بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت فشاری ملات سیمان حاوی سنگ‌دانه کوارتز و پودر زئولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 استاد ممتاز، گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

استفاده از مواد و سازه‌های هوشمند یا انطباق‌پذیر به‌منظور استفاده بهینه از مصالح و فضا از جمله تکنولوژی‌های نوینی محسوب می‌گردد که این اواخر در صنعت ساخت‌وسازهای سازه‌های بتنی بسیار پرطرفدار بوده است. در این پژوهش به بررسی یکی از این تکنولوژی‌ها در صنعت بتن پرداخته شده است. نمونه‌های حاوی سنگدانه پیزوالکتریک[1] (کوارتز) با دریافت میدان مغناطیسی در زمان اعمال بار، باعث واکنش‌های داخلی می‌شوند که در این پژوهش مورد بررسی و توجه قرار گرفتند. میدان مغناطیسی بر ملات سیمان حاوی سنگدانه پیزوالکتریک تأثیر می‌گذارد. مقاومت فشاری ملات حاوی سنگدانه کوارتز و پودر زئولیت[2] تحت میدان مغناطیسی نسبت به نمونه شاهد که فاقد سنگدانه کوارتز و زئولیت می‌باشد و همچنین میدان مغناطیسی بر آن‌ها القا نشده افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. افزایش مقاومت فشاری نمونه‌ها در برخی نمونه‌ها و در حضور میدان مغناطیسی اعمالی تا 100 درصد گزارش شده است. همچنین محققان در این پژوهش دریافتند که تأثیر اندرکنش افزودن درصد جایگزینی کوارتز و زئولیت و اعمال میدان مغناطیسی، نقطه بهینه‌ای دارد. در بیشتر نمودارهای این پژوهش ابتدا با افزایش میزان کوارتز و زئولیت یا شدت میدان مغناطیسی، افزایش مقاومت تجربه شد و در ادامه، کاهش مقاومت ملاحظه گردید.
 
[1] Piezoelectric
[2] Zeolite

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Magnetic Field on Compressive Strength of Cement Paste with Quartz Aggregate and Zeolite

