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire that was designed according to the objectives and research method. The whole process of data analysis was performed in SPSS and PLS software. The results of the present study showed that eight factors including reducing political pressures, learning organization, succession, career path, coaching, meritocracy, providing opportunities for prosperity, recruitment and talent identification were categorized. Finally, using structural modeling. A conceptual model of the research was drawn. The results showed that all the relationships of the research model have a significant effect due to having a T level higher than 1.96.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive model
  • development
  • human resources
  • Ministry of Sports and Youth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1401