بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری ، دانشکده فاطمه ، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اردبیل، ایران.

2 دانش آموخته حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

10.48301/kssa.2021.238866.1130

چکیده

چکیده
تعیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه با نسبت اهرم هدف بلند مدت، یکی از روش ‌های تجربی برای تشخیص انعطاف پذیری مالی شرکت است. ارتباط بالقوه میان حمایت سیاسی دولت و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، موضوعی بس با اهمیت است که هیچ‌گاه مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعات تجربی پیشین علی‌ رغم باعث آگاهی از مؤلفه‌ های تعیین ‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها می ‌شوند، عمدتاً بر مبنای شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و سایر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارند. این خلأ در این مقاله پوشش داده‌شده و به بررسی تأثیر سیاسی روی سرعت سازگاری پرداخته ‌شده است. با استفاده از داده‌های سیاسی کشور ایران، به بررسی و تحلیل تجربی پرداخته‌ایم. برای بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه از داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌ های 1387 تا 1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شد. میزان بالاتر سرعت سازگاری شرکت‌ها حاکی از آن است که شرکت توانسته است خود را سریع‌تر با نسبت اهرم هدف تطبیق دهد و ازاین‌ رو انعطاف‌ پذیری مالی آن بیشتر است. این مسئله، تصمیم‌گیری در سطح شرکت را تسهیل می‌کند اما نتایج آزمون فرضیه نشان داد که وابستگی سیاسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه را پایین می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of political affiliation on Speed of Adjustment to Target Capital Structure of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • fariba rezvani 1
  • Sajad Barandak 2
1 Accounting group instructor, Faculty of Fatemeh, Ardabil Branch, Technical and Vocational University (TVU), Ardabil, Iran
2 MSc. Department of Accounting, Moghadas Ardabili Institute of Higher Education, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract :
Determining the speed of adjusting capital structure to long term leverage ratios is one of the empirical approaches to identifying a firm's financial flexibility. The potential link bet ween govern ment political support and the speed of capital structure adjustment is an important issue that has never been studied. Experimental studies provide insights into the determinants of corporate capital structure, largely based on US, European, and other developed countries. Have this gap is covered in this article and the political influence on adaptation speed is investigated. Using the Iranian political data , we analyze and empirically analyze. To investigate the effect of political affiliation on the rate of adjustment of capital structure, data of 120 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2008 - 2017 were used by multivariate regression and combined data. The higher rate of adaptation of companies indicates that the company has been able to adapt faster to its leverage ratio and thus has greater financial flexibility. This facilitates firm level decision making, but the results of the hypothesis test show that political affiliation slows the pace of capital structure adjustment .
Keywords: political affiliation , Speed of Adjustment to Target Capital Structure, real leverage

کلیدواژه‌ها [English]

  • political affiliation
  • Speed of Adjustment to Target Capital Structure
  • real leverage

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1399