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Moharrer 1
  • Majid Gholhaki 2
  • Omid Rezaeifar 3
  • Ali Kheyroddin 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Distinguished Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The use of intelligent or adaptable materials and structures for the optimal use of materials and space is one of the new technologies that has recently become very popular in the construction industry of concrete structures. In this research, one of these technologies in the concrete industry was investigated. Samples containing piezoelectric aggregate (quartz) cause internal reactions by receiving a magnetic field during load application, which were studied in this study. The magnetic field affects the cement mortar containing piezoelectric aggregate. The compressive strength of mortar containing quartz aggregate and zeolite powder under magnetic field was significantly increased compared to the control sample which did not contain quartz aggregate and zeolite and without magnetic field. Compressive strength under magnetic field increased by 100% in some samples. The researchers also found that the interaction effect of increasing the replacement percentage of quartz and zeolite and applying a magnetic field had an optimal point. In most samples in this research, increasing the percentage of Quartz and zeolite or magnetic field, resulted in increase in compressive strength up to a point, however, after that optimum point it started to decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic field
  • Quartz
  • Compressive strength
  • Cement paste
  • zeolite
  • Piezoelectric
[1] Bartram, G., & Terry, S. (2010). The Carbon Challenge. Bridget Williams Books. https://books.google.com/books?id=xUa6Ohd6SaIC
[2] Salimbahrami, S. R., Shakeri, R., & Habibi Hajikolae, B. (2021). Proposed Mix Design of Recycled Concrete Used in Urban Concrete Tables Using Neural Network. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(4), 209-230. https://doi.org/10.48301/ kssa.2021.128404
[3] Kamangar, F. (2010). Four-choice physics (3) math questions (S. Javadi, Trans.). Mobtakeran.
[4] Polonos, M. (1990 ). Electromagnetic Engineering (M. Dayani, Trans.).
[5] Hajforoush, M. (2015). Evaluation Of Properties Of Self-Compacting Concrete Containing Magnetic Water With Different Percentages Of Zeolite Guilan].
[6] Su, N., Wu, Y.-H., & Mar, C.-Y. (2000). Effect of magnetic water on the engineering properties of concrete containing granulated blast-furnace slag. Cement and Concrete Research, 30, 599-605. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(00)00215-5
[7] Su, N., & Wu, C.-F. (2003). Effect of magnetic field treated water on mortar and concrete containing fly ash. Cement and Concrete Composites, 25(7), 681-688. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(02)00098-7
[8] Afshin, H., Gholizadeh, M., & Khorshidi, N. (2010). Improving Mechanical Properties of High Strength Concrete by Magnetic Water Technology. Scientia Iranica, 17(1), 74-79. http://scientiairanica.sharif.edu/article_3144_de021c6cb9fbd7cefd3 8fefb47b5fea0.pdf
[9] Abdel-Magid, T. I. M., Hamdan, R. M., Abdelgader, A. A. B., Omer, M. E. A., & Ahmed, N. a. M. R.-A. (2017). Effect of Magnetized Water on Workability and Compressive Strength of Concrete. Procedia Engineering, 193, 494-500. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.242
[10] Gholhaki, M., Kheyroddin, A., Hajforoush, M., & Kazemi, M. (2018). An investigation on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete incorporating magnetic water with various pozzolanic materials. Construction and Building Materials, 158, 173-180. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.135
[11] Hajforoush, M., Madandoust, R., & Kazemi, M. (2019). Effects of simultaneous utilization of natural zeolite and magnetic water on engineering properties of self-compacting concrete. Asian Journal of Civil Engineering, 20(2), 289-300. https://doi.org/10.1007/s42107-018-00106-w
[12] Abavisani, I., Rezaifar, O., & Kheyroddin, A. (2017). Alternating Magnetic Field Effect on Fine-aggregate Concrete Compressive Strength. Construction and Building Materials, 134, 83-90. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.109
[13] Abavisani, I., Rezaifar, O., & Kheyroddin, A. (2017). Magneto-Electric Control of Scaled-Down Reinforced Concrete Beams. ACI Structural Journal, 114(1), 233-244. https://doi.org/10.14359/51689452
[14] Rezaifar, O., Abavisani, I., & Kheyroddin, A. (2017). Magneto-electric active control of scaled-down reinforced concrete columns. ACI Struct J, 114(5), 1351-1362. https://doi.org/10.14359/51700790
[15] Abavisani, I., Rezaifar, O., & Kheyroddin, A. (2018). Alternating magnetic field effect on fine-aggregate steel chip-reinforced concrete properties. Journal of Materials in Civil Engineering, 30(6), 04018087-04018089. https://doi.org/10.1061/(ASCE) MT.1943-5533.0002267
[16] Safari Tarbozagh, A., Rezaifar, O., & Gholhaki, M. (2020). Electromagnetism in taking concrete behavior on demand. Structures, 27, 1057-1065. https://doi.org/10. 1016/j.istruc.2020.07.025
[17] Safari Tarbozagh, A., Rezaifar, O., Gholhaki, M., & Abavisani, I. (2020). Magnetic Enhancement of Carbon Nanotube Concrete Compressive Behavior. Construction and Building Materials, 262, 120772. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120772
[18] Yu, G. Y., Hunt, W. D., Josowicz, M., & Janata, J. (2007). Development of a magnetic quartz crystal microbalance. Review of scientific instruments, 78(6), 065111. https://doi.org/10.1063/1.2749448
[19] Yu, G. Y. (2008, June 11). Magnetic quartz crystal microbalance School of Electrical and Computer Engineering Georgia Institute of Technology].
[20] Kumar, S., Gupta, R., & Shrivastava, S. (2016). Strength, abrasion and permeability studies on cement concrete containing quartz sandstone coarse aggregates. Construction and Building Materials, 125, 884-891. https://doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2016.08.106
[21] Kumar, S., Gupta, R., & Shrivastava, S. (2017). Long term studies on the utilisation of quartz sandstone wastes in cement concrete. Journal of Cleaner Production, 143, 634-642. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.062
[22] Kumar, S., Guptaa, R., Shrivastava, S., & Csetenyib, L. (2016). Preliminary study on the use of quartz sandstone as a partial replacement of coarse aggregate in concrete based on clay content, morphology and compressive strength of combined gradation. Construction and Building Materials, 107(15), 103-108. https://doi. org/10.1016/j.conbuildmat.2016.01.004
[23] Chen, J., Ng, P. L., & Kwan, A. (2017). Effects of superfine zeolite on strength, flowability and cohesiveness of cementitious paste. Cement and Concrete Composites, 83, 101-110. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.06.010
[24] Yılmaz, B., Uçar, A., Öteyaka, B., & Uz, V. (2007). Properties of zeolitic tuff (clinoptilolite) blended portland cement. Building and Environment, 42(11), 3808-3815. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.11.006
[25] Canpolat, F., Yılmaz, K., Köse, M. M., Sümer, M., & Yurdusev, M. A. (2004). Use of zeolite, coal bottom ash and fly ash as replacement materials in cement production. Cement and Concrete Research, 34(5), 731-735. https://doi.org/ 10.1016/S0008-8846(03)00063-2
[26] ASTM International. (2020, February 15 ). ASTM International - ASTM C109/C109M-20A - Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens) | Engineering360. ASTM International. https://standards.globalspec.com/std/14137338/astm-c109-c109m-20a